Bestudeer Psalm 139: betekenis, boodschap, wie het schreef en meer!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Een studie over Psalm 139

Psalm 139 wordt door deskundigen beschouwd als "de kroon van alle heiligen", omdat het een lofzang is waarin alle eigenschappen van God worden beschreven. Hierin worden de werkelijke kwaliteiten van Christus voorgesteld door de manier waarop hij zich verhoudt tot zijn eigen volk.

In Psalm 139 worden enkele van deze kenmerken heel duidelijk, zoals zijn, alwetendheid, alomtegenwoordigheid en ook zijn almacht. Zo klampen gelovige mensen zich vast aan Psalm 139, vooral op momenten dat zij zich omringd weten door slechte mensen en al hun negativiteit.

Daarnaast kan Psalm 139 ook een troost zijn voor hen die voelen dat ze onrecht meemaken. Zo stelt dit gebed je in staat jezelf te vullen met Goddelijke bescherming, en je te wapenen tegen elke vorm van kwaad. Kijk hieronder voor meer details over deze sterke en krachtige Psalm.

De volledige Psalm 139

In totaal telt Psalm 139 24 verzen. In deze verzen spreekt Koning David in krachtige bewoordingen al zijn vertrouwen uit in de liefde en de gerechtigheid van de Heer.

Ken dan deze Psalm volledig en bid hem met geloof. Vertrouw erop dat hij u zal kunnen omringen met alle Goddelijke bescherming, zodat geen kwaad u zal kunnen bereiken. Volg hem.

Psalm 139 verzen 1 tot 5

1 Heer, u hebt mij doorzocht en u kent mij.

2 Gij kent mijn neerzitten en mijn opstaan; Gij begrijpt mijn gedachte in de verte.

3 Gij omzeilt mijn weg en mijn ligplaats en kent al mijn wegen.

4 Want er is nog geen woord in mijn tong; zie, Heer, U weet alle dingen.

5 Gij hebt mij achter en voor omsingeld en uw hand op mij gelegd.

Psalm 139 verzen 6 tot 10

6 Die kennis is voor mij zeer wonderbaarlijk; zo hoog dat ik haar niet kan bereiken.

7 Waarheen zal ik gaan van Uw geest, of waarheen zal ik vluchten van Uw aangezicht?

8 Indien ik opga naar de hemel, gij zijt daar; indien ik mijn bed opmaak in de hel, ziet, gij zijt daar ook.

9 Als hij de vleugels van de morgen neemt, als hij in de uiteinden van de zee woont,

10 Uw hand zal mij daarheen leiden en uw rechterhand zal mij staande houden.

Psalm 139 verzen 11 tot 13

11 Als ik zeg: 'De duisternis zal mij zeker bedekken, dan zal de nacht rondom mij licht zijn.

12 Zelfs de duisternis verbergt zich niet voor u, maar de nacht schijnt als de dag; de duisternis en het licht zijn u gelijk;

13 Want U bezat mijn nieren; U bedekte mij in de schoot van mijn moeder.

Psalm 139 verzen 14 tot 16

14 Ik zal U loven, want ik ben vreeslijk en wonderlijk gemaakt; wonderlijk zijn Uw werken, en mijn ziel weet het goed.

15 Mijn gebeente was voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene werd gemaakt en in de diepten der aarde werd geweven.

16 Uw ogen hebben mijn ongevormd lichaam gezien; en al deze dingen zijn in Uw boek geschreven, die voortdurend gevormd werden, toen er nog niets van hen was.

Psalm 139 verzen 17 tot 19

17 En hoe kostbaar zijn Uw gedachten voor mij, o God, hoe groot zijn de sommen ervan!

18 Als ik ze zou tellen, zouden ze in aantal groter zijn dan het zand; als ik ontwaak ben ik nog bij jullie.

19 O God, U zult de goddelozen zeker doden; wijk daarom van mij af, gij mannen van bloed.

Psalm 139 verzen 20 tot 22

20 Want zij spreken goddeloos tegen u, en uw vijanden misbruiken uw naam.

21 Heer, haat ik niet hen die u haten en ben ik niet bedroefd over hen die tegen u in opstand komen?

22 Ik haat hen met een volmaakte haat; ik beschouw hen als vijanden.

Psalm 139 verzen 23 tot 24

23 Onderzoek mij, o God, en ken mijn hart; bewijs mij en ken mijn gedachten.

24 En zie of er een slechte weg in mij is, en leid mij op de eeuwige weg.

Studie en betekenis van Psalm 139

Zoals alle 150 gebeden in het boek Psalmen heeft Psalm 139 een sterke en diepe interpretatie. Als u zich onrechtvaardig behandeld voelt, slachtoffer bent van onrecht, of zelfs als u iets moet oplossen waarbij vragen over rechtvaardigheid een rol spelen, weet dan dat u troost zult vinden in Psalm 139.

Dit gebed kan u helpen bij elk van de bovengenoemde problemen. Bedenk echter dat het noodzakelijk is om geloof te hebben en werkelijk te geloven in de Goddelijke liefde en rechtvaardigheid. Zie hieronder een volledige interpretatie van dit gebed.

Je hebt me doorgrond

De passage "Gij hebt mij doorzocht", verwijst naar het begin van het gebed. In de eerste 5 verzen spreekt David stellig over al het vertrouwen dat God in zijn dienaren heeft. De koning vertelt ook dat de Heer het wezen van ieder van hen diep en waarachtig kent. Daarom is er niets te verbergen.

Aan de andere kant benadrukt David ook dat al deze kennis die Christus heeft over zijn kinderen niet verwijst naar een veroordelende gedachte. Integendeel, het is Christus' bedoeling om troost en steun te geven aan hen die ernaar streven en ernaar streven om altijd te wandelen op een pad van licht en goed.

Deze wetenschap

In vers 6 verwijst David naar een "kennis" die volgens hem zo wonderbaarlijk is dat hij die niet eens kan bereiken. Met deze woorden probeert de koning zijn diepe relatie met Christus te verklaren.

David laat ook zien dat God altijd in staat is de houding van zijn kinderen te begrijpen, zodat hij medelijden met hen heeft. De psalmist laat ook zien dat de Heer genadig handelt ten aanzien van de fouten van zijn dienaren. Op deze manier is het voor eens en voor altijd mogelijk te begrijpen hoe de liefde van Christus voor mensen alle menselijk begrip te boven gaat.

David's ontsnapping

De uitdrukking "Davids vlucht" wordt behandeld in vers 7, wanneer de koning opmerkingen maakt over hoe moeilijk het is om te vluchten voor de aanwezigheid van de Heer, en dit als een uitdaging behandelt. De psalmist maakt duidelijk dat dit niet is wat hij wil, integendeel.

Wat David in dit vers bedoelt is dat niemand onopgemerkt aan God voorbij kan gaan, dat wil zeggen dat de Vader altijd al zijn bewegingen, houdingen, woorden en zelfs gedachten in de gaten houdt. Voor David is de veelvuldige aanwezigheid van Christus bij al zijn kinderen dus een reden tot feestvieren.

Sky

In de verzen 8 en 9 verwijst David naar een opgang naar de hemel, waar hij zegt: "Als ik opklim naar de hemel, bent U er; als ik mijn bed opmaak in de hel, zie, U bent er ook; als ik de vleugels van de morgen neem, als ik woon in de uiterste delen van de zee".

Met deze woorden bedoelt de psalmist dat het niet uitmaakt welk probleem je doormaakt, of waar je ook bent, of het nu donker is of niet, er is geen enkele plaats waar God niet is.

Zo geeft David de boodschap dat je je nooit verlaten, alleen of verlaten kunt voelen, want Christus zal altijd bij je zijn. Voel of laat je dus nooit ver van Hem zijn.

Je bezat mijn nieren

"Want Gij hebt mijn nieren bezeten; Gij hebt mij bedekt in de schoot van mijn moeder; ik zal U loven, want op een verbazingwekkende wijze en zo wonderbaarlijk ben ik gemaakt." Met deze woorden geeft David blijk van al zijn dankbaarheid voor de gave van het leven. Bovendien roemt hij de zegen dat een vrouw nog nieuw leven kan verwekken.

Deze passage is toch een soort overdenking voor het hele levensmysterie, waarin David de werken van Christus nog meer prijst.

Uw gedachten

Door te zeggen: "En hoe kostbaar zijn uw gedachten voor mij, o God", toont David alle liefde en vertrouwen die hij heeft in de Heer. Hij gaat verder met het benadrukken van de dankbaarheid van de voorgaande verzen.

David doet ook een soort oproep in verband met de gedachten van de mensen. Volgens de psalmist zijn die soms zo intens dat het nodig is ze zorgvuldig in acht te nemen, zonder ooit de toewijding aan de Vader te verliezen. Zo zegt David dat God altijd in zijn gedachten moet zijn, omdat dit een manier is om dichterbij te komen en in contact te komen met de Schepper.

Gij zult de slechten doden

In de passages van de verzen 19 tot 21 toont David al het verlangen dat hij heeft dat de wereld geheel vrij is van goddeloosheid. De psalmist heeft het verlangen om een plaats te zien, zonder hoogmoed, vooringenomenheid, afgunst en alles wat slecht is.

Daarnaast heeft hij ook een immens verlangen dat mensen vrijgeviger, liefdadiger en goedaardiger worden in het algemeen. Immers, volgens King, als zij daar tegenin gaan, zullen zij zich steeds verder van de Vader verwijderen.

Volledige haat

In aansluiting op de vorige verzen brengt David harde woorden in passage 22, wanneer hij zegt: "Ik haat hen met volmaakte haat; ik heb hen tot vijanden." Maar ondanks dat dit harde woorden zijn, kan men door ze verder te interpreteren begrijpen dat de koning dit wenste.

Als men door Davids ogen probeert te kijken, kan men zien dat de psalmist alle daden van de vijanden van God ziet, en hen dus op gruwelijke wijze begint te verwerpen. Daarom is er zoveel haat tegen de vijanden, zij haten immers de Schepper, en doen totaal het tegenovergestelde van alles wat Hij predikt.

Onderzoek mij, O God

Tenslotte merken wij in de laatste twee verzen de volgende woorden op: "Onderzoek mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten; en zie of er in mij geen boze weg is, en leid mij op de eeuwige weg".

Met deze wijze woorden wil David vragen dat de Vader altijd aan de zijde van zijn kinderen staat, hun wegen verlicht en hen leidt waarheen zij ook gaan. De psalmist wenst ook dat God de harten van zijn dienaren zuivert, zodat het wezen van het goede altijd in hen kan heersen.

Wie schreef Psalm 139

Psalm 139 verwijst naar een ander gebed van koning David, waarin hij zijn geloof en liefde in de Heer toont, en pleit dat Hij altijd aan zijn zijde mag zijn, zijn wegen verlicht en hem verlost van kwaad en onrecht.

David kijkt nog steeds tijdens dit gebed, om de vorm te tonen waarmee de Schepper als verwant met zijn toegewijden, verslag uitbrengt nog steeds als moet de houding van een trouwe zoon. In de volgorde confereert met details, die de beroemde David, en begrijpt op al haar gezichten, sinds de koning tot de psalmist.

David de reuzendoder

In zijn tijd was David een onverschrokken leider, die God boven alles liefhad, en onder andere bekend stond als een doder van reuzen. David was altijd zeer moedig, en vocht vanaf het begin van zijn geschiedenis.

Het is echter vermeldenswaard dat hij, voordat hij het bevel voerde over legers, een herder was die leefde om zijn schapen te beschermen. Sindsdien toonde hij al zijn kracht, hij was immers in staat beren en leeuwen te doden die zijn kudde bedreigden.

Als herder had David zijn opmerkelijke episodes, maar het hoofdstuk dat hem echt in de geschiedenis zette was toen de dappere krijger Goliath, een Filistijnse reus, doodde.

Maar natuurlijk had David deze houding niet voor niets. Dagenlang had Goliath de Israëlische troepen bruut beledigd, totdat David op een dag in de regio verscheen om eten te brengen naar zijn oudere broers, die soldaten waren. Op dat moment hoorde hij de reus Israël op een onbeschofte manier beledigen.

Bij het horen van deze woorden was David vervuld van woede, en hij bedacht zich geen moment om voor te stellen de uitdaging van Goliath, die al dagen om een Israëlitische soldaat had gevraagd om met hem te vechten, aan te nemen.

Maar toen Saul, de Israëlitische koning, hoorde van Davids wens om tegen Goliath te vechten, stond hij hem dat niet graag toe, maar het had geen zin, want David bleef bij zijn idee. De dappere krijger weigerde zelfs de wapenrusting en het zwaard van de koning en stond met slechts vijf stenen en een slinger tegenover de reus.

Toen het beroemde gevecht begon, zwaaide David met zijn slinger en mikte goed op het voorhoofd van Goliath, die slechts met een steen viel. Toen rende David op de reus af, greep zijn zwaard en hakte zijn hoofd af. De Filistijnse soldaten die het gevecht gadesloegen, vluchtten in angst weg.

David de koning

Na het verslaan van Goliath had je kunnen denken dat David een goede vriend en vertrouwensman van koning Saul zou zijn geworden, maar zo was het niet helemaal. Nadat David het hoofd van het Israëlitische leger was geworden, kreeg hij veel aandacht van iedereen, en dit wekte een zekere woede bij Saul op.

Naarmate de tijd verstreek, nam Davids populariteit steeds meer toe, te midden van het volk Israël hoorde men zingen: "Saul heeft duizenden mensen gedood, maar David heeft tienduizenden gedood", en dit was een reden voor Sauls woede om nog meer toe te nemen.

Sauls woede werd elke dag groter, totdat David met de hulp van zijn beste vriend Jonathan, die ook Sauls zoon was, ondergedoken raakte. Daarna begon de koning een jarenlange jacht op David.

Op een dag in kwestie stopte Saul om uit te rusten in een grot, waar David zich toevallig schuilhield. Hij naderde de koning, terwijl deze sliep, en sneed een stuk van zijn kleding af.

Nadat hij wakker was geworden en de grot had verlaten, kwam de koning David tegen, die hem het stuk van zijn afgesneden kleren liet zien. Het feit dat David de kans had om hem te doden, maar niets deed, ontroerde Saul, die een wapenstilstand tussen hen afriep. Echte vrede werd echter nooit bereikt in hun samenleven.

Tijdens de vlucht had David de hulp van veel mensen, wat niet het geval was met bijvoorbeeld Nabal, die hem met onwaarheden begon te beschuldigen. Dit wekte Davids woede, die opdracht gaf ongeveer 400 man klaar te maken om ten strijde te trekken tegen Nabal.

Maar op de oproep van Abigail, Nabals vrouw, gaf David het uiteindelijk op. Toen het meisje Nabal vertelde wat er was gebeurd, was Nabal verrast en stierf uiteindelijk. Dit werd door iedereen opgevat als een goddelijke straf, en na de gebeurtenis vroeg David Abigail ten huwelijk.

Uiteindelijk, na de dood van de voormalige koning Saul in een veldslag, besteeg David de troon en werd tot zijn opvolger gekozen. Als koning veroverde David Jeruzalem, en slaagde erin de zogenaamde "Ark van het Verbond" terug te brengen, waarmee hij zijn heerschappij definitief vestigde.

Maar u vergist zich als u denkt dat Davids geschiedenis als koning daar eindigde. Hij raakte verwikkeld in problemen met een verloofde vrouw, genaamd Bathsheba, en werd uiteindelijk zwanger. De man van het meisje heette Uria, en was een militair.

David probeerde hem over te halen met het doel de man weer met zijn vrouw te laten slapen, zodat hij zou denken dat de zoon van hem was, maar het plan werkte niet. Zonder uitweg stuurde David de soldaat terug naar het slagveld, waar hij hem in een kwetsbare positie liet plaatsen, een feit dat uiteindelijk tot zijn dood leidde.

Deze houding van David maakte God ontevreden, en de Schepper stuurde een profeet, Nathan genaamd, naar David. Na de ontmoeting werd David gestraft, en vanwege zijn zonden stierf zijn in overspel verwekte zoon. Bovendien stond God de koning niet toe de lang gedroomde tempel in Jeruzalem te bouwen.

Als koning had David nog meer problemen, toen zijn andere zoon, Absalom, hem van de troon probeerde te stoten. David moest opnieuw vluchten, en keerde pas terug nadat Absalom in de strijd was gedood.

Bij zijn terugkeer naar Jeruzalem, met een hart vol bitterheid en spijt, koos David zijn andere zoon, Salomo, om zijn troon op te nemen. De beroemde David stierf op 70-jarige leeftijd, waarvan hij 40 jaar als koning leefde. Ondanks zijn zonden werd hij altijd beschouwd als een man van God, want hij had berouw over al zijn fouten en keerde terug naar de leer van de Schepper.

David de psalmist

David was een man die altijd erg in God geloofde, maar toch beging hij veel zonden in zijn leven, zoals je eerder in dit artikel hebt gezien. In de door hem geschreven Psalmen kan men duidelijk zijn sterke toewijding aan de Schepper waarnemen.

In sommige lijkt de psalmist in extase, in andere is hij in totale wanhoop. Zo wordt in sommige psalmen opgemerkt dat David vergeven wordt voor zijn fouten, terwijl in andere de zware hand van de Goddelijke veroordeling merkbaar is.

Door de Schrift te bekijken, kan men opmerken dat de Bijbel Davids zonden niet verbergt, laat staan de gevolgen van zijn daden. Zo is bekend dat David werkelijk berouw had over zijn zonden, en er zijn zelfs Psalmen waarin hij zijn eigen dwaling verhaalt.

Hij zocht trouw Gods vergeving, en gaf veel van zijn fouten, kwellingen, spijt, angsten, onder andere, weer in de Psalmen die hij schreef. Veel van deze Psalmen, die bijbelse poëzie worden genoemd, werden gezongen door het hele volk van Israël.

David wist altijd dat het toegeven van zijn zonden door deze gebeden een les zou zijn voor nieuwe generaties. Ondanks zijn enorme grootheid en macht als koning, vreesde David altijd voor God en Zijn Woord.

Wat is de grote boodschap van Psalm 139?

Men kan zeggen dat Psalm 139 werkelijk uitdrukt wie Christus is. Tijdens dit lied laat David zien dat hij precies weet tot wie hij bidt, hij liet immers alle eigenschappen zien die bij God horen. Dit feit zou hem kunnen doen begrijpen wie God werkelijk is, en dat Hij nooit verandert.

Zo kan men door Psalm 139 kennismaken met de hier reeds genoemde eigenschappen van de Schepper, zoals: alwetendheid, alomtegenwoordigheid en almacht. Deze eigenschappen stellen gelovigen in staat diepgaand te begrijpen wie God werkelijk is, en welke boodschap deze Psalm aan de toegewijden overbrengt.

Ten eerste maakt Psalm 139 duidelijk dat God alles weet, want al in de eerste verzen drukt de psalmist uit hoe de Heer uniek, waar en soeverein is over alles wat er bestaat.

Wanneer hij spreekt over de alwetendheid van Christus, maakt David ook duidelijk dat God alles ziet wat ieder mens doet, zelfs zijn gedachten. Over het feit dat God alomtegenwoordig is, vertelt David ook dat er geen manier is om aan de Goddelijke blik te ontsnappen, dus is het aan ieder mens om het leven te leiden dat de Heiland predikt.

Ten slotte geeft de psalmist zich over aan de almacht van God en prijst hij de Schepper. Men begrijpt dan ook dat David altijd al wist wie God was, en dat hij hem daarom zo liefhad en prees. En met zijn Psalm 139 zegt David tegen het volk dat ze de God die alles weet en medelijden heeft met zijn kinderen, aan wie hij zijn leer heeft nagelaten, onvoorwaardelijk moeten uitroepen, loven en liefhebben inland.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.