Erceņģeļi Mihaēls, Gabriēls un Rafaēls: lūgšana, vēsture, pielūgsme un vēl vairāk!

  • Dalīties Ar Šo
Jennifer Sherman

Kas ir erceņģeļi Mihails, Gabriēls un Rafaēls?

Arhangeli Mihaēls, Gabriēls un Rafaēls ar savu parādīšanos Svētajos Rakstos ir vistuvāk Dievam, pārstāvot savu funkciju augsto līmeni. Viņi ir arī daļa no īpašas septiņu tīro dvēseļu grupas, kas ir tuvu Radītāja tronim.

Viņu vēstījumi sasniedz zemi, un baznīca paļaujas uz Svētā Gara spēku, lai dievkalpojums šiem trim ir visietekmīgākais. Tādējādi viņi darbojas aizsargājoši un izpilda savu pielūdzēju lūgumus, nesot pestīšanas vārdus. Turklāt arhaņģelis nozīmē galvenais eņģelis, nosaucot viņu brīnumus. Lasiet rakstu, lai izprastu šo erceņģeļu stāstus un ieguldījumu!

Svētā Miķeļa Erceņģeļa vēsture

Svētais erceņģelis Mihaēls ir daļa no debesu virsuzrauga un pilda arī debesu troņa aizstāvja funkciju. Tādēļ viņš tiek dēvēts par to, kurš darbojas grēku nožēlas un taisnīguma priekšā. Viņam piemīt spēcīgs spēks cīņā pret ļaunumu un viņš uzvar visās cīņās.

Turklāt šī simbolika ir atrodama arī Svētajos Rakstos, piešķirot tai lielu nozīmi, ko tā ir pelnījusi. Vēstulē ebrejiem (1:14) visiem tiem ir sava nozīme: "Eņģeļi ir Dieva radīti gari, lai palīdzētu mums mūsu pestīšanā, mūsu dzīves cīņās." Turpiniet lasīt rakstu, lai saprastu visas šī erceņģeļa īpašības!

Svētais Miķelis Erceņģelis

Svētā Erceņģeļa Miķeļa pamati ir vērsti uz visām cīņām, ar kurām viņam nācās saskarties un kuras ir aprakstītas Svētajos Rakstos. Vispazīstamākā un vissvarīgākā viņa figūrai bija cīņa pret velnu. Kopš tā laika viņš sāka valkāt bruņas un zobenu, lai simbolizētu uzvaru.

Svētais erceņģelis Mihaēls parādās arī islāma, jūdu un kristīgajā reliģijā. Viņš sargā baznīcu un visus tās ticīgos, turklāt viņam ir liela ietekme kā Radītāja vēstnesim. Viņa vārda definīcija ebreju valodā ir: "tas, kas ir kā Dievs." Kopā ar Gabriēlu un Rafaēlu viņš atrodas eņģeļu hierarhijas augšgalā.

Sargs un karotājs

Svētais Mihaēls tiek dēvēts par karotāju, princesi un debesu eņģeli. Turklāt viņam bija liela līdzdalība pasaules radīšanā, vienmēr esot Dieva pusē. Viņš rēķinās ar šo stāvokli, lai kalpotu un pildītu savu lomu, galvenokārt tāpēc, ka viņš ir viens no septiņiem tīrākajiem eņģeļiem no izvēlētās eņģeļu grupas.

Mihaēls tiek citēts arī Atklāsmes grāmatā, jo viņam ir tieša saikne ar Radītāju. Viņš nodod Tā Kunga vēstījumus cilvēkiem, turklāt spēj atrisināt viņam adresētos lūgumus. Tādējādi viņš pilda aizstāvja lomu, rūpējoties par visiem, kas ir dārgi Dievam.

Svētā Erceņģeļa Miķeļa godināšana

Svētā Miķeļa Erceņģeļa kults ir apliecināts baznīcā un ar lielu spēku jau kopš eksordeona laikiem. Tā pielūdzēji viņam saka lūgšanas un novēnas, pieprasot viņa aizsardzību pret ļauno un pilnīgu Dieva glābšanas ceļu. Šis process izplatījās Rietumos un Austrumos.

Līdz ar Jaunavas Marijas klātbūtni svētā Miķeļa kults kļūst spēcīgs, lai cīnītos pret velnu. Abi ir redzami, tupot ar kājām un uzvarot cīņā pret sātanu. Turklāt abi ir ar pūķi un čūsku.

Pāvests Pijs XII 1950. gadā simbolizēja Mihailu kā jūrnieku, ārstu, radiologu un daudzu citu cilvēku aizbildni.

Svētais Miķelis Erceņģelis Svētajos Rakstos

Svētais erceņģelis Mihaēls ir sastopams četros Rakstu pantos, un tie ir tie, kas atrodami Daniēla, Jūdas un Atklāsmes grāmatās. Katrā no šiem citātiem ir uzsvērtas viņa spējas, un Dan.12:1 ir tieši tā: "Sv:

Tajā laikā celsies lielais ķēniņš Mihaēls, kas ir jūsu tautas bērnu aizstāvis.

Kad viņš aizstāvēja cilvēkus no sātana, Jūdas 1:9 viņš ir pieminēts šādi:

Kad erceņģelis Mihaēls strīdējās ar velnu un strīdējās ar viņu par Mozus miesu, viņš neuzdrošinājās izteikt pret viņu nosodījumu, bet tikai sacīja: "Lai pats Kungs tevi pārmet!

Svētā Gabriela Erceņģeļa vēsture

Kā eņģeļa, kura funkcija ir vērsta uz dievišķajiem vēstījumiem, vārds Gabriels ebreju valodā nozīmē: "Dieva karavīrs". Viņu var saukt arī par "Dieva vēstnesi", jo viņš tika iecelts, lai pavēlētu eņģeļiem ar patiesības garu.

Radītājs izvēlējās viņu, lai pavadītu viņu visos pestīšanas procesos, sākot ar pravietojumu atklāšanu un beidzot ar lielo pasludinājumu par Mesijas saņemšanu. Arī Kristus augšāmcelšanās un ciešanu laikā viņš bija klātesošs. Uzziniet nedaudz vairāk par šo erceņģeli, lasot turpmākās tēmas!

Svētais Gabriēls Erceņģelis

Sv.Gabriēla Erceņģeļa Lūkas evaņģēlija 1:19 ir fragments, kurā viņš saka:

Es esmu Gabriēls, un es vienmēr esmu Dieva klātbūtnē. Es esmu sūtīts runāt ar jums un pasludināt jums šo labo vēsti.

Tāpēc viņš lūdz savus pielūdzējus ticēt viņa vārdam un sazināties ar Dievu. Viņš ir arī tas, kuram ir atklāsmes dāvana un kurš zina, kas katram ir vajadzīgs, kā arī izprot visas īpašības, kas piemīt viņa vadītajiem. Viņš konkretizē šādu teikumu Amosa 3:7. Viņš ir tas, kurš zina, kas katram ir vajadzīgs:

Kungs neko nedara, neatklājot savus plānus praviešiem, saviem kalpiem.

Svētais erceņģelis Gabriels Vecajā Derībā

Vecajā Derībā svētais erceņģelis Gabriēls ir pazīstams kā tas, kurš nes cilvēkiem vajadzīgos vēstījumus. Ar Dieva starpniecību viņš pilda šo lomu ar mērķi sniegt labus paziņojumus. Viņš parādās, komunicējot ar Daniēlu, iepazīstinot ar vīziju, kas pravietim bija Bībeles 8:16 pantā.

Savu vēsti viņš aiznesa arī Izraēla tautai, kur visi atradās trimdā (Dan.9:21). Viņa tēls ir atpazīstams pēc tā, ka viņš nēsā liliju nūju, kā arī ir nosaukts par komunikatoru un komunikāciju patronu.

Svētais erceņģelis Gabriēls parādās Zaharijai

Saskaroties ar 70 nedēļu pravietojumu, svētais erceņģelis Gabriēls parādījās Zaharijam Jeruzalemē, lai paziņotu viņam, ka piedzims Jēzus Kristus priekšgājējs. Tādējādi svētais Jānis Kristītājs bija svētās Elizabetes un pravieša dēls. Viņi rīkojās taisnīgi Dieva priekšā un ievēroja Viņa baušļus.

Tā kā abi bija pietiekami veci un nevarēja dzemdēt bērnus, jo Elizabete bija neauglīga, Gabriēls pasludināja viņu dēla piedzimšanu, tādējādi paveicot brīnumu. Jānis Kristītājs piedzima tādā pašā veidā, kā pasaulē nāca Samuēls un Īzāks.

Pasludina Jēzus piedzimšanu

Dievs ar erceņģeļa svētā Gabriēla starpniecību sūtīja Marijai vēsti. Dzīvojot Galilejā, viņai bija jāprecas ar Jāzepu, kurš bija ķēniņa Dāvida pēcnācējs. Kad eņģelis viņai parādījās, viņš sacīja:

Es sveicu tevi, labvēlīgā sieviete! Kungs ir ar tevi!

Marija brīnījās un vēlējās saprast, ko šie vārdi nozīmē, tāpēc Gabriels turpināja:

Nebīsties, Marija, Dievs tev dāvās brīnišķīgu svētību! Pavisam drīz tu kļūsi stāvoklī un tev piedzims bērns, kuru tu sauksi par Jēzu. Viņš būs liels un tiks saukts par Visuaugstākā Dēlu.

Svētās Marijas svētie vārdi

Svētie vārdi Slava Dievam ir Svētā Erceņģeļa Gabriēla sūtījuma Dieva vārdā rezultāts. Kā tāda tā tiek svinēta arī tāpēc, ka eņģelis viņai pasludināja vēsti par viņas grūtniecību, sakot, ka viņa būs Jēzus Kristus māte: "Priecājies, žēlastības pilna!" Un tā viņa arī darīja.

Datums 25. marts tiek svinēts un saukts par Pasludināšanu, un tas ir deviņus mēnešus pirms Ziemassvētkiem. Tiklīdz tika paziņots par Elizabetes grūtniecību, sešus mēnešus vēlāk tika paziņots par Jēzus Kristus grūtniecību. Viņa bija Marijas māsīca un Jāņa Kristītāja māte.

Parādās pie Svētā Jāzepa

Jāzeps tika uzskatīts par laipnu un labu cilvēku. Viņš jau grasījās precēt Mariju, kad uzzināja, ka viņa ir stāvoklī, un vairs negribēja uzņemties saistības. Tad viņam sapnī parādījās svētais erceņģelis Gabriēls un Mt.ev.2:13 sacīja viņam šādu vārdu:

Celieties, ņemiet bērnu un viņa māti un bēdziet uz Ēģipti!

Viņš paklausīja Gabriela vēstij un apprecēja Mariju. Viņš arī teica Jāzepam, ka bērns, ko Marija nēsā savā miesās, ir Dieva Dēls. Bērnam vajadzēja saukties Jēzus, un viņš kļūs par pasaules Glābēju.

Citas parādīšanās Jaunajā Derībā

Kad Jaunajā Derībā parādījās svētais erceņģelis Gabriēls, viņš pasludināja šo vēsti Elizabetei un viņas vīram Zaharijam. Arī viņam bija sava spēcīga loma Dieva Dēla dzimšanā un iemiesošanā, un šī vēsts nāca, lai cilvēki tiktu glābti caur Jēzus Kristus žēlastību.

Gabriels paziņoja Marijai, un viņa sāka saprast Svētā Gara spēku, kā arī respektēja misiju un gatavojās tai. Daniēla 9:21-27 viņš ir citēts:

Kamēr es vēl biju lūgšanā, Gabriels, vīrs, kuru es biju redzējis iepriekšējā vīzijā, ātri atlidoja uz to vietu, kur es atrados vakara upurēšanas laikā.

Svētā Erceņģeļa Rafaēla vēsture

Stāsts par svēto Erceņģeli Rafaēlu sākas ar to, ka viņa vārda nozīmei ir liels spēks. Viņu sauc par "Dieva dziednieku" un "Dievs tevi dziedina". Viņš labvēlīgi ietekmē cilvēkus un garantē garīgo un fizisko veselību. Viņš labvēlīgi ietekmē arī aklos, priesterus, ārstus, skautus, karavīrus un ceļotājus.

Rafaēls tiek uzskatīts par Providences eņģeli, kas aizsargā visus cilvēkus. Viņš efektīvi rīkojas miesas un dvēseles ievainojumos, turklāt aizstāv ikvienu vienlīdzīgi. Neatkarīgi no sociālā slāņa viņš ir Dieva vadīts, lai palīdzētu ikvienam. Izprotiet tālāk minētos aspektus par viņu!

Pieņēma cilvēka veidolu

Svētais erceņģelis Rafaēls bija vienīgais, kurš pieņēma cilvēka veidolu, lai vadītu Tobiju, valdīdams pār sevi no Azarijas. Tā Tobija dēls ar viņa palīdzību uzvarēja to, ko tēvs no viņa prasīja. Viņš apprecēja Sāru, un eņģelis atbrīvoja viņu no dēmona mokām, kas lika viņu vīriem nomirt kāzu naktī.

Tā viņa tēlu simbolizē tieši šis ceļojums, jo Tobiass noķēra zivi, kas tika izmantota, lai izārstētu viņa tēvu no akluma.

Slavējiet Dievu un pasludiniet starp visiem dzīvajiem, kādas labas lietas Viņš jums ir devis. Es esmu Rafaēls, viens no septiņiem eņģeļiem, kas vienmēr ir klāt un kam ir pieeja Tā Kunga godībai. (Tb 5, 12).

Dievišķās dziedināšanas nesējs

Erceņģelis Rafaēls ir Dieva sūtīts, lai dziedinātu cilvēkus psihiski, fiziski un garīgi. Tā kā viņš šādi rīkojas, viņš ir pelnījis šo titulu, jo viņš ir galvenais gara un ķermeņa pārejas procesā. Ebreju un kristiešu reliģijās Rafaēls tiek dēvēts par to, kurš Jņ.ev.5:4 ir izkustinājis ūdeņus.

Jaunajā Derībā viņš nav pieminēts, taču jūdaismā viņš ir klātesošs. Tā, piemēram, viņš kopā ar diviem citiem eņģeļiem apciemoja Ābrahāmu, un tas notika vēl pirms Gomoras un Sodomas iznīcināšanas. Islāma reliģijā viņš paziņoja par Pēdējās tiesas atnākšanu un pūta ar savu ragu.

Žēlsirdības aizbildnis

Svētais Rafaēls, kas tiek uzskatīts par žēlsirdības patroni, sargā ārstus un priesterus. Viņš sargā arī karavīrus un ceļotājus, garantējot garīgo spēku. Tādējādi viņš ir cieši saistīts ar labdarības institūtiem un slimnīcām, sniedzot nepieciešamo un būtisko.

Tādējādi svētais Rafaēls pārveido, dziedina un garantē ticību. Ar visām šīm galvenajām īpašībām viņš vada cilvēku aizsardzības ceļā, kā arī aiztur no tā visu, kas varētu būt kaitīgs. Tieši Radītāja ciešanu priekšā visi atrod pestīšanu, un ar Rafaēla starpniecību viss var piepildīties.

Svētceļnieku aizbildnis

Svētajam erceņģelim Rafaēlam ir vara rūpēties par svētceļniekiem, kā arī vadīt viņus viņu ceļojumos. Arī visi tie, kas atrodas uz Dieva ceļa, tiek aizsargāti ar viņa gādību. Tādējādi erceņģelis nodrošina visu dzīvību drošību, liekot cilvēkiem iet pa pareizo un drošo ceļu.

Jēzū ikviens atrod miesas un dvēseles dziedināšanu, un Rafaēls garantē savu lomu šajos aspektos. 1969. gadā viņa piemiņas diena kļuva 29. septembris, bet viņa sekotāji var pieminēt viņu vienmēr.

Katra erceņģeļa lūgšana

Caur lūgšanu cilvēki tuvojas Dievam, tādēļ Jēzus bija lielisks piemērs ne tikai šajā ziņā, bet arī visās tajās, kurās Viņš darīja sevi klātesošu pestīšanai. Ar šiem vārdiem pielūdzēji var lūgt pārvērtības, un tās nāks, ja viņi paļausies uz ticību.

Tāpēc sazināties ar sūtņiem nav grūti, jo tie ir sadalīti hierarhijās, kuras veido Principālijas, Cherubīni, Serafīni, Eņģeļi, Erceņģeļi un citi. Uzziniet, kā izsaukt Mihaēlu, Gabriēlu un Rafaēlu, zemāk!

Svētā Miķeļa Erceņģeļa lūgšana

Lai lūgtu svētā Erceņģeļa Miķeļa palīdzību, pielūdzējiem vajadzētu viņu saukt šādi:

Visslavainākais debesu karaspēka princis, svētais erceņģelis Miķelis, pasargā mūs cīņā pret kņaziem un varām, pret šīs tumšās pasaules valdniekiem un ļaunajiem gariem, kas izklīduši gaisā.

Lai turpinātu lūgšanu, viņiem ir jāsaka:

Dāvājiet mūsu lūgšanas Visaugstākajam, lai Kunga žēlastība nāktu pār mums bez kavēšanās un lai jums būtu spēks sagūstīt pūķi, šo seno čūsku, kas ir velns un sātans, un iemest viņu ķēdēs dziļumos, lai viņš vairs nevarētu pavedināt tautas. Amen.

Lūgšana Svētajam Gabriēlam Erceņģelim

Lai piesauktu svētā erceņģeļa Gabriela vārdu, ir jāsaka:

Svētais erceņģelis Gabriēls, tu, iemiesošanās eņģelis, uzticamais Dieva vēstnesis, atver mūsu ausis, lai sadzirdētu pat vissmalkākos ieteikumus un žēlastības aicinājumus no mūsu Kunga vismīļākās sirds.

Tad pabeidziet lūgšanu tā, lai aizlūgtu par viņu:

Mēs lūdzam, lai tu vienmēr paliktu mums tuvu, lai, labi izprotot Dieva Vārdu un Viņa iedvesmas, mēs zinātu, kā tam paklausīt, un paklausīgi pildītu to, ko Dievs no mums vēlas. Dod, lai mēs vienmēr būtu pieejami un modri. Lai Kungs, kad Viņš nāks, neatrod mūs aizmigušus. Svētais Gabriēls Erceņģeli, lūdz par mums, Āmen.

Lūgšana Svētajam Erceņģelim Rafaēlam

Lai sacītu lūgšanu svētā Erceņģeļa Rafaēla vārdā, pielūdzējiem vajadzētu viņu saukt šādi:

Svētais Rafaēls, Dieva dziedinošās Gaismas erceņģelis, atvērts kanāls, lai pār mums plūstu Debesu dzīvības pārpilnība, mūsu svētceļojuma pavadonis uz Tēva mājām, uzvarētājs pār ļaunajiem nāves spēkiem, Dzīvības Eņģelis: es esmu šeit kā Tobiass, man vajadzīga tava aizsardzība un gaisma.

Visbeidzot, viņiem lūgšana jāpabeidz šādi, atkārtojot vārdus:

Es lūdzu, lai Tu mani pavadi manā ceļojumā, pasargā mani no ļaunuma un briesmām, dāvā miesas, prāta un gara veselību man un visiem maniem ļaudīm. Šodien es īpaši lūdzu Tevi par šo žēlastību: (nolasīt žēlastību). Es jau tagad pateicos Tev par Tavu mīļo aizbildniecību un par to, ka vienmēr esi man līdzās. Amen.

Ar ko Mihaēls, Gabriēls un Rafaēls atšķiras no citiem eņģeļiem?

Mihaēls, Gabriēls un Rafaēls ir Dieva sūtņi svarīgām misijām un dievbijīgo vārdā. Viņi ir tie, kas stāv ap Kungu, kā arī izmanto savas spējas Radītāja ceļā. Šeit tiek augsti godināts pāvests, priesteri un bīskapi.

Svētā Erceņģeļa Mihaila pienākums ir aizstāvēt Dieva lietu, kā arī cīnīties pret pūķi un čūsku, Gabriēla pienākumos ir ziņojumi, ko Dievs vēlas sūtīt saviem padotajiem, un Rafaēlam ir vara visus dziedināt. Tāpēc viņus pārstāv mācekļi, kas dodas uz Bībeles pārdomu misiju!

Kā sapņu, garīguma un ezotērikas eksperte esmu nodevusies palīdzēt citiem atrast jēgu saviem sapņiem. Sapņi ir spēcīgs instruments mūsu zemapziņas izpratnei un var sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ikdienas dzīvē. Mans ceļojums sapņu un garīguma pasaulē sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, un kopš tā laika esmu daudz studējis šajās jomās. Es aizrautīgi cenšos dalīties savās zināšanās ar citiem un palīdzēt viņiem sazināties ar savu garīgo būtību.