Studēt 37. psalmu: nozīme, panti, piegāde un vēl vairāk!

  • Dalīties Ar Šo
Jennifer Sherman

Vispārīgi apsvērumi par 37. psalma izpēti

Viens no skaistākajiem un spēcīgākajiem psalmiem Svētajos Rakstos ir 37. psalms. 37. psalms runā par daudziem jautājumiem, piemēram, par uzticēšanos Dievam. Svētajos Rakstos ir tieši 150 psalmu, bet nevienā no tiem uzticēšanās Dievam nav tik ļoti uzsvērta kā 37. psalmā. Par psalmiem ir kāds ļoti interesants fakts: tos var uzskatīt par dziedātām lūgšanām.

Tie bieži pauž dažādas emocijas, piemēram, prieku, skumjas, sašutumu u. c. Tādējādi tie sniedz mierinājumu un spēku grūtos dzīves brīžos, turklāt sniedz gudrus vārdus dažādām situācijām. Vai vēlaties uzzināt vairāk par šo spēcīgo psalmu un saprast, ko nozīmē katrs pants? Uzziniet to šajā rakstā!

37. psalms un tā nozīme

37. psalms ir viens no skaistākajiem psalmiem Svētajā Rakstā. 37. psalms sniedz padomus un vārdus, kas mudina paļauties uz Dievu. Tas ir arī psalms, kas apkaro skaudību un aicina lasītāju atpūsties. Uzziniet vairāk par to tālāk!

Psalms 37

37. psalms ir viens no zināmākajiem Bībelē. 37. psalmā ir panti, kurus zina pat cilvēki, kas nekad nav lasījuši Bībeli. Starp šī psalma, kas ir viens no skaistākajiem psalmiem Svētajos Rakstos, galvenajām tēmām mēs varam minēt: paļāvību uz Dieva labestību un uz to, ka Viņam ir vislabākais cilvēkam, dievišķo aizsardzību un spēju gaidīt uz To Kungu.

Visas šīs tēmas ir aplūkotas 37. psalmā, un tās ir ārkārtīgi aktuālas visu cilvēku dzīvē. Šis psalms jau ir stiprinājis un turpinās stiprināt daudzus cilvēkus, kuri pārdzīvo grūtas situācijas.

Psalma 37 nozīme un skaidrojums

Starp dažādajām tēmām, kas izklāstītas 37. psalmā, mēs varam minēt uzticēšanos, prieku un nodošanos. Šis psalms ir aicinājums ticīgajiem izrādīt uzticību Dievam, neskatoties uz apstākļiem. Daudzi cilvēki runā par uzticēšanos, bet tikai retais to īsteno praksē.

Vēl viena lieta, kas uzsvērta 37. psalmā, ir tā, ka nepietiek tikai uzticēties Dievam, bet paļāvība uz Viņu ir jāizsaka ar prieku. Tā nav Dieva griba, lai Viņa bērni Viņam neuzticas, bet gan lai Viņam krīt uz leju. Visbeidzot, ir vēl viena lieta, kas uzsvērta šajā psalmā, proti, savu ceļu atdošana Dievam, paļaujoties uz to, ka Viņš darīs visu pārējo.

Uzticība un neatlaidība no 37. psalma

37. psalms ir viens no pazīstamākajiem no 150 Bībeles psalmiem. 37. psalmā ir izklāstītas tādas tēmas kā paļaušanās uz Dievu, neatlaidība savos ceļos, savas dzīves pilnīga atdošana savam Radītājam, prieks par paļaušanos uz Viņu, kā arī spēja būt pacietīgiem un gudriem gaidot. Šis ir spēcīgs psalms, kas parāda atlīdzību, ko taisnie saņems, ja viņi būs uzticīgi savai pārliecībai.

Tādējādi 37. psalmā ir parādīts kontrasts starp taisnajiem un netaisnajiem, kā arī parādīta nākotne, kas sagaida katru no viņiem. Pasaule ir pilna netaisnības, tāpēc šis psalms ir ļoti ieteicams cilvēkiem, kuri jūtas netaisni.

37. psalma interpretācija pa pantiem

37. psalmā ir daži ļoti nozīmīgi un spēcinoši panti ikvienam. 37. psalma vārdos var atrast iedrošinājumu cilvēki, kas nonākuši grūtās situācijās. Uzziniet vairāk par šo spēcīgo lūgšanu turpmākajās tēmās!

1. līdz 6. pants

Neesiet dusmīgi uz ļaundariem, nedz skaudīgi pret tiem, kas dara netaisnību.

Jo tie drīz tiks nopļauti kā zāle un nokalst kā zaļš augs.

Uzticieties Tam Kungam un dariet labu, tad jūs dzīvosiet zemē un patiesi tiksiet paēdināti.

Ieprieciniet sevi Kungā, un Viņš piepildīs jūsu sirds vēlmes.

Nododiet savu ceļu Tam Kungam, paļaujieties uz Viņu, un Viņš to paveiks.

Un Viņš atnesīs tavu taisnību kā gaismu un tavu tiesu kā saullēktu.

37. psalma pirmie seši panti skaidri norāda uz taisno neapmierinātību par ļaundaru labklājību. Tomēr šis sašutums ir īslaicīgs, jo ļaundari saņems pienākošos atalgojumu par saviem ļaunajiem darbiem. Taisno cerībai jābalstās uz to, ka Dievs ir taisnīgs.

Tikai tie, kas paklausa Dievam un pilnībā nodod sevi Viņam, patiesi gūs labklājību. Ļaunprātīgo labklājība ir pārejoša. Taisnīgo sirdij ir jāpriecājas Kungā, zinot, ka Viņš ir labs un taisnīgs mūžīgi. Turklāt materiālā labklājība nav viss. Cilvēkam ir jābūt tīrai sirdij un paļāvībai uz Dievu.

7. līdz 11. pants

Atpūties Kungā un ceri uz Viņu; neuztraucies par to, kas viltīgi rīkojas savā ceļā, par to, kas īsteno viltīgus nodomus.

Pārtrauciet dusmas un atmetiet dusmas, nekādā ziņā neesiet necienīgi darīt ļaunu.

Jo ļaundari tiks iznīcināti, bet tie, kas cer uz To Kungu, mantos zemi.

Vēl mazliet laika, un ļaunā nebūs; tu skatīsies uz viņa vietu, un viņš neparādīsies.

Bet lēnprātīgie mantos zemi un priecāsies par miera pārpilnību.

No 7. līdz 11. pantam tiek turpināta 1. līdz 6. pantā aizsāktā tēma par to, ka bieži vien taisnie cilvēki ir sašutuši par ļaundaru labklājību. Tomēr psalmists aicina labdari par to neskaitīties dusmīgi un gaidīt uz To Kungu, jo Viņš darīs taisnību.

Tādējādi 37. psalma 37. psalms šajā fragmentā parāda arī brīdinājumu, jo naida izjūta pret ļaundariem padara labos cilvēkus līdzīgus tiem. Tādēļ taisnajiem ir jāgaida taisnība, kas nāk no Dieva. Klusenie cilvēki, kas atmetuši naidu pret līdzcilvēkiem, mantos zemi, kā teikts vienā no šī psalma pantiem.

12. līdz 15. pants

Ļaunprātīgais vēršas pret taisno, un zobus zobojas pret viņu.

Tas Kungs smiesies par viņu, jo Viņš redz, ka viņa diena tuvojas.

Ļaunie ir izvilkuši zobenus un izstiepuši lokus, lai nonāvētu nabagus un trūcīgos un nogalinātu tos, kas rīkojas godīgi.

Bet viņu zobens ieies viņu sirdī, un viņu loki tiks salauzti.

Iepriekš minētajā 37. psalma fragmentā psalmists attēlo ļaunos, kas nikni vēršas pret taisnajiem un pret tiem kutina plānus. Ļaunie cilvēki ir spējīgi uz visu, lai iznīcinātu citus un redzētu, kā viņu plāni piepildās. Tomēr taisnie var justies droši, jo vienā no 12.-15. psalma pantiem 37. psalms parāda, ka Dievs vēro ļaundaru ļaunprātīgās darbības un īstajā laikā rīkosies.

Tātad, lai gan mūsdienās ļaunie vairs neceļ zobenus un lokus pret taisnajiem, viņi joprojām kala plānus un visādi cenšas nodarīt ļaunumu labajiem cilvēkiem. Tomēr patiesība ir tāda, ka viņu plāni tiks izjaukti un ļaunums, ko viņi dara, atgriezīsies pie viņiem pašiem.

16. līdz 20. pants

Tas mazumiņš, kas ir taisnīgajam, ir vērtīgāks par daudzu bezdievīgo bagātībām.

Jo bezdievīgo rokas tiks salauztas, bet Kungs atbalsta taisnos.

Tas Kungs zina taisno dienas, un viņu mantojums paliek mūžīgi.

Tie netiks apkaunoti ļaunuma dienās, un bada dienās tie būs sātīgi.

Bet ļaunie pazudīs, un Tā Kunga ienaidnieki būs kā jēru tauki; tie iznīks, un dūmi tos iznīcinās.

Psalma 37. panta 16.-20. pantā ir ļoti svarīga vēsts. Daudzi cilvēki uzskata, ka nauda un manta, kas viņiem ir, ir tikai viņu pašu pūļu auglis, taču patiesība ir tāda, ka, ja Dievs nebūtu ļāvis un devis viņiem spēku un prātu strādāt, viņi nekad nebūtu ieguvuši to, kas viņiem ir. Tādēļ Tas Kungs ir tas, kas uztur taisnos.

Turklāt taisnie meklē dārgumus un labumus, kas ir pārāki par tiem, kas ir uz zemes, kur viss ir ātri bojājošs. Tādēļ nekrietno labklājība ir pārejoša, bet taisno labklājība būs mūžīga. Tikai Dievs var nodrošināt Saviem bērniem mūžīgu dārgumu.

21. līdz 26. pants

Ļaunais aizņemas un neatdod, bet taisnais žēlojas un dod.

Jo tie, kurus Viņš svētī, mantos zemi, bet tie, kurus Viņš nolād, tiks iznīcināti.

Laba cilvēka soļus apstiprina Tas Kungs, un viņš priecājas par savu ceļu.

Kaut arī viņš kritīs, viņš netiks nomests, jo Tas Kungs viņu atbalsta ar savu roku.

Es esmu bijis jauns un tagad esmu vecs, bet neesmu redzējis, ka taisnais būtu pamests un viņa pēcnācēji ubagotu maizi.

Viņš vienmēr līdzjūt un aizdod, un viņa sēkla ir svētīta.

Visā 37. psalmā dievišķi iedvesmotais psalmists vairākkārt salīdzina taisno un nekrietno raksturu. Patiesība ir tāda, ka tie, kas neievēro Dieva baušļus, paši sev uzvelk lāstus.

No brīža, kad nekrietnais nepaklausīs Dievam, viņš pļaus savas rīcības augļus. Attiecībā uz taisnajiem Dievs vienmēr ir gatavs dot viņiem spēku, lai viņi varētu sevi uzturēt. Psalmists, stāstot par Dieva labestību cauri paaudzēm, saka, ka viņš nekad nav redzējis, ka kāds taisnais būtu pamests, jo Tas Kungs ir tas, kas tos uztur.

27. līdz 31. pants

Atmetiet ļaunu un dariet labu, un jums būs mājoklis mūžīgi.

Jo Tas Kungs mīl tiesu un neatstāj Savus svētos; tie paliek mūžīgi, bet ļaundaru sēkla tiks iznīcināta.

Taisnie mantos zemi un dzīvos tajā mūžīgi.

Taisnā mute runā gudrību, viņa mēle spriež tiesu.

Tava Dieva likums ir tavā sirdī, tavi soļi neslīdēs.

Psalmists 37. psalma 27.-31. pantā aicina taisnos vēl vairāk novērsties no ļaunā. Atalgojums tiem, kas izvēlas staigāt taisni, ir mūžīgā mājvieta. Nākamajā pantā psalmists cildina Dieva labestību, ka Viņš neatstāj Savus bērnus un arī saglabā tos.

Taču nekrietno liktenis ir citāds - diemžēl viņi ir izvēlējušies pazušanas ceļu un pļaus savu ļauno darbu augļus. 37. psalma nākamie panti arī vēsta, ka taisno mute izsaka gudrus vārdus un Dieva baušļi ir viņu sirdīs, tāpēc viņu soļi neslīd.

32. līdz 34. pants

Ļaunums slēpjas taisnīgajam un cenšas viņu nogalināt.

Tas Kungs neatstās viņu jūsu rokās, nedz arī nosodīs viņu, kad viņš tiks tiesāts.

Gaidiet uz To Kungu un turiet Viņa ceļu, un Viņš jūs paaugstinās, lai jūs mantotu zemi; jūs to redzēsiet, kad ļaunie tiks iznīdēti.

Bezdievīgs cilvēks ir tāds, kurš dzīvo, lai darītu ļaunumu, un uzskata, ka visam sliktajam, ko viņš dara, nav nekādu seku. Tāpēc viņam ir tendence kļūt arvien ļaunākam. Tomēr patiesība ir tāda, ka Dievs tiesās šo cilvēku rīcību un atalgos viņiem ar taisnību.

Tādēļ 37. psalmā ticīgajiem tiek izteikts aicinājums, lai viņi ar paļāvību gaida Dievu, jo Viņš viņus paaugstinās un parādīs Savu taisnību. Bet, lai tas notiktu, taisnajiem ir jāsaglabā sava rīcība.

35. līdz 40. pants

Esmu redzējis, kā ļaunais ar lielu spēku izplešas kā zaļš koks dzimtenē.

Bet viņš aizgāja garām un vairs neparādījās; es viņu meklēju, bet viņš nebija atrodams.

Ievērojiet sirsnīgo cilvēku un domājiet par taisno, jo tā gals ir miers.

Kas attiecas uz pārkāpējiem, tie tiks iznīcināti vienā reizē, un nekrietno mirstīgās atliekas tiks iznīcinātas.

Bet taisno glābšana nāk no Tā Kunga, Viņš ir viņu cietoksnis bēdu laikā.

Un Tas Kungs tiem palīdzēs un tos izglābs, Viņš tos izglābs no ļaunajiem un tos izglābs, jo tie paļaujas uz Viņu.

Saskaņā ar 35.-40. pantu nav iespējams noliegt, ka daudzi ļaunie cilvēki galu galā piedzīvo lielu labklājību visos aspektos. Taču patiesība ir tāda, ka šī labklājība ir īslaicīga, jo pienāks laiks, kad taisnība tiks izpildīta, un atlīdzība ļaunajiem nebūs laba, jo viņi pļaus to, ko sējuši.

Pretstatā tam, lai cik daudz viņi ciestu uz šīs zemes, taisnie baudīs mūžīgu mieru. Kas attiecas uz tiem, kas pārkāpj Dieva baušļus, viņu gals būs pazušana, bet taisnie būs glābti, jo Dievs būs viņu Cietoksnis vissmagākajos brīžos.

Uzticieties, priecājieties un sniedziet palīdzību 37. psalmā

Analizējot 37. psalma pantus, var pamanīt, ka to vidū izceļas trīs vārdi, tie ir: uzticēties, priecāties un atbrīvot. Tie ir pamats visai 37. psalma diskusijai. Uzziniet vairāk turpmākajās tēmās!

Uzticieties Kungam un dariet labu

Paļaujieties uz To Kungu un dariet labu, un jūs dzīvosiet zemē, un jūs patiesi tiksiet paēdināti.

Psalms 37:3

Vispirms 37. psalms parāda, ka ir jāsaprot, ko nozīmē paļauties uz To Kungu. Daudziem cilvēkiem ir grūti paļauties uz Dievu. Tas ir tāpēc, ka viņi bieži vien Viņu nepazīst. Tomēr, pat ja cilvēks Dievu neredz, ir iespējams saskatīt Viņa gādību un aizsardzību.

Tas vedina daudzus cilvēkus uzticēties Dievam, pilnībā nododot savu dzīvi Viņam. Ticība, ka Dievs ir labs un ka Viņš vienmēr meklē vislabāko Saviem bērniem, ir vispatiesākās paļāvības izpausme uz Viņu. Kā paļāvības izpausme uz Dievu, taisnie dara labu nevis tāpēc, lai saņemtu atlīdzību, bet tāpēc, ka zina, ka Dievs ir labs.

Vārds uzticēties 37. psalmā

Uzticieties Tam Kungam un dariet labu, tad jūs dzīvosiet zemē un patiesi tiksiet paēdināti.

Psalms 37:3

Daudzi cilvēki nesaprot vārda "uzticēties" būtību 37. psalmā. Patiesībā šis vārds norāda uz pilnīgu nodošanos Dievam. Ir svarīgi ievērot, ka ir liela atšķirība starp vienkāršu ticību Dievam un uzticēšanos Viņam.

Tātad vārda "uzticēties" būtība 37. psalmā ir pilnīga savas būtības nodošana Dievam, paļaujoties uz to, ka Viņš darīs vislabāko. Ne vienmēr ir viegli nodot kontroli pār savu dzīvi kādam citam, bet, ja jums ir tuvība ar Dievu, tas kļūst viegls uzdevums.

Ko patiesībā nozīmē uzticēšanās?

Saskaņā ar 37. psalmu ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka paļāvība nenozīmē tikai ticību Dievam un nepietiek tikai ticēt, ka Viņš eksistē, jo cilvēkam ir jāveido attiecības ar Viņu, lai varētu izveidot uzticības saikni. Galu galā, patiesi uzticēties Dievam var tikai tad, ja pazīst Viņa raksturu.

Tātad uzticēties Dievam nozīmē nodot visu savu dzīvi Viņa rokās un paļauties, ka Viņš var parūpēties un parūpēsies par visiem taviem plāniem. Tas nozīmē ticēt, ka Dievs neapstāsies un turēs Savu vārdu. Lai veidotos uzticība, ir nepieciešams iepazīt Dievu, un to var izdarīt tikai caur Svēto Rakstu studijām.

Kā iepazīt un uzticēties Dievam

Lai gan Dievs ir kāds personisks cilvēks, Viņš ir cilvēkam nepieejamā gaismā. Tas rada jautājumu: "Kā mēs varam iepazīt Dievu un uzticēties Dievam?" Lai gan nav iespējams redzēt Radītāju, ir kāds, kurš ir nācis uz šīs zemes un atklājis Sevi visai cilvēcei.

Tādējādi Jēzus ir augstākā Dieva izpausme un atklāsme. Tieši Kristū cilvēki var iepazīt Dievu. Tieši caur Jēzu Kristu mēs varam iepazīt Dievu, Viņa raksturu un Viņa taisnību.

Prieka jēdziens

Vārds "priecāties", kas vairākkārt parādās Svētajā Rakstā un arī 37. psalmā, nozīmē priecāties, gūt prieku par Dievu. Tomēr šim vārdam ir vēl dziļāka nozīme, proti, būt auklētam. Tas nozīmē, ka "priecāties par Dievu" nozīmē, ka cilvēkam ir jāgūst prieks par Dievu un jāieliek sevi kā bērnu Viņa klēpī.

Cilvēks ir mazs, tādēļ viņam ir vajadzīgs Dievs, kas par viņu rūpējas un sargā. Prieks par Dievu ir kaut kas primārais, lai nodibinātu attiecības ar Viņu, jo tas liecina par atkarību no Viņa, kā arī par ilgām pēc tīra un patiesa garīgā piena.

Kristus, Gara, nevis savtīguma, vēlmes.

Kad cilvēks iepazīst Dieva raksturu, viņš sāk uzticēties Viņam, Viņa vārdiem un apsolījumiem. Tas noved pie uzticības attiecību izveides. No brīža, kad cilvēks uzticas Dievam, ir iespējams arī gūt prieku, esot Viņa tuvumā.

Tādēļ attiecības ar Dievu sastāv no posmiem, un visos no tiem cilvēka sirdī vajadzētu dominēt vēlmei kalpot Dievam un paklausīt Viņam. Tomēr ne vienmēr tā notiek, jo cilvēka sirdī ir egoisms. Tādēļ ikvienam cilvēkam, kas vēlas būt uzticīgs Dievam, ir jāatsakās no savām egoistiskajām vēlmēm un jāpaklausa.

Koncepcija par piegādi

Cilvēks, veidojot saikni ar Dievu caur lūgšanu un Viņa Vārda studēšanu, izprot ne tikai mīlestības un žēlsirdības, bet arī taisnīguma Dieva raksturu. Tāpēc ir dabiski, ka uzticība Radītājam kļūst arvien spēcīgāka. Bībelē izglābšana nozīmē pilnīgu uzticēšanos Dievam, kas liek cilvēkam veltīt visas savas dzīves jomas Kungam.

Tāpēc jēdziens "padošanās" 37. psalmā norāda uz neko citu kā uz pakļaušanos Dieva gribai. 37. psalmā vairs nevalda savtīgas sirds vēlmes, bet gan Tā Kunga griba.

Atpūta un gaidīšana, ticības, uzticības un zināšanu akts

37. psalmā teikts, ka no brīža, kad cilvēks uzticas Dievam, viņš nodod visus savus ceļus Radītājam. Pēc visa nodošanas atliek tikai atpūsties un gaidīt, pārliecībā, ka Dievs darīs to, kas ir vislabākais. Atpūta un gaidīšana ir tikai sekas, kas izpaužas cilvēkā, kurš ir nolēmis uzticēties un visu nodot Dievam.

Tādējādi atpūta un gaidīšana nav nekas cits kā sekas paļāvībai, kas ir pilnībā uzticēta Dievam un Viņa providencei. Tādēļ atpūta un gaidīšana uz Dievu ir ticības un paļāvības akti, un tikai tie, kam ir zināšanas par to, kas ir Dievs, var pieņemt šādus lēmumus.

Kāpēc 37. psalmā atpūta un gaidīšana tiek uzskatīta par ticības un paļāvības aktu?

Atpūta un gaidīšana ir uzticēšanās Dievam, jo šīs attieksmes ir sekas paļāvībai uz Radītāju. Neviens nenolemj gaidīt un atpūsties uz Dievu, pirms tam nepazīstot Viņa raksturu vai nepazīstot Kungu. Tādēļ atpūta un gaidīšana uz Dievu ir tikai sekas attiecībām ar Viņu.

Viens no galvenajiem uzsvariem 37. psalmā ir uzticēšanās Dievam. Var redzēt, ka šī uzticēšanās tiek veidota caur procesu. Vispirms cilvēks cenšas iepazīt Dievu caur Bībeles studijām un lūgšanu, tad viņš cenšas paklausīt Dievam un pēc tam viņš nolemj atpūsties un gaidīt uz To Kungu.

Kā sapņu, garīguma un ezotērikas eksperte esmu nodevusies palīdzēt citiem atrast jēgu saviem sapņiem. Sapņi ir spēcīgs instruments mūsu zemapziņas izpratnei un var sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ikdienas dzīvē. Mans ceļojums sapņu un garīguma pasaulē sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš tā laika esmu daudz studējis šajās jomās. Es aizrautīgi cenšos dalīties savās zināšanās ar citiem un palīdzēt viņiem sazināties ar savu garīgo būtību.