De aartsingelen Michael, Gabriel en Raphael: Gebed, histoarje, oanbidding en mear!

  • Diel Dit
Jennifer Sherman

Ynhâldsopjefte

Wa binne de aartsingelen Michael, Gabriel en Raphael?

Mei har optredens yn 'e Hillige Skrift binne de aartsingelen Michael, Gabriel en Raphael it tichtst by God, en fertsjintwurdigje it hege nivo fan har funksjes. Se meitsje ek diel út fan in spesifike groep fan sân suvere sielen dy't ticht by de troan fan 'e Skepper binne.

Harren berjochten berikke de ierde, en de tsjerke rekkenet op 'e krêft fan' e Hillige Geast om tawijing te meitsjen oan 'e trije meast ynfloedrike. Sa hannelje se op in beskermjende manier en reagearje op 'e fersiken fan har devotees, nimme har wurden fan heil. Ek betsjut Archangel haadingel, dy't syn wûnders namme jout. Lês it artikel om de ferhalen en bydragen fan dizze aartsingelen te begripen!

Skiednis Sint Michael de aartsingel

Sint Michael de aartsingel is diel fan 'e heechste rjochting fan' e himel en hat ek de funksje fan ferdigenjen fan de troan himelske. Dêrom wurdt hy neamd dejinge dy't hannelet yn it gesicht fan berou en gerjochtichheid. It hat in sterke krêft om it kwea te bestriden en wint alle fjildslaggen.

Dêrneist is dizze symbolyk oanwêzich yn 'e hillige skriften, wêrtroch it it hege belang jout dat it fertsjinnet. Yn Hebreeërs (1:14) hawwe se allegear har betsjuttingen: "Ingels binne geasten dy't troch God makke binne om ús te helpen yn ús heil, yn 'e striid fan ús libben". Trochgean mei it lêzen fan it artikel om alle skaaimerken fan dizze aartsingel te begripen!

Sint Michaelleauwe.

Dus, it ferbinen mei de gesanten is net dreech, om't se ferdield binne yn hiërargyen dy't foarme binne troch foarstendommen, cherubs, serafim, ingels, aartsingelen en oaren. Learje hjirûnder om Michael, Gabriel en Raphael te skriemen!

Gebed fan São Miguel Archangel

Om help te freegjen fan São Miguel Archangel, moatte devotees him sa neame:

Glorious Prince of the Celestial Militia, Sint Michael de Aartsengel, ferdigenje ús yn 'e striid tsjin foarsten en machten, tsjin 'e hearskers fan dizze tsjustere wrâld en tsjin 'e kweade geasten ferspraat troch de loft.

Om fierder te gean mei it gebed, moatte it folgjende sizze:

Stjoer ús gebeden nei de Allerheechste, sadat, sûnder fertraging, de Barmhertichheden fan 'e Hear ús foarkomme kinne en jo de krêft hawwe om de draak te gripen, de âlde slange dy't de duvel en satan is, en smiet him yn keatlingen yn 'e ôfgrûn del, sadat er de heidenen net mear ferliede kin. Amen.

Gebed oan Sint Gabriel Aartsengel

Om de namme fan Sint Gabriel Aartsengel te claimen, moat men sizze:

Sint Gabriël Aartsengel, do, Angel fan 'e ynkarnaasje, boadskipper trouwe fan God, iepenje ús earen sadat se sels de sêftste suggestjes en berop om genede fange út it leafste hert fan Us Hear.

Dan, foltôgje it gebed op sa'n manier dat jo by Him foarbidde. :

Wy freegje jo om altyd by ús te bliuwen sadat, goed begryp fan it Wurd fanGod en syn ynspiraasjes, lit ús witte hoe't wy Him folgje moatte, docile ferfolje wat God fan ús wol. Meitsje ús altyd beskikber en wach. Mei de Heare, as er komt, ús net sliepe fine. Sint Gabriel Aartsengel, bid foar ús. Amen.

Gebed oan Sint Raphael Aartsengel

Om in gebed te sizzen yn 'e namme fan Sint Raphael Aartsengel, soene devotees him sa neame:

Sint Raphael, Aartsengel fan Ljocht Healer fan God, iepen kanaal foar it oerfloedich libben fan 'e himel om oer ús te streamen, maat op ús pylgertocht nei it Heitehûs, oerwinner fan 'e kweade legers fan 'e dea, Angel of Life: hjir bin ik, yn need lykas Tobias fan jo beskerming en ljocht.

Ut it lêst moatte jo it gebed as folget einigje, de wurden werhelje:

Ik freegje jo om my te begelieden op myn reis, my te befrijen fan kwea en gefaren, sûnens fan lichem te jaan, geast en geast foar my en al myn. Benammen ik freegje jo hjoed dizze genede: (fersizze de genede). Ik tankje jo al foar jo leafdefolle foarbidding en dat jo altyd oan myn kant binne. Amen.

Wat ûnderskiedt Miguel, Gabriel en Rafael fan de oare ingels?

Miguel, Gabriel en Rafael wurde troch God stjoerd foar wichtige misjes en yn it foardiel fan 'e devotees. It binne dejingen dy't om 'e Hear bliuwe, neist it brûken fan har feardichheden foar de wei fan 'e Skepper. Hjir wurde de paus, prysters en biskoppen tige ferhearlike.

Sint MichaelAartsengel is ferantwurdlik foar it ferdigenjen fan 'e saak fan God, neist it bestriden fan' e draak en de slang. Gabriel hat syn ferantwurdlikheden rjochte op 'e berjochten dy't God oan syn ûnderwerpen stjoere wol, en Rafael hat de krêft om elkenien te genêzen. Dêrom wurde se fertsjintwurdige troch learlingen op har misjes om de Bibel te besjen!

Archangel

De fûneminten fan São Miguel Archangel binne rjochte op alle gefjochten dy't er te krijen hie en dy't yn 'e skriften steane. De bekendste en wichtichste foar syn figuer wie tsjin de Duvel. Sûnt dy tiid hat er harnas en in swurd droegen om de oerwinning te symbolisearjen.

Dêrneist komt Sint Michaël de Aartsengel foar yn islamityske, joadske en kristlike religys. It beskermet de tsjerke en al har tawijden, en hat ek syn hege ynfloed as boadskipper fan 'e Skepper. De definysje fan syn namme yn it Hebrieusk resultearret yn: "dejinge dy't gelyk is oan God". Tegearre mei Gabriël en Raphael stiet er boppe-oan de hierargy fan ingels.

Hoeder en strider

San Miguel wurdt in strider, prins en himelske ingel neamd. Fierders hie er in sterke dielname oan 'e skepping fan 'e wrâld, altyd oan 'e kant fan God. Hy hat dizze posysje om syn rol te tsjinjen en te ferfoljen, benammen om't hy ien fan 'e sân suverste is fan 'e selekteare groep ingels.

Michael hat ek in sitaat yn Iepenbiering, om't hy in direkte ferbining hat mei de Skepper . Hy bringt de boadskippen fan 'e Hear troch oan minsken, neist dat hy de fersiken dy't nei him trochstjoerd wurde kinne oplosse. Sa ferfollet it de rol fan ferdigener, en soarget foar al dyjingen dy't God dierber binne.

Kultus fan Sint Michaël de Aartsengel

De kultus fan Sint Michaël de Aartsengel wurdt bewiisd yn 'e tsjerke en mei hege macht, sûnt deexordia. Syn devotees sizze gebeden en novenas foar him, beweare foar syn beskerming tsjin it kwea en foar Gods folsleine paad fan heil. Dit proses ferspraat nei it Westen en Easten.

Mei de oanwêzigens fan 'e Faam Marije wurdt de kultus fan Sint Michael machtich om de duvel te bestriden. De twa wurde sjoen troch it stompjen fan har fuotten en wûnen de striid tsjin de satan. Dêrneist binne beide mei in draak en in slang.

Michael waard symbolisearre troch paus Pius XII yn 1950 as de beskermer fan seelju, dokters, radiologen en in protte oaren.

Sint Michael de Aartsengel yn 'e Skriften

Sint Michael de Aartsengel is oanwêzich yn fjouwer Skriften, en dat binne dy fûn yn 'e boeken fan Daniël, Judas en Iepenbiering. Elk fan dizze sitaten ûnderstreket har krêften, en yn Dan 12:1 stiet it krekt sa:

Op dat stuit sil de grutte prins Michael, dy't de beskermer is fan 'e bern fan jo folk, opstean.

Doe't er minsken ferdigenje tsjin de satan, waard hy neamd yn Jd 1: 9 sa:

No, doe't de aartsingel Michael mei de demon rûzje en syn lichem fan Mozes bestride, die hy net doarst tsjin him in sin fan útsizzing út te foljen, mar sei allinne: 'Mei de Heare sels dy berispe!'

Skiednis St. Gabriel Aartsengel

Dy ingel wêze dy't syn funksje hat rjochte op godlike berjochten, Gabriel hat de betsjutting fan syn namme yn it Hebrieusk as: "The Warrior ofGod". Hy kin ek wol "boade fan God" neamd wurde, om't hy oanwiisd waard om de ingels te befeljen mei de geast fan 'e wierheid.

De Skepper keas him om him te begelieden yn al syn heilsprosessen, troch te gean foar de iepenbiering fan 'e profesijen oant de grutte oankundiging dy't de Messias ûntfong. De opstanning en de passy fan Kristus hienen ek syn oanwêzigens. Learje wat mear oer dizze aartsingel troch de folgjende ûnderwerpen te lêzen!

São Gabriel Archangel

Sint Gabriel de Aartsengel hat in passaazje yn Lukas 1:19, dêr't er seit:

Ik bin Gabriël, en ik bin altyd yn it bywêzen fan God. Ik waard stjoerd om mei jo te sprekken en oan te kundigjen oan dy dit goede

Dêrom freget er syn tawijden om yn syn wurd te leauwen en mei God te kommunisearjen.Dernjonken is hy ek dejinge dy't de jefte fan iepenbiering hat en dy't wit wat elk nedich hat, boppedat. om alle skaaimerken te begripen dy't oanwêzich binne yn dyjingen dy't begelaat wurde. Hy ferbyldet de folgjende sin yn Amos 3:7:

De Heare docht neat sûnder rev. fertel syn plannen oan de profeten, syn tsjinstfeinten.

Sint Gabriël aartsingel yn it Alde Testamint

Yn it Alde Testamint is it bekend dat Sint Gabriël aartsingel dejinge is dy't de nedige berjochten oan minsken bringt . Troch God spilet er dizze rol foar it doel fan goede oankundigingen. Blykt kommunisearjend mei Daniël, presintearret de fisy dy't in profeet hie yn fers 8:16 fan

Sa naam hy syn boadskip ek nei it folk fan Israel, dêr't allegearre yn ballingskip wiene (Daniël 9:21). Syn byld is werkenber om't er in leliestok oan hat, neist dat er de patroanhillige fan kommunikators en kommunikaasje neamd wurdt.

St. Gabriel Archangel ferskynt oan Sacharja

Foar de profesije fan 70 wiken , ferskynde de aartsingel Sint Gabriël oan Sacharja yn Jeruzalem om him it nijs te jaan dat de foarrinner fan Jezus Kristus berne wurde soe. Dêrom wie Sint Johannes de Doper de soan fan Sint Elizabeth mei de profeet. Se diene rjochtfeardich foar God, neist it folgjen fan syn geboaden.

Om't beide al âld wiene en gjin bern koenen, om't Elizabeth ûnfruchtber wie, kundige Gabriël de berte fan har soan oan, wêrtroch't as der in wûnder barde. Johannes de Doper waard berne op deselde wize as Samuël en Izaäk waarden yntrodusearre oan 'e wrâld.

kundiget de berte fan Jezus oan

God stjoerde in berjocht fia St. Gabriel Aartsengel oan Maria. Wenend yn Galiléa, soe se trouwe mei Joazef, dy't in neisiet wie fan kening David. Doe't de ingel har forskynde, sei er:

Ik wolkom dy, beminde frou! De Heare is mei dy.

Maria frege harsels en woe begripe wat dy wurden betsjutte. Doe gie Gabriël troch:

Wês net bang, Maria. God sil jo in prachtige segen jaan! Hiel gau sille jo wêzeswier en berne in jonge, dy't jo Jezus neame sille. Hy sil grut wêze en sil Soan fan 'e Allerheechste neamd wurde.

Hillige wurden fan 'e Ave Maria

De hillige wurden fan 'e Ave Maria binne it resultaat fan it stjoeren fan St. Gabriel Aartsengel yn godsnamme. Dêrom wurdt it ek fierd om't de ingel har it nijs fan har swangerskip joech, sizzende dat se de mem fan Jezus Kristus wêze soe: "Reblied, fol fan genede!", sa die er.

De datum 25 Maart wurdt fierd en oantsjut as de Annunciation, en ek njoggen moanne foar Kryst. Sadree't Elizabeth syn swangerskip waard kommunisearre, waard dy fan Jezus Kristus seis moanne letter bekend makke. Sy wie de neef fan Maria en de mem fan Johannes de Doper.

Ferskynt Sint Jozef

Jozef waard beskôge as in freonlik en goed man. Hy wie op it punt om Maria te trouwen, doe't er learde dat se swier wie, net mear ynsette woe. Doe ferskynde Sint Gabriël aartsingel yn syn dream en fertelde him it folgjende, yn Mattéus 2:13:

Stêd op, nim it bern en syn mem, en flechtsje nei Egypte!

Dat hy achte Gabriel syn berjocht en troude Mary. Hy fertelde Jozef ek dat de soan dy't Maria yn har liif droech, de Soan fan God wie. De poppe soe Jezus wurde neamd en soe de rol spylje fan ferlosser fan 'e wrâld.

Oare ferskynsels yn it Nije Testamint

Doe't St. Gabriel Aartsengel yn it Nije Testamint ferskynde, makke hy de oankundiging oan Elizabeth en har man Sacharja. Hyhie ek syn sterke dielname oan 'e berte en ynkarnaasje fan 'e Soan fan God, en dit nijs kaam sadat minsken troch de genede fan Jezus Kristus rêden wurde koenen.

Gabriël fertelde Maria, en se begon de krêft te begripen. fan de Espírito Santo, neist it respektearjen fan de missy en it tarieden op it. Yn Daniël 9:21-27 wurdt hy oanhelle:

Wylst ik noch yn it gebed wie, kaam Gabriel, de man dy't ik yn it foarige fizioen sjoen hie, fluch fleanen nei wêr't ik wie, op 'e tiid fan 'e jûn offer .

Skiednis fan Sint Raphael Aartsengel

It ferhaal fan Sint Raphael Aartsengel begjint as de betsjutting fan syn namme grutte macht hat. It wurdt neamd as "God genêst" en "God genêst jo". It favoryt minsken en soarget foar geastlike en fysike sûnens. It begunstigt ek de blinen, prysters, dokters, ferkenners, soldaten en reizgers.

Raphael wurdt beskôge as de ingel fan de Providence, dy't alle minsken beskermet. It wurket effektyf op blessueres oan it lichem en siel, neist it ferdigenjen fan elkenien likegoed. Nettsjinsteande de sosjale klasse fan elk, wurdt it begelaat troch God om elkenien te helpen. Begryp syn aspekten hjirûnder!

Oannommen minsklike foarm

Sint Raphael, de Aartsengel, wie de iennichste dy't minsklike foarm oannaam om Tobias te begelieden, en dominearre himsels fan Azaria. Sa waard de soan fan Tobit troch him holpen om te feroverjen wat syn heit him joech.frege er. Hy troude mei Sara, en de ingel makke har frij fan 'e marteling fan 'e duvel, dy't har manlju stjerre liet op har houliksnacht.

Sa wurdt syn byld krekt troch dizze reis symbolisearre, om't Tobias in fisk fong dat waard brûkt om syn heit fan blinens te genêzen.

Singje God en ferkundigje ûnder alle libbene de goede dingen dy't er jo jown hat. Ik bin Raphael, ien fan 'e sân ingels dy't altyd oanwêzich binne en tagong hawwe ta de hearlikheid fan 'e Hear. (Tb 5:12)

Bringer fan godlike genêzing

De Aartsengel Sint Raphael wurdt troch God stjoerd om minsken psychysk, fysyk en geastlik te genêzen. Troch op dizze manier te hanneljen, fertsjinnet hy dizze titel, om't hy de wichtichste is yn it proses fan 'e oergong fan geast en lichem. Yn joadske en kristlike religys wurdt Rafaël oantsjut as dejinge dy't de wetters yn Jehannes 5:4 ferhuze.

Hy wurdt net neamd yn it Nije Testamint, mar hy is oanwêzich yn it joadendom. Sa brocht er mei noch twa ingels in besite oan Abraham, en dat barde noch foar de ferneatiging fan Gomorra en Sodom. Yn 'e islamityske religy kundige hy de komst fan it Lêste Oardiel oan en blies de hoarn.

Patroanhillige fan Barmhertigens

Beskôge as de ingel dy't de beskermhillige fan 'e barmhertigens is, soarget Sint Raphael foar dokters en de prysters. It beskermet ek soldaten en reizgers, en soarget foar geastlike krêft. Op dizze manier is it yn sterke ferbining mei dewoldiedige ynstituten en sikehuzen, jaan wat nedich en essensjeel is.

Sa transformeart, genêst en garandearret Sint Rafaël it leauwe. Mei al dizze wichtichste skaaimerken makket it de minske liedend op syn paad fan ferdigening, neist it fuortheljen fan alles dat skealik wêze kin. It is foar de Passion fan 'e Skepper dat elkenien it heil fynt en, mei Raphael syn tuskenpersoan, kin alles wier wurde.

Beskermer fan pylgers

Sint Raphael de Aartsengel hat de macht om te soargjen foar pylgers, neist te begelieden se op harren reizen. Al dyjingen dy't yn 'e wei fan God binne beskermje harsels ek mei syn soarch. Sa soarget de aartsingel foar de feiligens fan alle libbens, wêrtroch't minsken it goede en feilige paad rinne.

Fan him geane devotees God te moetsjen, as de haadfiguer fan fertsjintwurdiging foar it heil. Yn Jezus fynt elkenien genêzing foar lichem en siel, en Rafael garandearret syn rol yn dizze aspekten. Yn 1969 waard de betinking 29 septimber, mar syn ûnderwerpen kinne it altyd fiere.

Gebed fan elke aartsingel

Foar it gebed komme minsken oan God. Dêrom wie Jezus in grut foarbyld net allinnich yn dizze sin, mar yn al dyjingen dy't er him oanwêzich makke foar heil. Mei wurden kinne devotees om transformaasje freegje, en it sil komme as se der op rekkenje.

As ekspert op it mêd fan dreamen, spiritualiteit en esoterisme, bin ik wijd oan oaren te helpen de betsjutting yn har dreamen te finen. Dreamen binne in krêftich ark foar it begripen fan ús ûnderbewuste en kinne weardefolle ynsjoch biede yn ús deistich libben. Myn eigen reis yn 'e wrâld fan dreamen en spiritualiteit begon mear as 20 jier lyn, en sûnt doe haw ik wiidweidich studearre yn dizze gebieten. Ik bin hertstochtlik oer it dielen fan myn kennis mei oaren en har te helpen om te ferbinen mei har geastlike sels.