പ്രധാന ദൂതൻമാരായ മൈക്കൽ, ഗബ്രിയേൽ, റാഫേൽ: പ്രാർത്ഥന, ചരിത്രം, ആരാധന എന്നിവയും അതിലേറെയും!

  • ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുക
Jennifer Sherman

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ആരാണ് പ്രധാന ദൂതൻമാരായ മൈക്കൽ, ഗബ്രിയേൽ, റാഫേൽ?

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ, പ്രധാന ദൂതൻമാരായ മൈക്കൽ, ഗബ്രിയേൽ, റാഫേൽ എന്നിവർ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന തലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവിന്റെ സിംഹാസനത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് ശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് അവർ.

അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു, കൂടാതെ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ഭക്തിയുള്ളവരായി കണക്കാക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള മൂന്ന് അങ്ങനെ, അവർ ഒരു സംരക്ഷകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ഭക്തരുടെ അഭ്യർത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കുകയും അവരുടെ രക്ഷയുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പ്രധാന ദൂതൻ എന്നാൽ പ്രധാന മാലാഖ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകുന്നു. ഈ പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെ കഥകളും സംഭാവനകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ലേഖനം വായിക്കുക!

ചരിത്രം വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ പ്രധാന ദൂതൻ

വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ പ്രധാന ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പരമോന്നത ദിശയുടെ ഭാഗമാണ്. സ്വർഗ്ഗീയ സിംഹാസനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം. അതിനാൽ, മാനസാന്തരത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും മുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് അവനെ വിളിക്കുന്നു. തിന്മയോട് പോരാടാനുള്ള ശക്തമായ ശക്തിയും എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, ഈ പ്രതീകാത്മകത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, അതിന് അർഹമായ ഉയർന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എബ്രായരിൽ (1:14), അവയ്‌ക്കെല്ലാം അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്: "നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആത്മാക്കളാണ് ദൂതന്മാർ". ഈ പ്രധാന ദൂതന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് തുടരുക!

വിശുദ്ധ മൈക്കിൾവിശ്വാസം.

അതിനാൽ, ദൂതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, കാരണം അവർ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റികൾ, ചെറൂബിം, സെറാഫിം, മാലാഖമാർ, പ്രധാന ദൂതന്മാർ എന്നിവരാൽ രൂപീകരിച്ച ശ്രേണികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൈക്കിൾ, ഗബ്രിയേൽ, റാഫേൽ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക!

സാവോ മിഗുവേൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ പ്രാർത്ഥന

സാവോ മിഗുവേൽ പ്രധാന ദൂതനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ, ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം:

3>സ്വർഗ്ഗീയ മിലിഷ്യയിലെ മഹത്വമുള്ള രാജകുമാരൻ, വിശുദ്ധ മൈക്കൽ ദ പ്രധാന ദൂതൻ, രാജകുമാരന്മാർക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ, ഈ ഇരുണ്ട ലോകത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെയും വായുവിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദുരാത്മാക്കൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക.

തുടരാൻ. പ്രാർത്ഥന, ഇനിപ്പറയുന്നവ പറയേണ്ടതുണ്ട്:

ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അത്യുന്നതനിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുക, അതുവഴി, താമസിയാതെ, കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ തടയുകയും പുരാതനമായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പിശാചും സാത്താനും ആയ സർപ്പം അവനെ ചങ്ങലകളാൽ അഗാധത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു; ആമേൻ.

വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ പേര് അവകാശപ്പെടാൻ, ഒരാൾ പറയണം:

വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ, നീ, അവതാര ദൂതൻ, ദൂതൻ ദൈവവിശ്വാസികളേ, ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കുക, അതുവഴി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹനിർഭരമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മൃദുലമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃപയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളും പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കും.

പിന്നീട്, അവനോട് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കുക. :

അതിന്റെ വചനം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുദൈവവും അവന്റെ പ്രചോദനങ്ങളും, എങ്ങനെ അവനെ അനുസരിക്കാം, ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുസരണയോടെ നിറവേറ്റുക. ഞങ്ങളെ സദാ ലഭ്യരും ജാഗരൂകരുമാക്കുക. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നാം ഉറങ്ങുന്നത് കാണാതിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ.

വിശുദ്ധ റാഫേൽ പ്രധാന ദൂതനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

വിശുദ്ധ റാഫേൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ, ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം:

വിശുദ്ധ റാഫേൽ, പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രധാന ദൂതൻ ദൈവത്തിന്റെ രോഗശാന്തി, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ ജീവിതം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനുള്ള തുറന്ന ചാനൽ, പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടനത്തിലെ സഹയാത്രികൻ, മരണത്തിന്റെ ദുഷ്ട സൈന്യങ്ങളുടെ മേൽ വിജയി, ജീവന്റെ മാലാഖ: ഇതാ, നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും തോബിയാസിനെപ്പോലെയും ഞാൻ ആവശ്യമാണ്. വെളിച്ചം.

അവസാനം, ഈ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കണം:

തിന്മകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ച് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകി എന്റെ യാത്രയിൽ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനസ്സും ആത്മാവും എനിക്കും എന്റെ എല്ലാത്തിനും. വിശേഷാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ഈ കൃപ ചോദിക്കുന്നു: (കൃപ വായിക്കുക). നിങ്ങളുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ മദ്ധ്യസ്ഥതയ്ക്കും എപ്പോഴും എന്റെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനും ഞാൻ ഇതിനകം നന്ദി പറയുന്നു. ആമേൻ.

മിഗ്വേൽ, ഗബ്രിയേൽ, റാഫേൽ എന്നിവരെ മറ്റ് മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

മിഗുവേൽ, ഗബ്രിയേൽ, റാഫേൽ എന്നിവരെ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായും ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവിന്റെ മാർഗത്തിനായി തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുറമേ, അവർ കർത്താവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ, മാർപ്പാപ്പയും വൈദികരും ബിഷപ്പുമാരും വളരെ മഹത്വവത്കരിക്കപ്പെടുന്നു.

വിശുദ്ധ മൈക്കിൾമഹാസർപ്പത്തോടും മഹാസർപ്പത്തോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രധാന ദൂതൻ ഉത്തരവാദിയാണ്. ദൈവം തന്റെ പ്രജകൾക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഗബ്രിയേലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി റാഫേലിനുണ്ട്. അതിനാൽ, ബൈബിളിനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള അവരുടെ ദൗത്യങ്ങളിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു!

പ്രധാന ദൂതൻ

സാവോ മിഗുവേൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അവന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നതും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഉള്ളതുമായ എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിന് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പിശാചിനെതിരായിരുന്നു. അതിനുശേഷം, വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം കവചവും വാളും ധരിച്ചു.

കൂടാതെ, വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ ദൂതൻ ഇസ്ലാമിക, ജൂത, ക്രിസ്ത്യൻ മതങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അത് പള്ളിയെയും അതിന്റെ എല്ലാ ഭക്തരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു, സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശവാഹകനെന്ന നിലയിൽ ഉയർന്ന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അവന്റെ പേരിന്റെ നിർവചനം ഫലം നൽകുന്നു: "ദൈവത്തോട് സാമ്യമുള്ളവൻ". ഗബ്രിയേലിനും റാഫേലിനും ഒപ്പം, അവൻ മാലാഖമാരുടെ ശ്രേണിയുടെ മുകളിലാണ്.

ഗാർഡിയനും യോദ്ധാവും

സാൻ മിഗുവലിനെ ഒരു യോദ്ധാവ്, രാജകുമാരൻ, സ്വർഗ്ഗീയ മാലാഖ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാലാഖമാരുടെ ഏഴ് ശുദ്ധിയുള്ളവരിൽ ഒരാളായതിനാൽ, പ്രധാനമായും തന്റെ പങ്ക് നിറവേറ്റാനും നിറവേറ്റാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ഥാനമുണ്ട്.

മൈക്കിളിന് വെളിപാടിൽ ഒരു ഉദ്ധരണിയുണ്ട്, കാരണം അവന് സ്രഷ്ടാവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. . തനിക്ക് കൈമാറുന്ന അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുപുറമെ, അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കൈമാറുന്നു. അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്ന, സംരക്ഷകന്റെ പങ്ക് അത് നിറവേറ്റുന്നു.

വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ പ്രധാന ദൂതന്റെ ആരാധന

വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ പ്രധാന ദൂതന്റെ ആരാധനാലയം പള്ളിയിൽ തെളിവാണ്. ഉയർന്ന ശക്തിയോടെ, മുതൽഎക്സോർഡിയ. അവന്റെ ഭക്തർ അവനോട് പ്രാർത്ഥനകളും നൊവേനകളും പറയുന്നു, തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ രക്ഷാമാർഗത്തിനും വേണ്ടി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും വ്യാപിച്ചു.

കന്യാമറിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ, വിശുദ്ധ മൈക്കിളിന്റെ ആരാധനാക്രമം പിശാചിനോട് പോരാടാൻ ശക്തമാകുന്നു. രണ്ടുപേരും അവരുടെ കാൽ ചവിട്ടുന്നതിലൂടെ കാണപ്പെടുകയും സാത്താനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഇരുവരും ഒരു മഹാസർപ്പത്തിനും പാമ്പിനുമൊപ്പമാണ്.

1950-ൽ പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നാവികർ, ഡോക്ടർമാർ, റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ സംരക്ഷകനായി മൈക്കിളിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തി. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ

വിശുദ്ധ മിഖായേൽ പ്രധാനദൂതൻ നാല് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഉണ്ട്, അവ ദാനിയേൽ, യൂദാസ്, വെളിപാട് എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. ഈ ഉദ്ധരണികൾ ഓരോന്നും അതിന്റെ ശക്തികളെ അടിവരയിടുന്നു, ഡാൻ 12:1-ൽ ഇത് ഇതുപോലെ വായിക്കുന്നു:

ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജനതയുടെ മക്കളുടെ സംരക്ഷകനായ മഹാനായ രാജകുമാരൻ മൈക്കൽ എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കും.

അവൻ സാത്താനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, Jd 1:9-ൽ അവനെ ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്:

ഇപ്പോൾ, പ്രധാന ദൂതനായ മൈക്കിൾ പിശാചുമായി തർക്കിക്കുകയും മോശയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ അത് ചെയ്തില്ല. അവനെതിരെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുക, പക്ഷേ പറഞ്ഞു: 'കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങളെ ശാസിക്കട്ടെ!'

ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ

അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ആ മാലാഖയായതിനാൽ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഗബ്രിയേൽ തന്റെ പേരിന്റെ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്: "ദി യോദ്ധാവ്ദൈവം". അവനെ "ദൈവദൂതൻ" എന്നും വിളിക്കാം, കാരണം അവൻ മാലാഖമാരോട് സത്യചൈതന്യത്തോടെ കൽപ്പിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്രഷ്ടാവ് അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവന്റെ എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവനോടൊപ്പം, കടന്നുപോകുന്നു. മിശിഹായെ സ്വീകരിച്ച മഹത്തായ പ്രഖ്യാപനം വരെ പ്രവചനങ്ങളുടെ വെളിപാട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും പീഡാസഹനത്തിലും അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രധാന ദൂതനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി അറിയുക!

സാവോ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ

വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ ലൂക്കോസ് 1:19-ൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

ഞാൻ ഗബ്രിയേൽ ആണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ്. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും അറിയിക്കാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നല്ലത്

അതിനാൽ, തന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും ദൈവവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും അവൻ തന്റെ ഭക്തരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വെളിപാടിന്റെ വരം ഉള്ളവനും ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നവനുമാണ് അവൻ. ആമോസ് 3:7:

ആമോസ് 3:14-ലെ വാചകം അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവന്റെ പദ്ധതികൾ പ്രവാചകന്മാരോട്, അവന്റെ ദാസന്മാരോട് പറയുക.

പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ

പഴയ നിയമത്തിൽ, വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ ആളുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരാളായി അറിയപ്പെടുന്നു. . ദൈവത്തിലൂടെ, നല്ല പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം ഈ വേഷം ചെയ്യുന്നു. 8:16-ലെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ കണ്ട ദർശനം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദാനിയേലുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

അങ്ങനെ, എല്ലാവരും പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളിലേക്കും അവൻ തന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു (ദാനിയേൽ 9:21). ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും രക്ഷാധികാരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് പുറമേ, ഒരു ലില്ലി സ്റ്റിക്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

സെന്റ് ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ സക്കറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു

70 ആഴ്ചത്തെ പ്രവചനത്തിന് മുമ്പ് , യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻഗാമി ജനിക്കുമെന്ന വാർത്ത നൽകുന്നതിനായി പ്രധാന ദൂതനായ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ ജറുസലേമിൽ സക്കറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, വിശുദ്ധ ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രവാചകനോടൊപ്പം വിശുദ്ധ എലിസബത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർ ദൈവമുമ്പാകെ നീതിപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചു.

ഇരുവർക്കും ഇതിനകം പ്രായമായതിനാൽ കുട്ടികളുണ്ടാകാത്തതിനാൽ, എലിസബത്ത് വന്ധ്യയായതിനാൽ, ഗബ്രിയേൽ അവരുടെ മകന്റെ ജനനം അറിയിച്ചു, ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചാൽ അത് സംഭവിച്ചു. സാമുവലിനെയും ഐസക്കിനെയും ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതേ രീതിയിലാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജനിച്ചത്.

യേശുവിന്റെ ജനനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

ദൈവം വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ വഴി മറിയത്തിന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു. ഗലീലിയിൽ താമസിക്കുന്ന അവൾ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന ജോസഫിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു. ദൂതൻ അവൾക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു:

പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീയേ, ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു! കർത്താവ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്.

മരിയ സ്വയം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മരിയ ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ, ഗബ്രിയേൽ തുടർന്നു:

ഭയപ്പെടേണ്ട, മരിയ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹം നൽകും! വളരെ വേഗം നിങ്ങൾ ആകുംഗർഭിണിയായി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുക, അവനെ നിങ്ങൾ യേശു എന്ന് വിളിക്കും. അവൻ മഹാനായിരിക്കും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും.

ആവേ മരിയയുടെ വിശുദ്ധ വാക്കുകൾ

ആവേ മരിയയുടെ വിശുദ്ധ വാക്കുകൾ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതനെ അയച്ചതിന്റെ ഫലമാണ്. ദൈവനാമത്തിൽ. അതിനാൽ, അവൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൂതൻ അവളുടെ ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നൽകിയതിനാൽ ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു: "കൃപ നിറഞ്ഞ, സന്തോഷിക്കൂ!", അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു.

തീയതി 25. ക്രിസ്മസിന് ഒമ്പത് മാസം മുമ്പുള്ളതുപോലെ മാർച്ച് ആഘോഷിക്കുകയും പ്രഖ്യാപനം എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എലിസബത്തിന്റെ ഗർഭധാരണം അറിയിച്ചയുടനെ, ആറുമാസത്തിനുശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗർഭധാരണം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അവൾ മേരിയുടെ കസിനും യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അമ്മയും ആയിരുന്നു.

വിശുദ്ധ ജോസഫിനു ദൃശ്യമാകുന്നു

ജോസഫ് ദയയും നല്ല മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മരിയയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുകയായിരുന്നു, അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇനി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ, വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് ഇനിപ്പറയുന്നവ പറഞ്ഞു, മത്തായി 2:13:

എഴുന്നേറ്റ്, കുട്ടിയെയും അവന്റെ അമ്മയെയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകൂ!

അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഗബ്രിയേലിന്റെ സന്ദേശവും മേരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. മേരി തന്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന മകൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും അദ്ദേഹം ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന് യേശു എന്ന് പേരിടണം, അത് ലോകരക്ഷകന്റെ വേഷം ചെയ്യും.

പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് ഭാവങ്ങൾ

പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേൽ പ്രധാന ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൻ എലിസബത്തിനും അവളുടെ ഭർത്താവ് സക്കറിയയ്ക്കും അറിയിപ്പ്. അവൻദൈവപുത്രന്റെ ജനനത്തിലും അവതാരത്തിലും ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വാർത്ത വന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ ആളുകൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ്.

ഗബ്രിയേൽ മേരിയെ അറിയിച്ചു, അവൾ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. എസ്പിരിറ്റോ സാന്റോയുടെ, ദൗത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനും പുറമേ. ദാനിയേൽ 9:21-27-ൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

ഞാൻ പ്രാർഥനയിലിരിക്കെ, മുമ്പത്തെ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഗബ്രിയേൽ എന്ന മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നിടത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ പറന്നുവന്നു. ബലി .

വിശുദ്ധ റാഫേൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ ചരിത്രം

വിശുദ്ധ റാഫേൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥത്തിന് വലിയ ശക്തി ഉള്ളപ്പോഴാണ്. "ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു" എന്നും "ദൈവം നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു" എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഇത് ആളുകളെ അനുകൂലിക്കുകയും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്ധർ, പുരോഹിതർ, ഡോക്ടർമാർ, സ്കൗട്ട്, സൈനികർ, യാത്രക്കാർ എന്നിവരെയും ഇത് അനുകൂലിക്കുന്നു.

എല്ലാ ആളുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രൊവിഡൻസിന്റെ മാലാഖയായാണ് റാഫേലിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. എല്ലാവരേയും തുല്യമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനുമുള്ള പരിക്കുകളിൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹിക വർഗം പരിഗണിക്കാതെ, എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ ദൈവത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. താഴെ അവന്റെ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക!

മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചു

അസാരിയയിൽ നിന്ന് സ്വയം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് തോബിയാസിനെ നയിക്കാൻ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചത് വിശുദ്ധ റാഫേൽ പ്രധാനദൂതൻ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ, പിതാവ് നൽകിയത് കീഴടക്കാൻ തോബിത്തിന്റെ മകനെ സഹായിച്ചു.അവൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവൻ സാറയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, മാലാഖ അവളെ പിശാചിന്റെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു, അവളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവരുടെ വിവാഹ രാത്രികളിൽ മരിക്കാൻ ഇടയാക്കി.

അങ്ങനെ, ഈ യാത്രയിലൂടെ അവന്റെ ചിത്രം കൃത്യമായി പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം തോബിയാസ് ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചു. അത് അവന്റെ പിതാവിന്റെ അന്ധതയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചു.

ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും അവൻ നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ റാഫേൽ ആണ്, എല്ലായ്‌പ്പോഴും സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. (Tb 5:12)

ദൈവിക സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരുന്നവൻ

ആളുകളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും സുഖപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്താൽ അയച്ചതാണ് പ്രധാന ദൂതനായ വിശുദ്ധ റാഫേൽ. ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, അവൻ ഈ പദവി നേടുന്നു, കാരണം അവൻ ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും പരിവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ പ്രധാനിയാണ്. യഹൂദ, ക്രിസ്ത്യൻ മതങ്ങളിൽ, യോഹന്നാൻ 5: 4-ൽ വെള്ളം നീക്കിയവൻ എന്നാണ് റാഫേലിനെ പരാമർശിക്കുന്നത്.

പുതിയ നിയമത്തിൽ അവനെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവൻ യഹൂദമതത്തിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ, അവൻ രണ്ട് ദൂതന്മാരുമായി അബ്രഹാമിനെ സന്ദർശിച്ചു, ഗൊമോറയുടെയും സോദോമിന്റെയും നാശത്തിന് മുമ്പുതന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചു. ഇസ്ലാമിക മതത്തിൽ, അന്ത്യവിധിയുടെ വരവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കാഹളം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു.

കാരുണ്യത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി

കരുണയുടെ രക്ഷാധികാരിയായ മാലാഖയെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ റാഫേൽ പരിപാലിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരും പുരോഹിതന്മാരും. ഇത് സൈനികരെയും യാത്രക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ആത്മീയ ശക്തി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, അതുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ട്ചാരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ആശുപത്രികളും, ആവശ്യമായതും അത്യാവശ്യമായതും നൽകുന്നു.

അങ്ങനെ, സെന്റ് റാഫേൽ വിശ്വാസത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രധാന സ്വഭാവസവിശേഷതകളെല്ലാം കൂടി, അത് മനുഷ്യനെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും, ദോഷകരമായേക്കാവുന്ന എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്രഷ്ടാവിന്റെ അഭിനിവേശത്തിന് മുമ്പാണ് എല്ലാവരും രക്ഷ കണ്ടെത്തുന്നത്, റാഫേലിന്റെ മധ്യസ്ഥനാൽ എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാകും.

തീർത്ഥാടകരുടെ സംരക്ഷകൻ

വിശുദ്ധ റാഫേൽ പ്രധാന ദൂതന് തീർത്ഥാടകരെ പരിപാലിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്, അവരുടെ യാത്രകളിൽ അവരെ നയിക്കുന്നതിന് പുറമേ. ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലുള്ള എല്ലാവരും അവന്റെ സംരക്ഷണത്താൽ തങ്ങളെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, പ്രധാന ദൂതൻ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു, ആളുകളെ ശരിയായതും സുരക്ഷിതവുമായ പാതയിലൂടെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

അവനിൽ നിന്ന്, ഭക്തർ ദൈവത്തെ കാണാൻ പോകുന്നു, രക്ഷയുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യക്തിയാണ്. യേശുവിൽ, എല്ലാവരും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സൗഖ്യം കണ്ടെത്തുന്നു, റാഫേൽ ഈ വശങ്ങളിൽ തന്റെ പങ്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. 1969-ൽ, അതിന്റെ അനുസ്മരണം സെപ്റ്റംബർ 29 ആയി മാറി, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രജകൾക്ക് അത് എപ്പോഴും ആഘോഷിക്കാം.

ഓരോ പ്രധാന ദൂതന്റെയും പ്രാർത്ഥന

പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ തന്നെത്തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാവരിലും യേശു ഒരു വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു. വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, ഭക്തർക്ക് രൂപാന്തരം ആവശ്യപ്പെടാം, അവർ അത് കണക്കാക്കിയാൽ അത് വരും.

സ്വപ്നങ്ങൾ, ആത്മീയത, നിഗൂഢത എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെന്ന നിലയിൽ, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ, കൂടാതെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാനും കഴിയും. സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആത്മീയതയുടെയും ലോകത്തേക്കുള്ള എന്റെ സ്വന്തം യാത്ര 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ മേഖലകളിൽ വിപുലമായി പഠിച്ചു. എന്റെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലും അവരുടെ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും ഞാൻ ആവേശഭരിതനാണ്.