Mga panalangin ng mga buntis na kababaihan: mataas na panganib na pagbubuntis, São Geraldo at higit pa!

  • Ibahagi Ito
Jennifer Sherman

Bakit magdasal ng buntis?

Ang pagbubuntis ay isang mahiwagang panahon sa buhay ng isang babae. Bukod sa isang malaking pangarap para sa marami sa kanila. Gayunpaman, maaari rin itong maging panahon ng maraming pagdududa, takot at kawalan ng katiyakan. Ang pagbubuntis ay mayroon pa ring serye ng mga pagbabago sa hormonal, na maaaring maging mas sensitibo, kinakabahan at nababalisa ang babae. Kaya, dahil sa lahat ng ito, alam na ito ay panahon ng maraming pagbabago.

Sa ganitong paraan, ang paghahanap ng mga panalangin na makakapagpatahimik sa iyong pusong nababalisa at makapagbibigay ng kapayapaan sa iyong pagbubuntis ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian. . Mayroong hindi mabilang na mga panalangin, at maaari mong piliin ang isa na pinakakilala mo. Ang mahalaga ay laging manalangin nang may malaking pananampalataya. Tingnan ang pinakamahusay na mga panalangin para sa mga buntis na kababaihan sa ibaba.

Panalangin para sa mga buntis na kababaihan

Kung ikaw ay buntis o may labis na pagmamahal sa isang tao, alamin na ang pagdarasal para sa ulan ng mga pagpapala upang mahulog sa pagbubuntis na ito ay isang mahusay na pagpipilian. Higit pa rito, ang panahon ng pagbubuntis ay hindi laging madali, at samakatuwid ang lahat ng pagmamahal at maraming pagpapala ay hindi kailanman labis.

Samakatuwid, patuloy na subaybayan ang pagbasang ito nang mabuti, at alamin sa ibaba ang isang napakaespesyal na panalangin na nakatuon sa mga buntis na kababaihan . Tingnan.

Mga Indikasyon

Ang panalanging ito ay ipinahiwatig para sa lahat na may espesyal na buntis sa kanilang buhay. Ang pagbubuntis ay isang magandang regalo mula sa Diyos, kaya magandang ipagdasal ang mga nanay na ito. Kung ikaw ang masuwerteng isa, alamin na itoanumang uri ng pagkabalisa, o anumang negatibong bagay na malayo sa iyong buhay.

Panalangin

O makapangyarihang Saint Gerard, laging maalalahanin at matulungin sa mga panalangin ng mga ina sa kahirapan, makinig sa akin, ako hilingin mo, at tulungan mo ako sa sandaling ito ng panganib para sa batang dinadala ko sa aking sinapupunan; protektahan mo kami upang, sa ganap na katahimikan, maaari naming gugulin ang mga araw na ito ng sabik na paghihintay sa perpektong kalusugan, at salamat sa proteksyon na ipinagkaloob sa amin, isang tanda ng iyong makapangyarihang pamamagitan sa Diyos. Amen.

Ang panalangin ng isang buntis sa Our Lady of Good Childbirth

Ang pagsamba sa Our Lady of Good Childbirth ay nagsimula sa France na may larawan ng Birheng Maria. Ang santo ay naging tanyag sa mga mananampalataya para sa pamamagitan ng mga buntis na kababaihan. Kaya, hindi nagtagal ay naging patroness siya ng mga umaasam na ina.

Ang mga panalangin para sa kanya ay naglalayong tiyakin ang mapayapang panganganak para sa mga ina, gayundin ang kalusugan at ginhawa para sa kanya at sa anak. Tuklasin ang makapangyarihang panalangin na ito sa ibaba.

Mga Indikasyon

Ipinahiwatig para sa lahat ng mga hinaharap na ina na nagnanais na maging maayos ang lahat sa kanilang pagsilang, na may mabuting kalusugan at ginhawa, ang panalanging ito ay napakalakas at nagdudulot din ng kaginhawaan para sa ang puso ng mga buntis.

Alamin na ang Our Lady of Good Childbirth, bukod pa sa pagiging Ina, ay isang kaibigan, na palagi mong mabibilang. Samakatuwid, gawin itong panalangin bilang isang tapat na pag-uusap, mula sa anak na babae hanggang sa Ina, at ibigay ang lahat ng iyongpagbubuntis sa makapangyarihang mga kamay ni Maria.

Kahulugan

Ang panalanging ito ay nagsisimula sa isang kadakilaan sa Birheng Maria, na walang anumang bahid ng kasalanan sa mundo. Dahil dito, hindi siya dumanas ng anumang problema sa kanyang pagbubuntis.

Gayunpaman, bilang isang Ina na puno ng habag at pagmamahal, lubos niyang nauunawaan ang lahat ng mga paghihirap na maaaring idulot ng panahong ito sa buhay ng isang babae. Kaya, huwag matakot o mag-alinlangan tungkol sa paggamit nito. Ang Our Lady of Good Childbirth ay isang Ina, at lagi kang aalagaan. Kaya't manalangin nang may pananampalataya.

Panalangin

O Maria na Kabanal-banalan, ikaw, sa pamamagitan ng isang espesyal na pribilehiyo mula sa Diyos, ay nalibre sa bahid ng orihinal na kasalanan, at dahil sa pribilehiyong ito hindi ka nagdusa ang kakulangan sa ginhawa ng maternity, ang oras ng pagbubuntis o panganganak; ngunit lubos mong nauunawaan ang mga paghihirap at paghihirap ng mga mahihirap na ina na naghihintay ng anak, lalo na sa kawalan ng katiyakan ng tagumpay o pagkabigo ng panganganak.

Bantayan mo ako, ang iyong lingkod, na sa paglapit ng panganganak, Dumaranas ako ng mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan.

Bigyan mo ako ng biyayang magkaroon ng isang masayang pagsilang. Gawing malusog, malakas at perpekto ang aking sanggol na ipinanganak. Ipinapangako kong gagabayan ka ng aking anak sa landas na tinahak ng iyong anak, si Hesus, para sa lahat ng tao, ang landas ng kabutihan.

Birhen na Ina ng Batang Hesus, ngayon ay mas kalmado at mas tahimik na ang pakiramdam ko dahil na madama ang iyong proteksyon sa ina. Our Lady of Good Childbirth, ipanalangin mo ako!

Ang panalangin ng buntis para kay Geraldo Majella

Sa buong artikulong ito, maaari mo nang malaman ang kaunti tungkol sa kasaysayan ng mahal na Saint Geraldo Majella. Ang kanyang proteksyon sa mga buntis ay kilala sa buong mundo.

Malinaw na hindi niya maaasahan ang isang panalangin lamang para sa mga ina. Kaya, patuloy na magbasa at alamin ang tungkol sa isa pang matamis at makapangyarihang panalangin mula sa santo na ito, na nakatuon sa mga buntis na kababaihan. Tingnan.

Mga Indikasyon

Kung mayroon kang anak, at nagdudulot ito ng hindi mabilang na takot at kawalan ng katiyakan na pumasok sa iyong isipan sa sandaling iyon, huminahon ka. Ang espesyal na panalanging ito mula kay San Geraldo Majella ay makapagbibigay ng katahimikan na kailangan ng iyong puso.

Kaya, manalig sa pamamagitan ng makapangyarihang santong ito, upang siya, mula sa taas ng kanyang kabutihan, ay maihatid ang iyong kahilingan sa Ama. Nang may pananampalataya, ipagdasal na maging maayos ang lahat, na ikaw at ang iyong anak ay magkaroon ng mabuting kalusugan at kaginhawahan sa buong panahong ito.

Ibig sabihin

Ang panalanging ito ay may pamamagitan ni Saint Geraldo Majella. Gayunpaman, ito ay nagsisimula sa isang pagsusumamo sa Diyos Ama, pag-alala sa kapangyarihan ng Panginoon sa pagpapasilang ng kanyang Anak kay Birheng Maria, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

Kaya, ang pagkakaroon ni St. Geraldo bilang kanyang tagapamagitan, hinihiling ng mananampalataya na idirekta ni Kristo ang kanyang mabait na tingin sa pagsilang ng batang ito. Kaya, ipagkaloob mo ang iyong mga pagpapala sa kanya.

Panalangin

Panginoong Diyos, lumikha ng sangkatauhan, na naging sanhi ng pagsilang ng kanyang Anak mula kay Birheng Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ituro mo sa akin ang iyong mabait na tingin upang ako ay humingi ng maligayang kapanganakan, sa pamamagitan ng pamamagitan ng ang iyong lingkod na si Geraldo Majella;

Pagpalain at suportahan ang paghihintay kong ito, upang ang batang dinadala ko sa aking sinapupunan, na muling isilang isang araw sa pamamagitan ng binyag at kasama ng iyong mga banal na tao, ay maglingkod sa iyo nang tapat at mabuhay magpakailanman sa ang pagmamahal mo. Amen.

Panalangin ng Isang Buntis sa Our Lady

Ang Our Lady ay isang mabait na Ina na laging handang makinig sa mga pagsusumamo ng kanyang mga minamahal na anak. Kaya, sa harap ng isang mahalagang sandali at puno ng mga hamon, tulad ng pagbubuntis, alamin na maaasahan mo rin ito.

Tingnan ang makapangyarihang panalangin ng buntis na babae na nakatuon sa Our Lady sa ibaba, bilang gayundin ang mga indikasyon at kahulugan nito. Sumunod.

Mga Indikasyon

Ipinahiwatig para sa hinaharap na ina na nakakaramdam ng pagdurusa sa mga hamon ng pagbubuntis, alamin na ang Our Lady ay Ina ng mga ina. Kaya nga, ipagkatiwala mo sa kanyang mga kamay ang iyong anak at ang iyong kapanganakan, at alamin na sa lahat ng kanyang kabutihan, dadalhin niya ang iyong mga kahilingan sa kanyang Anak, si Hesukristo.

Katulad mo, si Maria ay namatay din para sa isang pagbubuntis. Hindi niya pinagdaanan ang paghihirap na karaniwang pinagdadaanan ng pagbubuntis. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ay maiintindihan ka niya tulad ng iba. Kaya manalangin nang may pananampalataya na humihiling sa ina.

Ibig sabihin

Ang panalanging ito ay isang taos-pusong pagsusumamo sa Our Lady, kung saan ang mananampalataya ay humihiling sa Ina na magkaroon ng habag kapag nakikinig sa kanyang kahilingan. Kaya, hayaan ang iyong pananampalataya na magsalita nang mas malakas, at ilagay ang iyong puso sa mga kamay ng Birhen.

Habang siya ay taimtim na nagsusumamo sa Ina ng lambing, sa panahon ng panalanging ito, Siya ay nakikinig sa lahat ng iyong mga paghihirap. Kaya siguraduhing makinig sa kanila nang may pagmamahal. Gayunpaman, mahalaga na lubos mong magtiwala sa kanya.

Panalangin

O Maria, Kalinis-linisang Birhen, Pintuan ng Langit at Dahilan ng Ating Kagalakan, na bukas-palad na tumutugon sa Pahayag ng Arkanghel St. Gabriel , Maaari kang magbigay daan sa plano ng Diyos para sa ating kaligtasan.

Ikaw, sa pamamagitan ng Kabanal-banalang Providence, mula sa lahat ng kawalang-hanggan, ay naging Sidlan ng paghirang at karapat-dapat na Panahanan ng Nagkatawang-taong Salita. Sa pamamagitan ng iyong “oo” at katapatan sa makalangit na Ama, ang Banal na Espiritu ay naghabi kay Jesus, ang ating Panginoon at Tagapagligtas, sa iyong mga sinapupunan.

Narito, ninanais ko na ang Anak ng Diyos na gustong ipanganak sa Iyo, nawa'y ipanganak din sa aking puso at ipagkaloob sa akin ang kapatawaran ng aking mga kasalanan, ako'y nagpapatirapa sa Iyong mga paa at nakikiusap sa Iyo, Mahal na Birhen Achiropita, Aparecida at Rosa Mística, nang buong sigasig ng aking kaluluwa, na Iyong ipinagkaloob na abutin ako, mula sa Iyong Anak, ang biyayang lubos kong kailangan (ilagay ang biyaya).

Dinggin mo ang aking pagsusumamo, O Kabanal-banalang Birhen, Ina ng Cana at Pentecostes!

Ikaw na, sa harap ng Trono ng Grasya, ay ang"Supplier Omnipotence", habang ako ay nagninilay-nilay, nang may paggalang at pagmamahal sa anak, ang lahat ng mga sandali ng sakit at kagalakan, ng kalungkutan at paglalaan, na sumama sa Iyo sa Iyong pinagpala at natatanging Pagbubuntis, kung saan Iyong dinala sa Iyong sinapupunan sa loob ng siyam na buwan ang Anak. ng Kataas-taasang Diyos.

Ina ng pagsunod at Tagapamagitan ng lahat ng mga grasya, Naghintay ka ng kinakailangang panahon upang dalhin ang Hari ng sansinukob sa mundo. Masdan, nang may pananampalataya at katapatan, hinihintay ko ang biyayang ipinamamanhik ko sa iyo, bagama't tila napakahirap mangyari, imposible o matagal pang dumating.

Tulungan mo ako, kung gayon, O Ina ng lambing, Birhen ng katahimikan at mula sa pakikinig, upang magdusa sa banal na paghihintay para sa oras ng Diyos at mga pagkaantala, na may kahinahunan ng buhay, saya at tiyaga. Siguraduhin mong hinding-hindi ako panghinaan ng loob, ibig sabihin, dahil sa natalo na kaaway.

Akayin mo ako sa paraiso ng Iyong Pinakamatamis na Hesus at ipasa mo, O Ina, Pagtanggal ng Buhol, sa bawat pangangailangan ko, panganib o mga kapighatian, pagkakalag at pagkalas, sa pamamagitan ng Iyong lakas at kapangyarihan, isa sa mga buhol na dulot ko, ng mundo o ng ating karaniwang kaaway sa aking buhay, ay lumakad at bokasyon.

At kung ang aking mga kasalanan ay hindi sapat, Ó Senhora dos Remédios, ng Mabuting Panganganak at Laging Saklolo, hinihiling ko pa rin sa Iyo, sa bisa ng Iyong pangangalaga at mga pagsusumamo para kay Hesus sa Iyong sinapupunan, para sa lahat ng mga buntis na ina.

Hinihiling ko sa iyo na magkaroon ng magandang panahon, at para din sa lahat ng anodumaan sa isang maselang pagbubuntis, yaong mga pinahihirapan ng ideya ng pagpapalaglag ng kanilang mga anak at yaong hindi maaaring magkaroon o hindi maaaring magkaroon ng mga ito.

O Senhora do Carmo, das Dores e da Defesa, kamay at kandungan na duyan Hesus, aliwin mo ang lahat ng mga ina na nananalangin para sa pagbabalik ng kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan at mabuting kaugalian. Gantimpalaan ang mga ina na bumubuo ng mga anak para sa Diyos, tinuturuan sila sa pananampalataya at binibigyan sila ng buhay na pari at relihiyoso. Our Lady of the Annunciation, ipanalangin mo kami. Birhen ng Bethlehem, ipanalangin mo kami. Amen.

Novena ng mga panalangin para sa mga buntis kay St. Geraldo Majella

Tulad ng natutunan mo na sa buong artikulong ito, si St. Gerard Majella ay itinuturing na Patron ng mga buntis. Hiniling na ng mga magiging ina sa buong mundo ang pamamagitan nitong makapangyarihang santo pagdating sa mapayapang pagbubuntis.

Kaya, walang makapagsasabing hindi siya narinig ni St. Geraldo. Kaya, bilang karagdagan sa mga panalangin na nakita mo na sa artikulong ito, ang santo na ito ay mayroon ding isang malakas na nobena na nakatuon sa mga buntis na kababaihan. Alamin sa ibaba at manalangin nang may pananampalataya.

Mga Indikasyon

Ang nobenang ito ay itinuturing na napakabisa, at ipinahiwatig para sa lahat ng nagnanais na makakuha ng proteksyon sa kanilang pamamahala, kapwa para sa ina at para sa bata. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ito ay mahalaga na mayroon kang maraming pananampalataya sa São Geraldo, kung hindi, ang mga salitang binibigkas sa panahon ng novena ay magiginglip service.

Intindihin na si São Geraldo ay magiging isang tagapamagitan na namamahala sa pagdadala ng iyong kahilingan sa Ama. Para bang nagtutulungan ang langit para sagutin ang iyong mga panalangin. Kaya, ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala nang nakapikit.

Paano magdasal ng nobena

Para maisagawa nang tama ang isang nobena, mahalagang ipagdasal mo ito sa loob ng isang panahon ng 9 na magkakasunod na araw. Kaya, unawain na hindi mo malilimutan o laktawan ang isang araw. Hindi gaanong magkamali sa pagbibilang at magtatapos sa paglipas ng 9 na araw. Samakatuwid, napakahalaga na mapanatili mo ang kontrol na ito.

Bukod dito, ang konsentrasyon ay mahalaga din kapag nagdarasal. Pagkatapos ng lahat, para kumonekta ka sa banal, kailangan mong isuko ang katawan at kaluluwa. Samakatuwid, pumili ng isang tahimik na lugar. Makakatulong din sa iyo ang pag-iwan ng nakapirming iskedyul araw-araw. Sa ganitong paraan, mas madaling maalala ang bawat araw ng novena.

Ibig sabihin

Ang magandang panalangin ng nobena na ito ay nagsisimula sa pag-alala sa pagkilos ng Espiritu Santo na naghanda ng katawan at kaluluwa ng ang Birheng Maria, upang mabuntis niya ang Sanggol na Hesus. Kaya, higit pa sa pagbubuntis, ito ay isang Banal na misyon.

Sa ganitong paraan, sa harap ng napakagandang kuwento, ang mananampalataya ay nagtatanong, sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Geraldo, na palaging isang tapat na lingkod ng Diyos, nawa'y ipagkaloob niya ang kanyang mga pagpapala sa iyong pagbubuntis, at sa buong buhay moanak.

Panalangin

Ang Makapangyarihan at Walang Hanggang Diyos, na, sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, ay naghanda ng katawan at kaluluwa ng maluwalhating Birheng Maria, Ina ng Diyos, upang maging isang karapat-dapat na tahanan lugar ng iyong Anak at na, sa pamamagitan ng parehong Banal na Espiritu, ay nagpabanal kay San Juan Bautista bago siya isinilang.

Tanggapin mo ang panalangin ng iyong abang lingkod na nakikiusap sa iyo, sa pamamagitan ng pamamagitan ni San Gerard, ang iyong pinakamatapat na lingkod , para sa proteksiyon sa mga panganib ng pagiging ina at pagtatanggol, laban sa masamang espiritu, ng bunga na iyong ipinagkaloob na ibigay sa kanya, upang sa pamamagitan ng iyong kamay na tumutulong at nagliligtas, ay tumanggap siya ng banal na bautismo.

Gawin mo rin. siguraduhin na ang ina at ang anak ay maaaring, pagkatapos ng isang Kristiyanong buhay, kapwa maabot ang buhay na walang hanggan. Amen.

Ama namin

Ama namin na nasa langit, Sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian,

Matupad ang iyong kalooban, gaya ng sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen.

Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasaiyo, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen.

Luwalhati sa Ama

Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gaya noon, sa simula,ngayon at kailanman. Amen.

Paano bigkasin nang tama ang panalangin ng buntis?

Anuman ang kahirapan o takot na maaaring kinakaharap mo sa panahon ng iyong pagbubuntis, unawain na kung magpasya kang bumaling sa pananampalataya upang gamutin ang iyong mga paghihirap, napakahalaga na ibigay mo ang iyong buhay at ng iyong anak na ito ay darating, sa mga kamay ng Ama.

Maunawaan na ito ay pananampalataya. Sumuko nang bulag sa langit, hindi alam kung ano ang darating. Kaya, batay sa lohika na ito, unawain na ang iyong mga panalangin ay gagana lamang, sa katunayan, kung kumilos ka sa ganitong paraan.

Ang ganitong uri ng saloobin ay dapat na iyong panimulang punto para sa sagot sa tanong na: Paano sasabihin tama ang dasal ng buntis? Kaya, makikita mo na na ang pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo ang magiging pangunahing sangkap mo sa yugtong ito.

Gayundin, para manalangin, subukang laging nasa isang tahimik at mapayapang lugar, kung saan makakapagpahinga ka nang tunay. tumutok at kumonekta sa espirituwal na eroplano. Ilagay ang lahat sa mga kamay ng Panginoon, at magtiwala na lagi Niyang gagawin ang pinakamahusay.

Ang pagdarasal ay isa ring magandang indikasyon sa kasong ito, kung tutuusin, ito ay magdadala sa iyo ng kapayapaan ng isip.

Bukod dito, nakakatulong ito na magdala ng higit na kalmado sa iyong puso, dahil alam na maaaring maranasan ng ilang buntis na kababaihan. ilang mga alalahanin na maaaring maging sanhi ng ilang data. Kaya, sa unang lugar, laging manatiling kalmado, at manalangin nang may pananampalataya.

Ibig sabihin

Ang panalanging ito ay direktang inialay sa Diyos Ama, at ito ay isang napakatapat at malalim na pakikipag-usap sa mga Panginoon. Mapapansin mong ginawa ito na parang isang ina talaga ang nagsasalita tungkol sa kanyang anak.

Kaya, kung hindi ikaw ang buntis na babae, at gusto mong ialay ito sa ibang buntis, i-rephrase lang ang mga salita upang ito ay manatiling malinaw. Ang mahalaga ay laging panatilihing positibo ang iyong mga iniisip sa gusto mo, at magkaroon ng pananampalataya.

Panalangin

O walang hanggang Diyos, Ama ng walang katapusang kabutihan, na nagpasimula ng kasal upang ipalaganap ang sangkatauhan at punan ang mundong Langit, at itinakda mo ang aming pagtatalik pangunahin para sa gawaing ito, sa pagnanais na ang aming kapanganakan ay maging isa sa mga tanda ng iyong pagpapala sa amin, ako ay nagpapatirapa, nagsusumamo, sa harap ng Iyong Kamahalan, na aking sinasamba.

Nagpapasalamat ako sa Iyo para sa batang dinadala ko, kung kanino mo ibinigay ang pagkatao. Panginoon, iunat mo ang Iyong kamay at tapusin ang gawain na Iyong sinimulan: upang ang Iyong Providence ay madala sa akin, sa pamamagitan ng patuloy na tulong, ang marupok na nilalang na Iyong ipinagkatiwala sa akin, hanggang sa oras ng pagdating nito sa mundo.mundo.

Sa sandaling iyon, O Diyos ng aking buhay, tulungan mo ako at alalayan ang aking kahinaan ng Iyong makapangyarihang kamay. Pagkatapos, tanggapin mo ang aking anak at ingatan mo siya hanggang sa makapasok siya, sa pamamagitan ng binyag, sa sinapupunan ng Simbahan na Iyong Asawa, upang siya ay mapasainyo sa pamamagitan ng dobleng titulo ng Paglikha at Pagtubos.

O Tagapagligtas ng aking kaluluwa, na sa panahon ng iyong mortal na buhay ay mahal na mahal mo ang mga bata at hinawakan mo sila nang maraming beses sa iyong mga bisig, kunin mo rin ang akin, upang ang pagiging ama mo, at tinawag kang ama, ay pabanalin niya ang iyong pangalan at makibahagi sa Iyong Kaharian . Iniaalay kita nang buong puso, O aking Tagapagligtas, at ipinagkakatiwala ko siya sa Iyong pag-ibig.

Ang iyong katarungan ay nagpasakop kay Eva at sa lahat ng mga babae na ipinanganak sa kanya sa matinding sakit;

Ako tanggapin, Panginoon, ang lahat ng pagdurusa na itinadhana Mo sa akin sa pagkakataong ito at buong kababaang-loob kong isinasamo sa Iyo, sa pamamagitan ng banal at masayang paglilihi sa Iyong Kalinis-linisang Ina, na maging mabait Ka sa akin sa oras ng pagsilang sa aking anak, pagpalain Mo ako. at itong batang ibibigay Mo sa akin. , gayundin ang pagkaloob sa akin ng Iyong pagmamahal at lubos na pagtitiwala sa Iyong kabutihan.

At Ikaw, Mahal na Birhen, Kabanal-banalang Ina ng ating Tagapagligtas, karangalan at kaluwalhatian ng ating kasarian, mamagitan sa Iyong Banal na Anak upang masagot niya, sa kanyang awa, ang aking mapagpakumbabang panalangin.

Hinihiling ko sa iyo, pinaka-kagiliw-giliw sa mga nilalang, para sa birhen na pag-ibig na mayroon ka para kay Joseph, iyong banal na asawa, atpara sa walang hanggang kabutihan ng pagsilang ng iyong Banal na Anak.

O mga Banal na Anghel na nangangasiwa sa pagbabantay sa akin at sa aking anak, protektahan at patnubayan mo kami upang, sa iyong tulong, kami ay maabot balang araw ang kaluwalhatiang tinatamasa mo na, at papuri kasama mo ang aming karaniwang Panginoon, na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.

Ang panalangin ng isang buntis para sa anak sa kanyang sinapupunan

Ang balita ng pagbubuntis ay palaging isang pagpapala. Kahit na mabigla ka, alamin na ang isang buhay na darating sa iyo ay palaging isang dahilan para sa pagdiriwang. Sa ganitong paraan, mula sa sinapupunan ng kamay, ang mga panalangin para sa munting ito ay malugod na tinatanggap. Nang may pananampalataya, ipanalangin ang sumusunod na panalangin para ibuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa batang ito. Sumunod na lang.

Mga Indikasyon

Ipinahiwatig para sa lahat ng may malaking pananampalataya sa Diyos, ang panalanging ito ay binubuo ng paghiling sa Ama, sa lahat ng kanyang awa, na ibuhos ang kanyang napakalaking biyaya sa batang ito na hindi pa halika.

Magtanong, samakatuwid, nang may malaking pananampalataya, upang maalis ng Panginoon ang anumang uri ng negatibiti mula sa sanggol na ito, na nagiging sanhi upang siya ay pagpalain, at magkaroon ng isang buhay na puno ng kapayapaan at pagkakaisa sa tabi mo. mga magulang.

Kahulugan

Ang panalanging ito ay napakalakas, dahil hinihiling nito na ang Diyos, mula sa taas ng kanyang napakalaking kabutihan, ay maaaring alisin ang anumang uri ng sumpa na mana na maaaring nagmula samga ninuno ng pamilya, bukod pa sa paghiling na ang batang ito ay hindi magkaroon ng pagkakataon na magmana ng anumang uri ng bisyo mula sa kanyang mga magulang.

Kaya, ilagay mo ang batang ito na nasa iyong sinapupunan pa, sa mga kamay ng Ama. Tunay na ihatid siya sa langit, at siguraduhin na ang pinakamahusay ay gagawin para sa kanya.

Panalangin

Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Ama sa Langit, pinupuri at pinasasalamatan Kita sa pagpayag sa buhay na ito at sa pagbuo ng batang ito sa Iyong larawan at wangis. Ipadala ang Iyong Banal na Espiritu at liwanagin ang aking sinapupunan. Punan mo ito ng Iyong liwanag, kapangyarihan, kamahalan at kaluwalhatian, tulad ng ginawa Mo sa sinapupunan ng ina ni Maria upang ipanganak si Hesus.

Panginoong Hesukristo, halika, kasama ang Iyong pag-ibig at Iyong walang katapusang awa, upang ibuhos ang Iyong biyaya sa batang ito. Tinatanggal nito ang anumang negatibiti na maaaring nailipat sa kanya, sinasadya man o hindi, pati na rin ang anuman at lahat ng pagtanggi. Kung sa isang punto ay naisip kong magpalaglag, tinatalikuran ko ito ngayon!

Hugasan mo ako sa anuman at lahat ng sumpang nagmula sa ating mga ninuno; anuman at lahat ng genetic na sakit o kahit na ipinadala sa pamamagitan ng impeksiyon; anuman at lahat ng mga deformidad; lahat ng uri ng bisyo na mamanahin niya sa amin, sa kanyang mga magulang.

Hugasan mo ang batang ito ng Iyong Mahal na Dugo at punuin mo siya ng Iyong Banal na Espiritu at ang Iyong Katotohanan. Mula ngayon, itinatalaga ko siya sa Iyo, hinihiling na bautismuhan Mo siya sa Iyong Banal na Espiritu at na ang kanyang buhay aymabunga sa Iyong walang katapusang pag-ibig.

Dalangin ng buntis na pagpalain ang anak

Ang malaman na siya ay buntis ay tiyak na isa sa pinakadakilang hangarin ng magiging ina, ay ang kanyang anak ipanganak na pinagpala. Unawain na ang bawat bata ay dumarating sa mundo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at palaging inilalagay ng Ama ang kanyang mga anghel upang lumakad na kasama niya.

Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi mo na kailangang manalangin para sa kanya. Kaya, tingnan ang isang magandang panalangin ng buntis na babae upang pagpalain ang bata. Tingnan.

Mga Indikasyon

Ang panalanging ito ay isang napakagandang pakikipag-usap sa Diyos, kung saan ang ina ay may pagkakataong magpasalamat sa Ama para sa pagpapala ng pagtanggap sa kanyang anak. Sa gayon, ipinahahayag ng ina ang lahat ng kanyang kaligayahan, at ipinakita kung gaano siya naliwanagan.

Bukod dito, hinihiling din ng ina habang nagdarasal na ang Diyos, bukod sa pagpapala sa bata, ay tulungan din siyang alagaan ang sanggol na ito sa pinakamabuting posibleng paraan.

Kahulugan

Alam na ang pagbubuntis ay panahon ng maraming pagbabago sa buhay at sa katawan ng babae. Kaya, ang panalanging ito ay nagiging mas kumpleto kapag ito ay humihiling sa Panginoon na tulungan ang magiging ina na pangalagaan ang kanyang sariling katawan, kasama na ang kanyang emosyonal, upang maipanganak niya ang batang ito sa pinakamabuting posibleng paraan.

Kaya, Sa ganitong pakikipag-usap sa Diyos, hinihiling din ng ina na pagpalain ang lahat ng buwan ng kanyang pagbubuntis. Samakatuwid, humingi sa Kanya nang may malaking pananampalataya, upang ikaw ay magkaroonlaging karunungan, pag-ibig at kapayapaan, para sa iyo at sa iyong pamilya.

Panalangin

Ang bawat batang ipinanganak ay tanda ng katapatan at walang katapusang awa ng Diyos. Lord my God, thank you for my wonderful child that is inside me, for sure, she already existed in your heart because you are the source of all life.

Nagpapasalamat ako sa kagalakan na maging Isang ina. Ilagay ang iyong makapangyarihang mga kamay sa batang ito at pagpalain ang bawat selula, bawat organ, nawa'y ang lahat ay naaayon sa iyong pagiging perpekto at kaluwalhatian. Panginoon palayain mo ang aking anak sa lahat ng kasamaan. Tulungan mo akong pangalagaang mabuti ang aking katawan at ang aking mga damdamin, dahil alam kong ako ay bumubuo ng isang nilalang sa iyong larawan at wangis.

Nawa'y pagpalain mo ang lahat ng buwan ng pagbubuntis na ito. Bigyan mo ako ng karunungan upang gabayan ang batang ito sa landas ng kapayapaan, katapatan at pagmamahal. Pagpalain ang Panginoon, ang sandali ng panganganak. Bigyan mo ako ng katiwasayan at kapayapaan ng isip upang ako ay maging isang mabuting ina.

Pagpalain mo ang lahat ng mga taong kahit papaano ay nagbabahagi ng kagalakang ito sa akin. Amen.

Ang panalangin ng buntis kay Saint Gerard

Si Saint Gerard ay isinilang sa Italya, at sa buong buhay niya ay palagi niyang sinisikap na gawin ang pinaniniwalaan niyang kalooban ng Diyos. Noong bata pa siya, nagtayo siya ng isang tailor shop, na umunlad, ngunit palaging ibinibigay ni Geraldo ang lahat ng mayroon siya sa iba.

Kaya, sa buhay, ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay patuloy na lumago. Matapos siyang ma-canonize, nakatanggap siya ng isanglegion ng mga tagahanga sa buong mundo. Sa napakaraming panalangin, mayroon itong ilang partikular na panalangin para sa mga buntis. Tingnan ito sa ibaba.

Mga Indikasyon

Tulad ng nakita mo kanina, ito ay isang panalangin na nakatuon sa Saint Gerard. Kaya, upang maisakatuparan ito, mahalaga na mayroon kang pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng pamamagitan ng santong ito. Kung hindi, unawain na ang iyong mga salita ay magiging walang laman.

Nakakatuwa na mas nauunawaan mo ang santong ito at ang kanyang buhay at higit na nalalaman ang lahat ng bagay na kaya niya. Unawain na kapag nananalangin sa isang santo, siya ang namamahala sa pagdadala ng iyong kahilingan sa Ama, kaya mahalaga na magkaroon ka ng malaking pananampalataya sa kanya.

Ibig sabihin

Ang panalanging ito ay tungkol sa isang napakagandang pagsusumamo, na nagsisimula sa pamamagitan ng pag-alala na pinangyari ng Diyos Ama na ipanganak ang kanyang Anak mula sa Birheng Maria, sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya naman, hinihiling ng ina na ibaling ng Panginoon ang kanyang tingin sa kanyang pagbubuntis at sa kanyang sanggol, nang may malaking habag.

Kaya, bagaman maikli, ang panalanging ito ay lubhang malalim at makapangyarihan. Manalangin nang may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon.

Panalangin

Panginoong Diyos, lumikha ng sangkatauhan, na naging sanhi ng pagsilang ng kanyang Anak kay Birheng Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ibalik mo ang iyong mabait na titig sa akin na ako'y nakikiusap ng maligayang pagsilang, sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Geraldo Majella;

Pagpalain at pagtibayin itong paghihintay kong ito, upang ang batang dinadala ko sa aking sinapupunan, na muling isilang na isangaraw sa pamamagitan ng binyag at kasama ng kanyang mga banal na tao, ay maglilingkod sa kanya nang tapat at mabubuhay magpakailanman sa kanyang pag-ibig. Amen.

Isang panalangin para sa isang buntis na nasa panganib para sa Saint Geraldo

Kanina pa ay natutunan mo ang kaunti tungkol sa kasaysayan ng Saint Geraldo. Gayunpaman, ang hindi pa nababanggit sa artikulong ito ay ang mahal na santo na ito ay sikat bilang isang tagakita, sa buhay. maraming nauugnay na mga panalangin sa mga umaasam na ina, na nakatuon sa kanya. Sundin sa ibaba.

Mga Indikasyon

Na-canonized noong Disyembre 11, 1904, si São Geraldo ay palaging mahal ng mga ina. Kaya, palagi siyang hinahangad ng hindi mabilang na mga buntis na babae, na humihingi ng mga pagpapala sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pamamagitan.

Sa ganitong paraan, kahit na ang iyong pagbubuntis ay dumaranas ng maligalig na panahon, alamin na mayroong isang espesyal na panalangin tungkol sa ito para sa isang mahal na santo. Sa ganitong paraan, manatiling kalmado, at pagkatapos ay ipanalangin ang panalanging ito nang may malaking pananampalataya at kumpiyansa.

Ibig sabihin

Ang panalanging ito ay tungkol sa isang napakaganda at tapat na pakikipag-usap kay Saint Gerard. Sa simula pa lang, nilinaw ng ina na alam niya na ang santo ay laging matulungin sa lahat ng mga ina na bumaling sa kanya na nangangailangan ng tulong.

Kaya, alam niya ito, nakikiusap siya sa santo na tulungan siya. sa magulong panahong ito na lumipas na sa kanyang pagbubuntis. Upang sa ganitong paraan ay mapanatag niya ang kanyang sarili, at umalis

Bilang isang dalubhasa sa larangan ng mga pangarap, espirituwalidad at esotericism, nakatuon ako sa pagtulong sa iba na mahanap ang kahulugan sa kanilang mga panaginip. Ang mga panaginip ay isang makapangyarihang tool para sa pag-unawa sa ating subconscious minds at maaaring mag-alok ng mahahalagang insight sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang aking sariling paglalakbay sa mundo ng mga pangarap at espirituwalidad ay nagsimula mahigit 20 taon na ang nakalilipas, at mula noon ay nag-aral ako nang husto sa mga lugar na ito. Masigasig ako sa pagbabahagi ng aking kaalaman sa iba at tulungan silang kumonekta sa kanilang espirituwal na sarili.