Modlitby za těhotné ženy: rizikové těhotenství, svatý Gerard a další!

  • Sdílet Toto
Jennifer Sherman

Proč se modlit za těhotné ženy?

Těhotenství je magickým obdobím v životě ženy a pro mnohé z nich velkým snem. Může to však být také období mnoha pochybností, obav a nejistot. Těhotenství s sebou nese také řadu hormonálních změn, které mohou ženy činit citlivějšími, nervóznějšími a úzkostlivějšími. Proto je tváří v tvář tomu všemu znát, že jde o období mnoha změn.

Vyhledávání modliteb, které mohou uklidnit vaše neklidné srdce a přinést klid do vašeho těhotenství, tak může být skvělou volbou. Modliteb existuje nespočet a vy si můžete vybrat tu, se kterou se nejvíce ztotožňujete. Důležité je modlit se vždy s velkou vírou. Níže se podívejte na nejlepší modlitby pro těhotné ženy.

Modlitba za těhotné ženy

Pokud jste těhotná nebo máte velkou náklonnost k někomu, kdo je těhotný, vězte, že modlitba za spršku požehnání pro toto těhotenství je skvělou volbou. Kromě toho období těhotenství není vždy snadné, a proto veškeré náklonnosti a mnoha požehnání není nikdy dost.

Proto pozorně sledujte toto čtení a seznamte se se zvláštní modlitbou věnovanou těhotným ženám.

Indikace

Tuto modlitbu doporučujeme všem, kteří mají ve svém životě výjimečnou těhotnou ženu. Těhotenství je velký dar od Boha, a proto je vždy dobré se za tyto maminky modlit. Pokud jste tou šťastnou, vězte, že tato modlitba je i v tomto případě dobrým ukazatelem, koneckonců vám přinese pokoj.

Také pomáhá vnést do vašeho srdce více klidu, protože je známo, že některé těhotné ženy mohou prožívat určité starosti, které mohou způsobit určité kostky. Proto si především vždy zachovejte klid a modlete se s vírou.

Význam

Tato modlitba je věnována přímo Bohu Otci a je velmi upřímným a hlubokým rozhovorem s Pánem. Všimněte si, že je vedena tak, jako by skutečně mluvila matka o svém synovi.

Takže v případě, že nejste těhotná žena a chtěli byste to věnovat jiné těhotné ženě, stačí přeformulovat slova tak, aby to bylo jasné. Důležité je, abyste vždy mysleli pozitivně na to, co chcete, a měli víru.

Modlitba

Ó věčný Bože, Otče nekonečné dobroty, jenž jsi ustanovil manželství k rozmnožování lidského rodu a zalidňování nebes a k tomuto úkolu jsi určil především naše pohlaví, a chtěl jsi, aby naše plodnost byla jedním ze znaků tvého požehnání, klaním se, prosebnice, tvému Veličenstvu, které uctívám.

Pane, vztáhni svou ruku a dokonči dílo, které jsi započal; kéž Tvá Prozřetelnost provází neustálou pomocí křehké stvoření, které jsi mi svěřil, až do hodiny jeho příchodu na svět.

V té chvíli mi, Bože mého života, pomoz a podepři mou slabost svou mocnou rukou. Přijmi tedy mého syna a opatruj ho, dokud skrze křest nevstoupí do lůna Církve, tvé Snoubenky, aby ti patřil dvojím titulem Stvoření a Vykoupení.

Ó Spasiteli mé duše, který jsi za svého smrtelného života tolik miloval děti a tak často jsi je bral do své náruče, vezmi si i tu mou, aby tě měla za Otce a nazývala tě svým Otcem, aby posvětila tvé jméno a měla podíl na tvém království. Zasvěcuji ti ji celým svým srdcem, ó můj Spasiteli, a svěřuji ji tvé lásce.

Tvá spravedlnost vystavila Evu a všechny ženy z ní zrozené velkým bolestem;

Přijímám, Pane, všechna utrpení, která mi při této příležitosti určuješ, a pokorně Tě prosím, abys mi byl při svatém a šťastném početí Tvé Neposkvrněné Matky milostiv v okamžiku porodu mého dítěte, požehnal mně i tomuto dítěti, které mi dáš, a daroval mi svou lásku a plnou důvěru ve Tvou dobrotu.

A ty, požehnaná Panno, nejsvětější Matko našeho Spasitele, čest a sláva našeho pohlaví, přimlouvej se u svého božského Syna, aby ve svém milosrdenství vyslyšel mou pokornou modlitbu.

Modlím se k tobě, ó nejmilejší ze všech tvorů, za panenskou lásku, kterou jsi měla k Josefovi, svému svatému choti, a za nekonečné zásluhy narození tvého božského Syna.

Svatí andělé, kteří jste pověřeni bdít nade mnou a mým synem, ochraňujte nás a veďte nás, abychom s vaší pomocí jednou dosáhli slávy, které se již těšíte, a chválili s vámi našeho společného Pána, který žije a kraluje na věky věků. Amen.

Modlitba těhotné ženy za dítě v děloze

Zpráva o těhotenství je vždy požehnáním. I když vás možná zaskočí, vězte, že život na cestě je vždy důvodem k oslavě. Proto už z lůna vaší ruky jsou velmi vítány modlitby za toto děťátko. S vírou se pomodlete následující modlitbu, aby Pán toto dítě zahrnul svou milostí. Prosím, následujte.

Indikace

Tato modlitba je vhodná pro všechny, kdo mají velkou víru v Boha, a spočívá v prosbě, aby Otec skrze všechno své milosrdenství vylil svou nesmírnou milost na toto dítě, které má přijít.

Proto s velkou vírou proste, aby Pán odstranil z tohoto dítěte jakoukoli negativitu, aby bylo požehnané a mohlo prožít život plný pokoje a harmonie po boku svých rodičů.

Význam

Tato modlitba je nesmírně silná, protože prosí, aby Bůh z výšin své nesmírné dobroty odstranil jakékoli prokletí, které mohlo přijít od předků rodiny, a také prosí, aby toto dítě nemělo možnost zdědit po rodičích jakékoli neřesti.

Svěřte tedy toto dítě, které je ještě ve vašem lůně, do rukou Otce. Vydejte ho skutečně do nebe a buďte si jisti, že pro něj bude učiněno to nejlepší.

Modlitba

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen! Nebeský Otče, chválím Tě a děkuji Ti, že jsi dovolil tento život a že jsi stvořil toto dítě ke svému obrazu a podobě. Sešli svého Ducha svatého a osvěť mé lůno. Naplň je svým světlem, mocí, majestátem a slávou, stejně jako jsi to učinil v Mariině lůně, aby porodilo Ježíše.

Pane Ježíši Kriste, přijď, se svou láskou a svým nekonečným milosrdenstvím vylij na toto dítě svou milost. Odstraň veškerou negativitu, která se na ni mohla přenést, ať už vědomě či nevědomě, stejně jako veškeré odmítání. Pokud jsem kdykoli pomýšlel/a na potrat, nyní se ho zříkám!

Omyj mě od jakéhokoli dědictví prokletí, které pochází od našich předků; od jakékoli genetické nemoci nebo dokonce přenášené infekcí; od jakékoli deformace; od jakékoli neřesti, kterou může zdědit po nás, svých rodičích.

Obmyj toto dítě svou drahocennou Krví a naplň ji svým Svatým Duchem a svou Pravdou. Zasvěcuji Ti ji a prosím, abys ji pokřtil svým Svatým Duchem a aby její život byl plodný ve Tvé nekonečné lásce.

Modlitba těhotné ženy k požehnání dítěte

Když zjistíte, že jste těhotná, jistě je jedním z největších přání nastávající matky, aby se její dítě narodilo požehnané. Pochopte, že každé dítě přichází na svět z Boží vůle a Otec vždy staví své anděly, aby kráčeli v její blízkosti.

To však neznamená, že se za ni nemusíte modlit. Podívejte se tedy na následující krásnou modlitbu těhotné ženy za požehnání dítěte. Viz.

Indikace

Tato modlitba je velmi krásným rozhovorem s Bohem, v němž má matka možnost poděkovat Otci za požehnání, že přijala své dítě. Tímto způsobem matka vyjadřuje veškeré své štěstí a ukazuje, jak se cítila osvícená.

Kromě toho matka během modlitby také prosí, aby Bůh dítěti nejen požehnal, ale také jí pomohl se o něj co nejlépe postarat.

Význam

Je známo, že těhotenství je obdobím mnoha změn jak v životě, tak v těle ženy. Proto se tato modlitba stává ještě úplnější, když prosí Pána, aby budoucí matce pomohl pečovat o její vlastní tělo, včetně těla citového, aby mohla dítě co nejlépe donosit.

V tomto rozhovoru s Bohem tedy matka také prosí, aby všechny měsíce jejího těhotenství byly požehnané. Proto ho s velkou vírou pros, abys měla vždy moudrost, lásku a pokoj, pro sebe i svou rodinu.

Modlitba

Každé dítě, které se narodí, je znamením Boží věrnosti a nekonečného milosrdenství. Pane, můj Bože, děkuji ti za mé nádherné dítě, které je ve mně, určitě už existovalo v tvém srdci, protože ty jsi zdrojem všeho života.

Děkuji ti za radost být matkou, vlož své mocné ruce nad toto dítě a požehnej každé buňce, každému orgánu, aby vše bylo podle tvé dokonalosti a slávy. Pomoz mi, abych se dobře starala o své tělo a své city, protože vím, že rodím bytost k tvému obrazu a podobě.

Kéž všechny měsíce tohoto těhotenství požehná Pán. Dej mi moudrost, abych vedla toto dítě cestou pokoje, upřímnosti a lásky. Požehnej, Pane, okamžik porodu. Dej mi jistotu a klid, abych byla dobrou matkou.

Požehnej všem, kdo se mnou nějakým způsobem sdílejí tuto radost, amen.

Modlitba těhotné ženy ke svatému Gerardovi

Svatý Gerard se narodil v Itálii a během svého života se vždy snažil plnit to, co považoval za Boží vůli. Jako mladý si založil krejčovskou dílnu, která prosperovala, ale Gerard vždy dával vše, co měl, druhým.

Poté, co byl kanonizován, získal zástupy fanoušků po celém světě. Mezi mnoha svými modlitbami má i několik specifických pro těhotné ženy. Podívejte se na ně níže.

Indikace

Jak jste viděli dříve, je to modlitba zasvěcená svatému Gerardovi, takže k jejímu vyslovení je nezbytné, abyste měli víru a důvěru v sílu přímluvy tohoto světce. Jinak pochopte, že vaše slova budou prázdná.

Je zajímavé, že o tomto světci a jeho životě pochopíte více a dozvíte se více o tom, čeho všeho je schopen. Pochopte, že když se modlíte ke světci, on je pověřen tím, aby vaši prosbu odnesl k Otci, proto je důležité, abyste k němu měli velkou důvěru.

Význam

Tato modlitba je velmi krásná modlitba, která začíná připomínkou toho, že Bůh Otec způsobil, že se jeho Syn narodil z Panny Marie skrze svatou moc Ducha svatého. Matka tedy prosí Pána, aby na její těhotenství a dítě pohlédl s velkým soucitem.

Ačkoli je tato modlitba krátká, je nesmírně hluboká a mocná. Modlete se ji s vírou a důvěrou v Pána.

Modlitba

Pane Bože, Stvořiteli lidstva, který jsi způsobil, že se tvůj Syn narodil z Panny Marie mocí Ducha svatého, obrať na mě svůj laskavý pohled, když tě prosím o šťastné narození na přímluvu tvého služebníka Gerarda Majelly;

Požehnej a podporuj toto mé čekání, aby dítě, které nosím ve svém lůně, jednoho dne znovuzrozené křtem a spojené s tvým svatým lidem, ti věrně sloužilo a žilo stále v tvé lásce. Amen.

Modlitba ohrožené těhotné ženy ke svatému Gerardovi

Dříve jste se dozvěděli něco málo o příběhu svatého Gerarda, ale v tomto článku nebylo zmíněno, že tento oblíbený světec byl za svého života považován za věštce.

Je také považován za patrona matek, a proto existuje mnoho modliteb věnovaných těhotným ženám.

Indikace

Svatý Gerard, který byl kanonizován 11. prosince 1904, byl vždy velmi milován matkami, a proto ho vždy vyhledává mnoho nastávajících maminek, které ho prosí o požehnání na jeho mocnou přímluvu.

A tak, i když vaše těhotenství prochází neklidným obdobím, vězte, že existuje zvláštní modlitba za tuto drahou světici. Zachovejte tedy klid a pak se s velkou vírou a důvěrou modlete tuto modlitbu.

Význam

Tato modlitba je velmi krásným a upřímným rozhovorem se svatým Gerardem. Hned na začátku dává matka najevo, že ví, že světec byl vždy pozorný ke všem matkám, které se k němu obracely o pomoc.

Proto s tímto vědomím prosí svatého, aby jí pomohl v tomto neklidném období těhotenství, aby se mohla uklidnit a zanechat jakýchkoli úzkostí nebo jiných negativních věcí daleko od svého života.

Modlitba

Ó mocný svatý Gerarde, vždy starostlivý a pozorný k modlitbám matek v nesnázích, vyslyš mě, prosím tě, a pomoz mi v této chvíli nebezpečí pro dítě, které nosím ve svém lůně; ochraňuj nás, abychom v naprostém klidu prožili tyto dny úzkostného očekávání v dokonalém zdraví, a děkuj za ochranu, která nám byla udělena, znamení tvé mocné přímluvy u Boha. Amen.

Modlitba těhotné ženy k Panně Marii dobrého porodu

Úcta k Panně Marii Dobrého porodu začala ve Francii s obrazem Panny Marie. Svatá se mezi věřícími proslavila přímluvami za těhotné ženy. Brzy se tak stala patronkou těhotných žen.

Modlitby jí adresované mají za cíl zajistit matkám klidný porod, zdraví a pohodlí pro ni i pro dítě. Seznamte se s touto mocnou modlitbou níže.

Indikace

Tato modlitba je určena všem budoucím maminkám, které si přejí, aby jejich porod proběhl v pořádku, ve zdraví a pohodě, je velmi silná a přináší útěchu i do srdce těhotných žen.

Vězte, že Panna Maria Dobrého porodu je kromě toho, že je Matkou, také přítelkyní, na kterou se můžete vždy spolehnout. Proto se modlete jako upřímný rozhovor dcery s Matkou a svěřte celé své těhotenství do mocných Mariiných rukou.

Význam

Tato modlitba začíná vyzdvižením Panny Marie, která je prostá jakékoli poskvrny hříchu ve světě. Díky tomu netrpěla během těhotenství žádnými problémy.

Jako Matka plná soucitu a lásky však dokonale chápe všechna trápení, která toto období může v životě ženy přinést. Proto se nebojte a nepochybujte o tom, že se na ni obrátíte. Panna Maria Dobrého porodu je Matka a vždy se o vás postará. Modlete se tedy s vírou.

Modlitba

Ó, nejsvětější Marie, ty jsi byla zvláštní Boží výsadou zbavena poskvrny prvotního hříchu a díky této výsadě jsi netrpěla nepříjemnostmi mateřství, doby těhotenství ani porodu, ale dokonale chápeš úzkost a trápení ubohých matek, které čekají dítě, zvláště v nejistotě, zda se porod podaří nebo ne.

Shlédni na mě, svého služebníka, který se blíží k porodu a trpí úzkostí a nejistotou.

Dej mi milost šťastného porodu. Učiň, aby se mé dítě narodilo zdravé, silné a dokonalé. Slibuji ti, že své dítě vždy povedu cestou, kterou tvůj syn Ježíš vytyčil všem lidem, cestou dobra.

Panno Matko Dítěte Ježíše, nyní se cítím klidnější a vyrovnanější, protože již cítím tvou mateřskou ochranu. Panno Maria Dobrého porodu, oroduj za mě!

Modlitba těhotné ženy k Geraldu Majellovi

V průběhu tohoto článku se již můžete dozvědět něco málo z historie milého svatého Gerarda Majella. Jeho ochrana těhotných žen je známá po celém světě.

Je tedy zřejmé, že nemohl počítat jen s jednou modlitbou za matky. Tak pokračujte ve čtení a níže se dozvíte ještě jednu sladkou a silnou modlitbu tohoto světce, věnovanou těhotným ženám.

Indikace

Pokud se vám narodí dítě, a to ve vás v této době vyvolává četné obavy a nejistotu, zklidněte se. Tato zvláštní modlitba svatého Gerarda Majella může přinést klid, který vaše srdce potřebuje.

Důvěřujte tedy v přímluvu tohoto mocného světce, aby se z výšin své dobroty ujal vaší prosby u Otce. S vírou se modlete, aby vše dobře dopadlo, abyste vy i vaše dítě měli po celé toto období hodně zdraví a pohody.

Význam

Tato modlitba se opírá o přímluvu svatého Gerarda Majella, ale začíná prosbou k Bohu Otci, v níž se připomíná moc Pána, který způsobil, že se jeho Syn narodil z Panny Marie skrze moc Ducha svatého.

Se svatým Gerardem jako svým přímluvcem tak věřící prosí, aby Kristus zaměřil svůj laskavý pohled na narození tohoto dítěte, aby ho zahrnul svým požehnáním.

Modlitba

Pane Bože, Stvořiteli lidstva, který jsi způsobil, že se tvůj Syn narodil z Panny Marie mocí Ducha svatého, obrať na mě svůj laskavý pohled, když tě prosím o šťastné narození na přímluvu tvého služebníka Gerarda Majelly;

Požehnej a podporuj toto mé čekání, aby dítě, které nosím ve svém lůně, jednoho dne znovuzrozené křtem a spojené s tvým svatým lidem, ti věrně sloužilo a žilo stále v tvé lásce. Amen.

Modlitba těhotné ženy k Panně Marii

Panna Maria je laskavá Matka, která je vždy připravena vyslyšet prosby svých milovaných dětí. Když tedy stojíte před tak důležitým a náročným obdobím, jako je těhotenství, vězte, že se na ni můžete spolehnout.

Podívejte se na následující mocnou modlitbu pro těhotné ženy věnovanou Panně Marii a na její indikace a význam. Sledujte ji.

Indikace

Určeno budoucím matkám, které se cítí trápeny výzvami těhotenství, vězte, že Panna Maria byla a je Matkou matek. Svěřte proto své dítě a svůj porod do jejích rukou a vězte, že z výšin veškeré své dobroty přijme vaše prosby ke svému Synu, Ježíši Kristu.

Stejně jako ty, i Maria již prošla těhotenstvím. Nezažila utrpení, kterým obvykle těhotenství prochází. Přesto ti však může rozumět jako nikdo jiný. Modli se tedy s vírou a pros její matku.

Význam

Tato modlitba je upřímnou prosbou k Panně Marii, v níž věřící prosí Matku, aby měla soucit při vyslyšení jeho prosby. Nechte tedy svou víru promlouvat hlasitěji a vložte své srdce do rukou Panny Marie.

Když Matku něhy vroucně prosíte, během této modlitby vyslechne všechna vaše trápení. Buďte si tedy jisti, že je vyslechne s láskou. Je však nezbytné, abyste jí zcela důvěřovali.

Modlitba

Ó, Maria, Neposkvrněná Panno, Bráno nebes a Příčino naší radosti, tím, že jsi velkoryse odpověděla na zvěst archanděla Gabriela, jsi dokázala dát průchod Božímu plánu naší spásy.

Nejsvětější Prozřetelnost tě od věčnosti učinila vyvolenou nádobou a důstojným příbytkem pro vtělené Slovo. Díky tvému "ano" a věrnosti nebeskému Otci Duch svatý vetkl do tvého lůna Ježíše, našeho Pána a Spasitele.

Hle, v touze, aby se Syn Boží, který se chtěl narodit v tobě, narodil také v mém srdci a udělil mi odpuštění mých hříchů, klaním se ti k nohám a prosím tě, Panno Maria Achiropito, Aparecido a Růže tajemná, s veškerou vroucností své duše, abys mi ráčila od svého Syna získat milost, kterou tolik potřebuji (dosaď milost).

Vyslyš mou prosbu, ó přesvatá Panno, Panno Maria z Kány a Letnic!

Ty, který jsi před trůnem milosti "všemohoucí Prosebník", když jdu s úctou a synovskou láskou rozjímat o všech okamžicích bolesti a radosti, opuštěnosti a prozřetelnosti, které Tě provázely v Tvém požehnaném a jedinečném těhotenství, kdy jsi devět měsíců nosila ve svém lůně Syna Nejvyššího Boha.

Matko poslušnosti a Prostřednice všech milostí, ty jsi čekala na čas potřebný k tomu, abys přivedla na svět Krále vesmíru. Hle, s vírou a věrností očekávám milost, o kterou tě prosím, i když se mi zdá, že je velmi obtížné ji uskutečnit, že je nemožné, nebo že dokonce přichází pomalu.

Pomoz mi tedy, ó Matko něhy, Panno mlčení a naslouchání, abych ve svatém očekávání snášel Boží čas a odklady se střízlivostí života, radostí a vytrvalostí. Dej, ať mě nepřítel nikdy neodradí a nepřemůže.

Veď mě do ráje svého nejsladšího Ježíše a, ó Matko rozvazovači uzlů, veď mě skrze každou mou potřebu, nebezpečí nebo trápení, rozvazuj a rozvazuj svou silou a mocí jeden z uzlů, které jsem já, svět nebo náš společný nepřítel způsobil v mém životě, na cestě a v povolání.

A kdyby mých hříchů nebylo dost, ó Paní uzdravení, dobrého porodu a ustavičné pomoci, ještě Tě prosím pro Tvou péči a utrpení pro Ježíše ve Tvém lůně za všechny těhotné matky.

Modlím se, aby se jim dařilo, a také za všechny, kdo prožívají choulostivé těhotenství, za ty, které trápí myšlenka na potrat, a za ty, kdo nemohou nebo nemohou mít děti.

Ó, Paní Karmelská, Bolestná a Obranná, ruka a klín, které jsi kolébala Ježíše, potěš všechny matky, které se modlí za návrat svých dětí do domova a za dobré mravy. Odměň matky, které rodí děti pro Boha, vychovávají je ve víře a svěřují je kněžskému a řeholnímu životu. Panno Maria ze Zvěstování, oroduj za nás. Panno Maria Betlémská, oroduj za nás. Amen.

Novéna k modlitbám za těhotné ženy ke svatému Gerardu Majellovi

Jak jste se již dozvěděli v průběhu tohoto článku, svatý Gerard Majella je považován za patrona těhotných žen.

Kromě modliteb, které jste si již přečetli v tomto článku, má tento světec také mocnou novénu věnovanou těhotným ženám. Přečtěte si ji níže a modlete se s vírou.

Indikace

Tato novéna je údajně velmi účinná a je určena všem, kdo si přejí získat ochranu při řízení rodiny, a to jak pro matku, tak pro dítě. Je však třeba poznamenat, že je nezbytné mít velkou víru ve svatého Gerarda, jinak budou slova vyslovená během novény vyslovena pouze z úst do úst.

Pochopte, že svatý Gerard bude přímluvcem, který bude mít na starosti předávání vašich proseb Otci. Je to, jako by nebe spolupracovalo na splnění vašich proseb. Takže jediné, co vám zbývá, je důvěřovat se zavřenýma očima.

Jak se modlit novénu

Pro správné provedení novény je zásadní, abyste se ji modlili devět po sobě jdoucích dní. Tak pochopíte, že nemůžete zapomenout nebo vynechat žádný den, natož abyste se spletli v počítání a nakonec překročili devět dní. Je proto nesmírně důležité, abyste tuto kontrolu dodržovali.

Kromě toho je v okamžiku modlitby zásadní také soustředění. Vždyť abyste se mohli spojit s božstvím, musíte se oddat tělu i duši. Proto si vyberte klidné místo. Pomoci vám může také ponechání pevně stanoveného času na každý den. Díky tomu si budete snáze pamatovat každý den novény.

Význam

Krásná modlitba této novény začíná připomínkou působení Ducha svatého, který připravil tělo a duši Panny Marie, aby mohla počít Dítě Ježíše. Více než o těhotenství se tedy jednalo o Boží poslání.

Tváří v tvář tak krásnému příběhu tedy věřící prosí na přímluvu svatého Gerarda, který byl vždy věrným Božím služebníkem, aby udělil své požehnání jejich těhotenství a celému životu jejich dítěte.

Modlitba

Všemohoucí a věčný Bože, který jsi působením Ducha svatého připravil tělo a duši slavné Panny Marie, Matky Boží, aby se staly příbytkem hodným tvého Syna, a který jsi týmž Duchem svatým posvětil svatého Jana Křtitele ještě před jeho narozením.

Přijmi modlitbu své pokorné služebnice, která tě na přímluvu svatého Gerarda, tvého nejvěrnějšího služebníka, prosí o ochranu v nebezpečích mateřství a o obranu proti zlému duchu plodu, který jsi jí ráčil dát, aby tvou pomocnou a spásnou rukou přijala svatý křest.

Dej také, aby matka i dítě po křesťanském životě dosáhly věčného života. Amen.

Náš otec

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,

Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zdrávas Maria

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině naší smrti, amen.

Sláva Otci

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, je nyní a bude navěky. Amen.

Jak se správně modlit modlitbu za těhotné ženy?

Ať už se v těhotenství potýkáte s jakýmikoli obtížemi nebo strachem, pochopte, že pokud jste se rozhodla obrátit se na víru, aby vás uzdravila, bude pro vás zásadní, abyste svůj život i život svého budoucího dítěte odevzdala do Otcových rukou.

Pochopte, že toto je víra: slepě se odevzdat nebi, aniž byste věděli, co přijde. Na základě této logiky tedy pochopte, že vaše modlitby budou skutečně účinné pouze tehdy, když budete jednat tímto způsobem.

Takový postoj by měl být vaším výchozím bodem pro odpověď na otázku: Jak se správně modlit modlitbu za těhotné ženy? Vidíte tedy, že víra a důvěra v Krista budou v této fázi vašimi hlavními složkami.

Při modlitbě se také vždy snažte být na klidném a tichém místě, kde se můžete soustředit a skutečně se spojit s duchovní rovinou. Svěřte vše do rukou Pána a důvěřujte, že On vždy udělá to nejlepší.

Jako odborník v oblasti snů, spirituality a esoteriky se věnuji pomoci druhým najít smysl jejich snů. Sny jsou mocným nástrojem pro pochopení našeho podvědomí a mohou nabídnout cenné poznatky o našem každodenním životě. Moje vlastní cesta do světa snů a spirituality začala před více než 20 lety a od té doby jsem tyto oblasti intenzivně studoval. Baví mě sdílet své znalosti s ostatními a pomáhat jim spojit se s jejich duchovním já.