32 стиха за укрепване на семейството: да знаете пасажите от Библията!

  • Споделя Това
Jennifer Sherman

Съдържание

Знаете ли стихове за изграждане на семейството?

Библията, най-великата християнска книга, е пълна с поучения, включително такива, които се отнасят до семействата. Така че четенето на Библията е и напътствие семейството ви да бъде сплотено, защитено и укрепено. В крайна сметка Бог го е създал, за да бъде основа на нашите ценности и на самите нас.

С други думи, семейството е най-старата човешка институция и ни съпътства през целия ни живот, затова е необходимо да го изпълним с любов и ценности, които се намират в Бога и в Библията. По този начин Библията съдържа няколко стиха за изграждане на семейството.

По този начин четенето на тези стихове ще помогне на цялото семейство да узрее във вярата, както и да изгради ценности, които да укрепят всички членове на семейството. По този начин знайте в нашата статия 32 стиха за изграждане на семейството в Бога, така че да се превърне в сигурно пристанище, изпълнено с любов, и да ни помага във времена на щастие и трудности.

Стих Еклисиаст 4:12

Книгата Еклисиаст е третата книга от Стария завет на Библията. Тази книга се характеризира с това, че говори за смисъла на живота и за уязвимостта на човешките същества. Затова знайте стиха Еклисиаст 4:12, който ви помага да изградите семейството си.

Показания и значение

Стихът Еклисиаст 4:12 се отнася до съюза и силата, които двойката има, за да преодолява трудностите в живота. В края на стиха обаче се говори за тройно въже, което никога няма да се скъса. По този начин тройното въже показва, че към двойката се е прибавил още един човек.

Но тази препратка не се отнася до нов живот, като например дете, което може да се роди. Тройното въже се състои от двойката плюс Бога. С други думи, двойката трябва да култивира присъствието на Бога в своята връзка, така че Той да бъде модел и препратка, както и да се намесва и да бъде част от брака.

Пасаж

"Един човек сам може да бъде победен, но двама могат да се съпротивляват заедно, защото добавят силата си, тройното въже никога няма да се скъса лесно."

Стих Марк 10:9

Втората книга от Новия завет е Евангелието на свети Марк. Свети Марк е един от учениците на свети Петър и в книгата си разказва историята и служението на Исус Христос. Така в книгата му има много поучения на Исус. Вижте повече за стиха Марк 10:9.

Показания и значение

Стихът от Марк 10:9 е кратък и обективен. Но въпреки че е кратък, той носи голяма поука и значение. В крайна сметка този стих показва, че когато се сключи брак, Бог благославя и обединява двойката до края на живота им.

С други думи, Бог осъжда развода, дори ако човек се разведе и се ожени повторно.

Така че учението на този стих е, че човек трябва да е сигурен, преди да се ожени, и да основава връзката си на Бога. За да процъфтява тя и да не завършва с развод.

Пасаж

В пасажа от Марк 10:9 се казва, че това показва дали сред разведените има прием в небесното царство:

"Каквото Бог е съединил, никой не може да го раздели"

Стих Еклисиаст 9:9

Третата книга от Стария завет, Еклисиаст, съдържа въпроси и отговори за смисъла и целта на живота, като сред тези въпроси са и тези за любовните отношения, затова научете повече за стиха Еклисиаст 9:9.

Показания и значение

Смисълът на стиха Еклисиаст 9:9 е, че всички ние преминаваме през лоши или добри моменти в живота си. Това е така, защото, макар човешките дела да не се запазват, Божиите са вечни. С други думи, всичко в живота ни е временно.

Въпреки това Бог ни осигурява удовлетворение и награда за трудностите в живота ни. И тази награда е любовта на любимата жена, която ще ви укрепва и подкрепя по всяко време. Така че, наслаждавайте се на даровете от Бога, които са животът и любовта ви, те са това, заради което всичко си струва.

Пасаж

В откъса от Еклисиаст 9:9 има голямо послание за трудностите в живота, но и за това как да ги преодоляваме. А отговорът винаги ще бъде Божията любов и жената, която ще ви укрепи. Вижте целия откъс:

"Наслаждавай се на живота си с любимата си жена и на всички дни, които Бог ти дава под слънцето. Всичките ти безсмислени дни! Защото това е твоята награда в живота за усърдния ти труд под слънцето."

Стих Второзаконие 6:6,7

Книгата Второзаконие е петата и последна книга от Стария завет, посветена на Мойсей и неговото излизане от Египет в обетованата земя. Затова, за да получим благословии, е необходимо да имаме послушание и любов към Бога, както и към връстниците си. Открийте стиха Второзаконие 6:6, 7.

Показания и значение

Посочването и значението на стиха Второзаконие 6:6, 7 показва връзката между родителите и децата и Божието слово. Това означава, че всички поколения трябва да се боят от Бога и да му се подчиняват. Отговорността за преподаването и предаването на божествените учения на децата обаче е на самите родители.

Ето защо родителите трябва да изграждат семейството си въз основа на това, което казва Бог, но освен това те са отговорни за предаването на Божията любов и обучение на децата си, защото те няма да се научат сами, ако семето на Божията любов не е посято от техните роднини.

Пасаж

Пасажът, който показва отговорността на родителите при предаването на божествените учения на децата им, е Второзаконие 6:6, 7. Знайте тези стихове:

"И думите, които ти заповядвам, да бъдат винаги в сърцето ти; и да ги учиш децата си, и да говориш за тях в дома си, като ходиш по пътя си, и когато лягаш или ставаш."

Стих Битие 2:24

Библията започва с книгата Битие, която е първата книга от Стария завет. Така книгата Битие е отговорна за разказа за произхода на света и на човечеството.

Не затова обаче в тази книга няма стихове, които да назидават семейството. Затова открийте стиха Битие 2:24.

Показания и значение

Адам, изричайки думите от стиха Битие 2:24, показва важността и единството, които произтичат от брака. С други думи, Бог го е инструктирал да каже, че няма нищо, което да се доближава до брака. В крайна сметка именно бракът превръща двама души в едно цяло.

По този начин връзките между мъжа и жената са по-интимни, отколкото между бащата и детето. Въпреки това нито една от тях никога няма да замени другата, тъй като и двете връзки ще формират семейството на индивида. Но с брака двойката става една плът, като образува едно тяло.

Пасаж

Пасажът, представляващ стих Битие 2:24, показва, че бракът е създаване на ново семейство. С други думи, никое семейство не замества друго, но само поради тази причина човек може да напусне баща си и майка си. Затова разгледайте този пасаж изцяло:

"И затова всеки човек ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си и ще станат една плът."

Стих Изход 20:12

Чрез проучвания е известно, че думата "изход" означава заминаване или излизане. По този начин книгата "Изход" в Библията е втората книга от Стария завет и се характеризира с освобождението на израилския народ, който напуска Египет и се отървава от робството.

В тази книга обаче има и стихове за назидание на семейството. Научете повече за стиха от Изход 20:12.

Показания и значение

В глава 20 от книгата Изход са представени десетте заповеди, които Бог дава на израилския народ. Така стихът Изход 20:12 показва петата заповед, която се отнася до семейството и родителите. С други думи, указанията на този стих са да почиташ родителите си, за да посрещнеш всяка нужда.

Затова Божиите условия към Израил са били да спазват заповедите Му. А израилтяните обещават да ги спазват, за да бъде в сила семейството, любовта и уважението към него. Така едно благословено от Бога семейство се нуждае от това децата му да почитат бащата и майката, за да имат дълъг и благополучен живот.

Пасаж

Стихът Изход 20:12 представя как децата трябва да се държат с родителите си, за да получат пълноценен и благословен живот. По този начин пасажът се характеризира с:

"Почитай баща си и майка си, за да имаш дълъг живот в земята, която Господ, твоят Бог, ти дава."

Стих Исус Навин 24:14

Част от Стария завет, книгата Исус Навин показва как израилтяните завладяват Ханаанската земя. Така тази книга представя как израилтяните успяват благодарение на послушанието си към Бога и как се провалят поради непослушание.

Така че, запознайте се със стиха Исус Навин 24:14 и как този стих ще назидава семейството ви чрез неговото значение и указания.

Показания и значение

Като иска от народа си да се бои от Господ, Исус Навин не иска от него да се страхува от Бога. Но да му се покланя, да го уважава, да го почита и да бъде верен на Господа и с вярност. С други думи, страхът и верността са само за Бога, а не за другите.

По този начин сме инструктирани да изоставим и да не боготворим лица, предмети или същества, различни от Бога. Тоест, покланяйки се на древните богове, израилтяните не са били верни и не са се страхували от Бога. По същия начин и ние трябва да се страхуваме и да бъдем верни единствено на Бога, за да можем да изградим и обединим нашето семейство.

Пасаж

Пасажът в Исус Навин 24:14 се характеризира с това, че той, преди смъртта си, вдъхновява хората да следват Божиите учения. По този начин те едновременно избират да служат и да обичат Господа. Затова пасажът в своята цялост е

"Сега се бойте от Господа и Му служете честно и вярно. Отхвърлете боговете, на които се покланяха предците ви отвъд Ефрат и в Египет, и служете на Господа."

Стих Псалм 103:17,18

Псалмите са химни и песни за преклонение и вик към Господ. Така в тях има няколко послания и поучения от различни автори и от различни времена в Стария завет. Така едно от поученията в стиховете им е за това как да изградим семейството.

Затова вижте повече за стиха Псалми 103:17,18 и разберете какво може да ви покаже, за да укрепите семейството си.

Показания и значение

Стихът от Псалми 103:17, 18 представя, че добротата на Исус е вечна. В крайна сметка човек трябва да предава от поколение на поколение ученията на Господ, както и любовта и страха от Него.

По този начин Бог винаги ще бъде милостив към нас, но за това трябва да научат нашите деца. А това научаване се предава от баща на син. С други думи, който научи и който предава посланията на Исус Христос, винаги ще бъде благословен.

Но не е достатъчно само да се предават ученията, а и да се изповядват и прилагат на практика. Следователно, за да се изгради семейство с Божията любов, е необходимо да се учи. Но също така и да се възпроизвежда и предава.

Пасаж

Пасажът, в пълния си вид, който показва стихът Псалми 103:17, 18, показва, че Бог винаги е милостив, любящ и добър. Особено към онези, които го следват и се боят от него. По този начин пасажът е:

"А милостта на Господа е от вечност до вечност за онези, които Му се боят, и правдата Му за децата на децата, за онези, които пазят завета Му, и за онези, които помнят заповедите Му, за да ги изпълняват."

Стих Притчи 11:29

Книгата Притчи, или Книгата на Соломон, принадлежи към Стария завет. В тази книга ще намерите няколко въпроса за ценностите, морала, поведението и смисъла на живота. Затова стиховете ѝ наставляват семейството. Научете повече за стиха от Притчи 11:29.

Показания и значение

Любовта и уважението към семейството и към Бога са в основата на благоденстващия и щастлив живот. Затова има семейни отношения, които се основават на глупост, незрялост, агресивност и неуважение. С други думи, в тези отношения няма Бог.

Ето защо, ако едно семейство не поставя Бога като винаги и водач на живота си, то се обрича на провал. Тоест, когато член на семейството не изгражда основа, която се основава на учението на Исус, той вреди на семейството си, както и на себе си. Така че да не гради нищо и също така да не жъне нищо.

Пасаж

Стих за изграждане на семейството е стихът от Притчи 11:29. В края на краищата той показва колко е важно да обичаш, почиташ и уважаваш семейството. Защото ако не почиташ семейството си, няма да можеш да пожънеш никакви положителни плодове в живота си. Така е:

"Който може да причини неприятности на собственото си семейство, ще наследи само вятъра; глупавият винаги ще бъде слуга на мъдрия."

Стих Притчи 15:27

Въпреки че израилтяните са написали Книгата на притчите в древни времена, нейните послания са валидни и днес. С други думи, всеки стих притежава истинска мъдрост, която идва от опита и верността към Бога.

Ето защо познаването на тези стихове приближава семейството ви до Бога и ще го изгради. И така, запознайте се със стиха Притчи 15:27 и неговото приложение.

Показания и значение

В света, в който живеем, много ценности са обърнати, т.е. на парите, богатството и светските ценности се отдава по-голямо значение, отколкото на семейството и Бога. Така тези, които са прекалено привързани към парите, ги поставят като бог и като най-важното нещо в живота си.

По този начин Бог и семейството се поставят на второ място или дори се забравят. Ето защо желанието за богатство компрометира мъдростта и светостта на Божиите деца. Тоест, за да се изгради семейството и Бог в него, освен благоденствието, е необходимо да се устои на светските изкушения.

Пасаж

Пасажът, който характеризира стиха в Притчи 15:27, показва как негативните действия на членовете на семейството вредят на семейството, особено на този, който поставя безполезни ценности като притежания и пари пред любовта към Бога и семейството. Затова стихът Притчи 15:27 в своята цялост е

"Скъперникът е способен да вкара в беда собственото си семейство, но който се откаже от подкупничеството, той ще живее."

Стих Ефесяни 4:32

Книгата Ефесяни е част от Новия завет и се характеризира с писмата на апостол Павел до гражданите. Тези, които са от град Ефесяни и се нуждаят от вдъхновение, за да разбират и следват Божието слово.

Ето защо познаването на стиха от Ефесяни 4:32 е важно за изграждането на семейството. Затова научете повече за този стих с това четиво.

Показания и значение

В живота ни често се случва да страдаме от несправедливост или да бъдем наранени от нечие неправомерно действие. Ето защо, когато възникне ситуация, която ни наранява, реакциите ни могат да бъдат разнообразни. Тоест можем да реагираме отмъстително, агресивно или дори с много болка и тъга.

Така че болката става още по-голяма, когато този, който ни е наранил, е част от семейството ни. Въпреки това трябва да следваме примера на Исус и да си прощаваме един на друг. Тоест трябва да сме предпазливи и мъдри как да постъпваме с агресорите си. Но никога не трябва да отмъщаваме или да желаем зло на този човек.

Пасаж

Дори да култивираме негативни или дори агресивни чувства към някого, трябва да изповядваме прошката. В края на краищата Бог обича и прощава на всички свои деца, така че не зависи от нас да съдим или да имаме противоположно отношение. Особено ако ситуацията засяга нашето семейство. Затова стихът от Ефесяни 4:32 е

"Винаги бъдете добри и състрадателни един към друг, прощавайте си един на друг, както Бог можа да прости на вас в Христос"

Стих Ефесяни 6:1-3

В книгата Ефесяни има няколко поучения, които се основават на Божията любов към нас. Това послание представя много поучения за семейството и как да го изграждаме. Научете повече за тази тема в стиха Ефесяни 6:1-3.

Показания и значение

В Ефесяни 4:32 е представена петата заповед, която гласи: "Почитай баща си и майка си." По този начин апостол Павел представя тази заповед на вярващите по един възпитателен и категоричен начин. Така този стих показва как децата трябва да се държат с родителите си, но също така, че уважението трябва да бъде взаимно.

С други думи, родителите са свещеници в дома, които не могат да екстраполират авторитета си. По същия начин децата, в ролята си на ученици, трябва да уважават духовната йерархия. В крайна сметка децата са длъжни да се подчиняват и да бъдат морални.

Пасаж

Въпреки че е кратък, пасажът от Ефесяни 6:1-3 е много силен за изграждането на семейството. В крайна сметка той е поучение за децата. Така той се състои от

"Деца, гледайте да се покорявате на родителите си, защото това е правилно. Почитайте баща си и почитайте ръката си. Това е първата Божия заповед. Така че всичко да ви върви добре и да имате дълъг живот на тази земя."

Стих Ефесяни 6:4

Павел пише Посланието до Ефесяни, за да насочи хората от този град, така че те да са оставили настрана доктрините и ученията на Исус. А без това човечеството е загубено, най-вече институцията на семейството. Затова знайте за стиха за изграждане на семейството Ефесяни 6:4.

Показания и значение

Смисълът на стиха Ефесяни 6:4 показва, че ръководството в дома е отговорност на родителите. Затова децата дължат послушание и уважение на родителите си, точно както трябва да се подчиняват и да следват Божиите заповеди.

Ето защо родителите не трябва да предизвикват гнева на децата си. Но това не означава, че не трябва да налагат ограничения на децата си. По-скоро властта не трябва да бъде насилствена или неуравновесена. Защото именно това ще породи конфликти в семейството и ще го отдалечи от учението на Исус Христос.

Пасаж

Пасажът от Ефесяни 6:4 показва стих за изграждане на семейството. И то особено по отношение на възпитанието на децата. Затова родителите трябва да се вслушват в тези думи, за да изградят едно благословено и сплотено семейство:

"И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте във възпитание и наставление Господне."

Стих 1 Коринтяни 7:3

В 1 Коринтяни църквата в този град е разделена заради неморалност, фалшиви идоли и погрешни учения. Сред тях има и заблуда относно ученията на Исус и как да ги следват.

По този начин ние също трябва да спазваме и следваме заповедите и закона на Христос, за да изградим семейството си, точно както е представено в стиха 1 Коринтяни 7:3. И така, разберете за този стих със следващото четене.

Показания и значение

В цялата книга 1 Коринтяни Павел показва важността на единството между вярващите, както и съществуването на сексуална неморалност. По този начин стихът 1 Коринтяни 7:3 показва, че всеки, който се отдалечава от пътя на Христос, попада в изкушения. И тези изкушения не бива да се случват в рамките на нито едно семейство.

В края на краищата, тялото на човека е свещен храм на Светия Дух. Освен това бракът е съюз пред Бога, който никой не може да раздели. Затова двойката, която споделя по божествен начин, не може да се подчини на това, което е от врага, като например изневярата.

Пасаж

Пасажът в стих 1 от Коринтяни представя информация за съпружеската невярност. Тоест той показва преследването на неморалност по начин, който напълно противоречи на учението на Исус Христос. Затова пасажът, в своята цялост, е

"Съпругът винаги трябва да изпълнява съпружеските си задължения пред съпругата си и по същия начин съпругата трябва да изпълнява задълженията си към съпруга си."

Стих 1 Петрово 4:8

Апостол Петър има две послания в Свещената книга на Библията, така че и двете принадлежат към Новия завет, но те имат свои собствени характеристики.

По този начин първото писмо показва, че само с вяра учениците могат да издържат на страданията. Затова вижте повече за стиха 1 Петрово 4:8 и как този стих помага за изграждането на семейството.

Показания и значение

Чрез писмата на Петър, и по-специално чрез стиха 1 Петрово 4:8, виждаме, че всички сме податливи на преследвания, включително апостолите и светиите. Затова, за да преодолеем всички трудности, трябва да следваме примера на Исус Христос, особено по отношение на любовта.

С други думи, трябва да бъдем смирени и да изповядваме учението на Господ за любовта, така че това, от което се нуждаем най-много, е да култивираме любов между равни, особено в семейството, защото само така можем да се грижим един за друг, да преодоляваме проблемите и да не се поддаваме на греха.

Пасаж

Стих 1 Петрово 4:8 проповядва, че трябва да култивираме любов към нашите ближни. В крайна сметка повече от всичко друго именно любовта може да ни спаси от греха. Първо трябва да обичаме Бога, а след това всички наши ближни, включително и себе си. По този начин този пасаж се характеризира с битие:

"Преди всичко възпитавайте любов помежду си, защото любовта е в състояние да покрие множество грехове."

Стих 1 Коринтяни 10:13

В книгата Коринтяни Павел подчертава важността на следването на ученията на Исус Христос и това да се заслужи спасението. Затова важна нагласа е да се постигне единство и уважение в семейството, за да бъде то благословено. Научете повече за това как да изграждате семейството със стиха 1 Коринтяни 10:13.

Показания и значение

Указанията, които стихът от 1 Коринтяни 10:13 представя, са, че винаги вярваме, че трябва да бъдем непоколебими в целта си. Въпреки това врагът винаги дебне със своите изкушения, за да ни отклони от Божиите пътища. Затова винаги трябва да укрепваме себе си в Христос и в неговите учения.

Затова, когато изглеждаме изгубени или в беда, врагът ни изкушава с обещания, но само Бог и силата на семейството ни ще ни позволят да издържим и да преминем през трудностите. Затова трябва да устояваме на изкушенията, за да изградим семейството си.

Пасаж

За да назидавате семейството си, знайте стиха от 1 Коринтяни 10:13:

"Изкушенията, които ви заобикалят, имат мярката на хората. Бог е винаги верен, той няма да позволи да бъдете изкушени над силите ви. Но чрез изкушението ще ви предложи средства за спасение от него и необходимата сила, за да го издържите".

Стих Евреи 13:4

Павел пише писма до евреите, които се превръщат в една от книгите на новозаветната Библия. Апостолът ги пише, за да възвеличи Исус Христос и да насърчи верността на хората към него.

Така Божията вярност трябва да се проявява в семействата. Затова трябва да знаете стиха Евреи 13:4, за да изградите семейството си.

Показания и значение

Исус Христос умря на кръста за нас и за нашите грехове. С други думи, Той проля кръвта Си, за да можем да получим спасение и изкупление за греховете си. Следователно благодарение на вярата и ученията на Исус оставаме спасени и чисти.

Често обаче можем да се отклоним от пътищата на Исус. Така че в една връзка някой може да извърши греха на прелюбодейството.

А това е абсолютно противно на всичко, което проповядва Исус, защото бракът се сключва с благословията и обединението на двойката в едно тяло. Ето защо, за да се изгради семейството, бракът трябва да се почита, както и да се уважава.

Пасаж

Стихотворният пасаж Евреи 13:4 изобличава, че в брака трябва да се появят добродетели. В крайна сметка, ако има изневяра, Бог ще съди всички изневерили, защото това не е учение на Бога. В своята цялост пасажът е

: "Бракът трябва да се почита от всички, брачното ложе да се пази чисто, защото Бог ще съди неморалните и прелюбодейците."

Стих Притчи 3:5-6

Известно е, че поговорката е народна поговорка, която се характеризира с простота, конкретност, но и с метафоричност. Въпреки това поговорката се основава на опита на хората и на здравия разум. Книгата "Притчи" в Библията се позовава на опита на Соломон и израилтяните.

Така тази книга съдържа много кратки, но важни поучения за онези, които я четат. Открийте стиха от Притчи 3:5-6.

Показания и значение

Стихът Притчи 3:5-6 е изключително важен за вашия живот и за вашето семейство. Това означава, че в този стих имаме увереността, че трябва да се уповаваме на Бога, на неговата любов към нас и на това, което е приготвил за живота ни. Тоест чрез ученията на Исус ние придобиваме мъдрост.

По този начин божествената мъдрост е тази, която ни води по трудните пътища на живота. Така че в каквато и ситуация да се намираме, добра или лоша, трябва да поставяме Бога на първо място. И именно с доверие в Бога и мъдростта, която Той ни предоставя, ще изградим нашето семейство.

Пасаж

Доверието в Бога и Неговите думи е пътят към спасението и мъдростта. Ето защо това е, което трябва да следваме в целия си живот и в семейството си. По този начин стихотворният откъс от Притчи 3:5-6 показва, че

"Уповавай се винаги на Господа с цялото си сърце и никога не се надявай на собствения си разум, защото във всичките си пътища трябва да признаваш Бога и Той ще изправи пътеките."

Стих Исус Навин 1:9

Книгата Исус Навин представя 24 глави, в които са показани поучения, даващи сила и кураж за справяне с изпитанията. Ето защо стихът Исус Навин 1:9 е от съществено значение за вдъхновяването на вярващите и за изграждането на семейството. Научете повече за този стих с това четиво.

Показания и значение

Водейки Исус Навин в обетованата земя, Бог се уверява, че ще го води и ще бъде с него по време на пътуването му. Затова Бог заповядва на Исус Навин да следва учението му, както и да бъде силен и смел. По този начин трябва да постъпваме и ние, т.е. да се доверяваме на Бога и да го следваме.

Така ще намерим сили и смелост да се изправим пред всички трудности на живота. Именно чрез тези чувства към Господ сме в състояние да изградим семейството си. Защото се нуждаем от смелост и сила, за да живеем в хармония. И с увереността, че Господ ще ни помогне да изградим най-доброто.

Пасаж

Стихът от Исус Навин показва, че доверието и страхът за Бога са това, което трябва да притежаваме. В крайна сметка, независимо какво се случва, Бог ще бъде с нас. Затова пасажът е

"Бъдете винаги твърди и смели, не се страхувайте и не се плашете, защото Бог ще бъде с вас, където и да отидете."

Стих Римляни 8:28

Апостол Павел е отговорен за написването на писмата до римляните. Тоест шестата книга от Новия завет на Библията има за цел да възхвали славата, която предоставя Исус Христос. Така стихът Римляни 8:28 помага за изграждането на семейството. И вие ще разберете всичко за този стих.

Показания и значение

В един от най-известните стихове в Библията, Римляни 8:28, се казва, че можем да преживеем болката и страданието само с Исус. С други думи, в този стих Павел ни показва, че Христос иска да бъдем като Него, за да може да живее в нас и да ни помага.

Така че, когато приемем Христос и учението Му в живота си, можем да изградим семейството си. В крайна сметка Бог ни оформя за цялостност и всичко, което е обещал, ще изпълни. Затова обичайте Бога и Му се доверявайте, така ще сте на правилния път за постигане на нашите цели.

Пасаж

Да знаете пасажа от стиха Римляни 8:28, който представя добротата на Бога към неговите верни:

"Едно знаем: Бог съдейства във всичко, за да прави добро на онези, които наистина Го обичат, на призваните според Неговите намерения."

Стих Йеремия, 29:11

Пророк Йеремия помества в книгата си своите пророчества, предупреждения и поучения. По този начин хората, които не слушат и не следват Бога, няма да бъдат защитени от Него. Затова, за да изградите семейството си, винаги се доверявайте и следвайте Господа. И така, запознайте се със стиха от Йеремия 29:11 и как той помага на вашето семейство.

Показания и значение

Когато сме изправени пред трудности и изпитания, стихът от Йеремия 29:11 ни води към победа. В крайна сметка този стих показва, че Исус винаги ще бъде наше убежище. За целта обаче трябва да се уповаваме на Бога, а не да се покланяме на лъжепророци и идоли. Защото само Господ ще облекчи страданията ни.

Божието време обаче е различно от нашето. По този начин нещата не се случват, когато ние искаме и се надяваме, а когато Бог иска и позволява. Ето защо именно с тази сигурност и с очакване на Бога ще знаем как да изградим семейството си.

Пасаж

Пасажът, който представя доверието, което трябва да имаме в Исус, е Йеремия 29:11. Следователно този стих наставлява семейството, защото казва:

"Знам един по един плановете, които съм създал за вас, това е оракулът на Господа, те са планове за мир, а не за нещастие, за да ви дам бъдеще и надежда."

Стих 1 Царе 8:61

Второзаконието на Библията обхваща 1 Царе и 2 Царе. Така тази книга показва, че Бог съди починалите царе според тяхната вярност. Така че непокорството и идолопоклонството към лъжепророци и богове е осъдено. Затова открийте стиха 1 Царе 8:61 и как той ще назидава вашето семейство.

Показания и значение

За да постигнем вечно спасение, трябва да се подчиняваме на Божиите заповеди и да живеем според тях, т.е. трябва да бъдем искрени с целите на Господ и да ги следваме сериозно и вярно. Така ще можем да изградим семейството си чрез лоялност и отдаденост.

Затова всеки ден отделяйте по малко време за молитва, освен че винаги трябва да действате в съответствие със заповедите на Исус Христос, защото само по този начин ще постигнем най-доброто за себе си и за хората около нас. В тези учения трябва да включим и семейството си.

Пасаж

Любовта и страхът от Бога ни водят към цялостност. Затова стихът от 1 Царе 8:61 е:

"Да имате винаги сърцата си прави към Бога, за да живеете според Неговите наредби и да се подчинявате на Неговите заповеди, както е днес."

Стих Притчи 19:11

Книгата Притчи обхваща всички области и аспекти на човешкия живот. По този начин поведението и ценностите на хората се ръководят от връзката между тях и Бога. И най-вече при четенето ѝ ще откриете стихове, които изграждат семейството. Затова вижте повече за стиха Притчи 19:11.

Показания и значение

Стихът от Притчи 19:11 представя ценностите на мъдростта и търпението. В крайна сметка, за да изградим и укрепим едно семейство в любовта и учението на Исус, е необходимо да използваме тези ценности. По този начин, следвайки стъпките на Исус, човек придобива знание и мъдрост.

Така, чрез мъдростта, човек ще придобие търпение. И именно с търпение няма да отмъщаваш, когато претърпиш нещо, например грешка или обида. В крайна сметка да се откажеш от чувството за отмъщение е същото като да се противопоставиш на извратеността на хората, които не следват Бога.

Пасаж

Откъсът, който представлява стихът Притчи 19:11 и служи за назидание на семейството, говори за добродетелите на мъдростта и търпението. Затова прочетете този стих изцяло:

"Мъдростта на човека трябва да му даде търпение, защото неговата слава е да не обръща внимание на обидите, отправени към него."

Стих 1 Петрово 1:15,16

Петър е един от първите апостоли, които Исус избира да останат до него. Този апостол е автор на две послания в Новия завет - 1 Петър и 2 Петър.

Всяко от тях има своите особености, като първото е писмо от Петър, изпълнено с упоритост към верните. Затова научете повече за стиха 1 Петрово 1:15,16 и как той действа за назидание на вашето семейство.

Показания и значение

В стих 1 Петрово 1:15,16 се казва, че трябва да вървим по стъпките на Петър, т.е. да постоянстваме в надеждата и учението на Исус Христос, независимо колко труден е пътят.

По този начин, като живеем послушно според тези учения, ще живеем като Господ, бидейки негово правилно отражение. И като живеем като Исус Христос, ще можем да изградим здраво семейство, основано на любов, единство, надежда и вярност. Трябва само да подхранваме и изповядваме вярата си ежедневно.

Пасаж

Надеждата, която проповядва Петър, е била от съществено значение за тогавашните вярващи, както е и за днешните. По този начин винаги трябва да търсим присъствието и огледалото в учението на Христос. Дори и да преминаваме през проблеми и битки, независимо дали в живота си, със себе си или в семейството си. Ето защо откъсът от стих 1 Петър 1:15, 16 е

"Както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете свети и вие във всичко, което вършите."

Стих Деяния 16:31

Деяния на апостолите, или просто Деяния, е петата историческа книга на Библията. Част от Новия завет, тази книга представя всички действия на Светия дух в обществото. С други думи, тя показва как Исус е ръководил своята църква със Светия дух.

По този начин стихът Деяния 16:13 назидава семейството, като показва важността на разпространението на Исус Христос и неговите учения. Вижте повече за този стих.

Показания и значение

Стихът Деяния 16:31 е прост, обективен и ясен. Тоест той проповядва, че като повярвате в Исус, ще постигнете спасението си. Въпреки че спасението е индивидуално, когато човек приеме спасението, той влияе на околните също да го приемат.

По този начин човек трябва да следва семейството си, особено когато то проповядва учението на Исус, и обратното. По този начин Исус предлага спасение на отделния човек, но също и на семейството, така че всички да си осигурят единство в мир и радост, както и да се откупят пред божествената милост.

Пасаж

В този стих Павел прави своите мисии, за да укрепи и разпространи учението на исус христос. по този начин той показва, че само чрез вяра ще се спасим и ще постигнем целите си. следователно този пасаж е

"А те казаха: Повярвай в Господа Иисуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти."

Стих 1 Коринтяни 1:10

Книгата Коринтяни е разделена на две части - 1 Коринтяни и 2 Коринтяни. По този начин и двете са писма, които апостол Павел пише, за да напътства и отговаря на въпроси, свързани с вярващите в църквата в Коринт.

Затова вижте повече за стиха 1 Коринтяни 1:10, за да научите значението на този стих. И по този начин назидавайте семейството си.

Показания и значение

Стихът 1 Коринтяни 1:10 показва проблемите с разделянето и разединението, които се случват сред църквата. С други думи, вярващите се покланят на различни проповедници и се обявяват за верни на тях, така че сред членовете на църквата се появяват разцепления, защото не следват единствения истински Исус Христос.

И така, семейството на Клои е това, което съобщава за тези проблеми на апостол Павел, който остава единен в рамките на идеалите и ученията на Христос. Затова, също като семейството на Клои, нашето семейство трябва да остане единно и да следва Бога, и то за да постигне спасение и изграждане.

Пасаж

В 1 Коринтяни 1:10 апостол Павел предупреждава християните за единството между членовете. В края на краищата в църквата не е имало единство между вярващите, точно както единството между членовете на семейството е необходимо за изграждането му. Затова разгледайте този стих в неговата цялост:

"Но аз ви моля, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите едно и също и да няма раздори между вас, а да бъдете единни, в един ум и в едно съзнание."

Стих Притчи 6:20

Стиховете, които принадлежат към книгата Притчи в Библията, са кратки. Те обаче са твърдения, които съдържат велики поучения и мъдрост. По този начин всички стихове показват как трябва да живеем въз основа на божествените принципи. Научете за Притчи 6:20 и тяхното приложение в семейния живот.

Показания и значение

Притчи са поучения, които са събрани в книга. Така, освен като още един стих за изграждане на семейството, стихът Притчи 6:20 служи като форма на помощ. Тоест той представя как човек да стане мъдър и да върви по своя път.

С други думи, придобивайки мъдрост, човек ще постигне познание и смисъл на живота. Така чрез мъдростта той влиза в общение с Бога и неговите учения. Ето защо този стих показва, че децата трябва да уважават, следват и почитат правилата и ученията на своите родители. И това, за да постигнат мъдрост и пълнота в Божиите пътища.

Пасаж

В стиха Притчи 6:20 се говори за важността на семейството, общуването, предаването на ученията и послушанието. По този начин родителите трябва да напътстват децата си, но децата трябва да се подчиняват и да не изоставят това, на което са научени. Така че откъсът от стиха Притчи 6:20 е:

"Сине мой, спазвай заповедта на баща си и не изоставяй учението на майка си."

Стих 1 Йоан 4:20

Стихът 1 Йоан 4:20 е част от книгата Евангелие от Йоан. Тази книга е последната от четирите канонични евангелия, които принадлежат към Новия завет. Така всички тези стихове разкриват как онези, които живеят според учението на Исус, постигат много благословии.

С други думи, за да назидавате семейството си, научете за стиха 1 Йоан 4:20. Освен това знайте на какво ще научи той вас и вашите близки.

Показания и значение

Самият апостол Йоан е написал своето евангелие. По този начин Йоан ни показва божествеността на Исус Христос, както и че само Той осигурява спасението на съществата. Затова стих 1 Йоан 4:20 показва, че никой не може да обича истински Бога, ако не обича ближния си.

В края на краищата всички човешки същества са портрети и творения на Бога. С други думи, невъзможно е да обичаш Бога, ако не обичаш и не уважаваш братята си. В края на краищата, ако не можем да обичаме този, за когото знаем, че съществува и когото виждаме, не е възможно да обичаме този, когото не виждаме, който в случая е Бог.

Пасаж

Пасажът, който представлява стихът 1 Йоан 4:20, показва, че е невъзможно да обичаш Бога, без да обичаш членовете на семейството си. Така този пасаж в своята цялост е:

"Ако някой казва: обичам Бога, а мрази брата си, той е лъжец; защото, който не обича брата си, когото е видял, как може да обича Бога, когото не е видял?"

Стих Псалм 133:1

Думата "псалм" означава хваление. С други думи, книгата "Псалми" е най-голямата книга в Библията и е част от Стария завет, както и всички останали поетични и сатирични книги. Следователно псалмите са песни за поклонение, молитви и химни, пълни с поучения.

И така, сред тези поучения има стихове за изграждане на семейството. И сред тях е Псалм 133:1. И така, разберете всичко за този псалм с това четиво.

Показания и значение

Всеки стих има указание и значение, какъвто е случаят с Псалм 133:1. Така този псалм показва, че истинският съюз се състои от удовлетворение и любов. Това означава, че един съюз се характеризира с това, че е приятен и възнаграждаващ, така че е широко благословен.

По този начин семейството трябва да живее в единство и хармония. В края на краищата всички, които Исус благославя и които следват учението му, живеят по този начин. С други думи, за да бъде животът добър и безпроблемен, е необходимо цялото семейство да бъде единно. Освен това винаги следвайте учението на Исус Христос.

Пасаж

Псалм 133:1 е кратък, но съдържа мощно послание, което трябва да се използва за изграждане на семейството. Като такова, то се характеризира с мира, който идва от добрия съвместен живот. В крайна сметка, в своята цялост той е

"Колко хубаво и приятно е, когато братята живеят заедно в съюз!".

Стих Исая 49:15-16

Книгата на Исаия е част от Стария завет и има пророчески характер. С други думи, в тази книга Исаия пише пророчества за настоящето и бъдещето, които трябва да се изпълнят.

Така че той би искал да възстанови Ерусалим, но там имало твърде много грехове, липса на вяра в Бога и непослушание. Затова вижте повече за значението на стих 46:15-16 и как той може да изгради вашето семейство.

Показания и значение

В стих 46:15-16 Исая показва, че Исус Христос е баща и светлина на всички човешки същества. Така, дори ако майката не се грижи за детето си, Исус винаги ще бъде истинският избавител, носител на вечна, чиста и свободна любов, която споделя с всички свои деца.

С други думи, само Исус е Спасителят, който ни обича безусловно, така че само с присъствието и учението си ще сложи край на всички страдания на едно разединено семейство, както и ще внесе единство и ще изгради това семейство чрез учението си.

Пасаж

Откъсът от стиха Исая 46:15-16 показва как родителите могат да забравят и да не се грижат за децата си. Исус Христос обаче винаги ще се грижи за децата си и никога няма да ги забрави.

"Може ли жена да забрави детето си, че е бременна, та да не се смили за сина на утробата си? Но ако и да забрави, Аз няма да те забравя; ето, изписах те на дланите на ръцете си, защото твоите стени са постоянно пред Мене."

Стих Притчи 22:6

Въпреки че книгата Притчи се приписва на Соломон, тя е компилация от мъдрости на различни израилтяни, така че сред всички мъдрости в тази книга има стихове за изграждане на семейството. Затова вижте повече за стиха Притчи 22:6.

Показания и значение

Смисълът на стиха да изграждаш семейството Притчи 22:6 е кратък и практичен съвет за семейния живот. Тоест израелският мъдрец показва, че родителите трябва да наставляват децата си с Божиите ценности. Както и да ги насочват към пътя на църквата и любовта на Исус Христос.

По този начин целият опит и мъдрост на родителите ще бъдат предадени на децата, които са се поучили от тези преживявания. Така децата никога няма да се отдалечат от Божиите пътища и учения, дори и да им се случат много неща и да остареят. В края на краищата те са били възпитани в мъдрост.

Пасаж

Стихът Притчи 22:6 се характеризира с поучения, които трябва да предадете на децата си, затова прочетете този стих изцяло:

"Възпитавайте детето в съответствие с целите, които имате за него, и дори с годините то няма да се отклони от тях."

Стих 1 Тимотей 5:8

Сред героите и книгите на Новия завет Тимотей е един от тези, които хората познават най-много. В края на краищата той има две послания в Библията. По този начин човек се учи на уважение, вярност и добър характер от Тимотей. Затова вижте повече за стиха 1 Тимотей 5:8.

Показания и значение

Когато четем стиха от 1 Тим. 5:8, в него се съдържа чудесен съвет за нашето семейство. В крайна сметка стихът говори за въпроса за грижите, които трябва да полагаме за нашите близки. Така че за християните е важно да се грижат за членовете на семейството си, тъй като това е обичайно за Божиите служители.

С други думи, Бог нито изисква, нито ви задължава да се грижите за членовете на семейството си. Това е така, защото всички, които имат вяра, са хора, които се грижат.

А като не се грижи за ближните си, християнинът се отрича от вярата си, така че да бъде по-лош от неверник. Затова, за да изградиш и обединиш семейството си, се грижи за него, и то без да го осъждаш.

Пасаж

Стихът 1 Тим. 5:8 е един от стиховете за изграждане на семейството. Така този пасаж гласи, че:

"Но ако някой не се погрижи за своите, и особено за тези от дома си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник."

Как познаването на стиховете за изграждане на семейството може да ви помогне в живота?

Библията е книга, която християните използват за справка в живота си. Тази книга е сборник от няколко други книги, които са разделени на Стар и Нов завет. Всяка книга има глави и стихове.

Всяка глава е разделена на стихове, които са или откъси от редове, или просто кратки фрази. По този начин всеки стих има тълкуване, защото е кратък, но надарен със значения и поучения.

С други думи, както Библията предава Божиите учения като любов и състрадание, така и стиховете. Затова е важно да познаваме и тълкуваме всеки стих, тъй като всеки от тях е уникален опит за обучение в различни области на живота.

Така че има многобройни стихове, които са предназначени за семейството и за това как да го изградим. И познаването на тези стихове ще помогне в семейния живот, защото те представят уроци за ценностите, на които да се основава семейството. Най-голямата ценност обаче е любовта и доверието в Бога и Неговите цели.

Като експерт в областта на сънищата, духовността и езотериката, аз съм посветен да помагам на другите да намерят смисъла на мечтите си. Сънищата са мощен инструмент за разбиране на нашето подсъзнание и могат да предложат ценни прозрения за ежедневието ни. Моето собствено пътуване в света на мечтите и духовността започна преди повече от 20 години и оттогава съм учил задълбочено в тези области. Страстен съм да споделям знанията си с другите и да им помагам да се свържат с духовната си същност.