Na h-Archangels Mìcheal, Gabriel agus Raphael: Ùrnaigh, Eachdraidh, Adhradh agus Barrachd!

  • Roinn Seo
Jennifer Sherman

Clàr-innse

Cò na h-archangels Mìcheal, Gabriel agus Raphael?

Leis na tha iad a’ nochdadh anns na Sgriobtairean Naomha, ’s iad na h-àrdaingeal Mìcheal, Gabriel agus Raphael an fheadhainn as fhaisge air Dia, a’ riochdachadh ìre àrd an gnìomhan. Tha iad mar an ceudna 'n am pàirt de bhuidheann sonraichte de sheachd anamaibh fior-ghlan a tha dlùth do rìgh-chathair a' Chruithear.

Tha na teachdaireachdan aca a' ruigheachd air an Talamh, agus tha an eaglais a' cunntadh air cumhachd an Spioraid Naoimh a bhith a' dèanamh dìlseachd don Chruithear. triùir as buadhaiche. Mar sin, bidh iad ag obair ann an dòigh dìon agus a’ freagairt iarrtasan an luchd-tiomnaidh, a’ gabhail am briathran saoraidh. Cuideachd, tha Archangel a 'ciallachadh àrd-aingeal, a' toirt ainm dha na mìorbhuilean aige. Leugh an artaigil gus na sgeulachdan agus na tha na h-àrd-changel sin a thuigsinn!

Eachdraidh Naomh Mìcheil an t-Archangel

Tha an Naomh Mìcheal an t-Archangel na phàirt de phrìomh stiùir nan nèamhan agus tha an dleastanas dìon na rìgh-chathair nèamhaidh. Mar sin, tha e air a ghairm an neach a nì an aghaidh aithreachais agus fìreantachd. Tha cumhachd làidir aige a bhith a’ sabaid an aghaidh an uilc agus a’ buannachadh a h-uile blàr.

A bharrachd air an sin, tha an samhlaidheachd seo an làthair anns na sgriobtairean naomh, a’ toirt dha cho cudromach sa tha e airidh. Ann an Eabhraidhich (1:14), tha an ciall aca uile: “Is e ainglean spioradan a chaidh a chruthachadh le Dia gus ar cuideachadh nar saoradh, ann an strì ar beatha”. Lean air adhart a’ leughadh an artaigil gus tuigse fhaighinn air feartan an archangel seo!

Naomh Mìchealchreidimh.

Mar sin, chan eil e doirbh ceangal a dhèanamh ris na teachdairean, oir tha iad air an roinn ann an rangachd a tha air an cruthachadh le Prionnsabalan, Cherubim, Seraphim, Aingil, Archangels agus feadhainn eile. Ionnsaich mar a dh’ èigheas tu airson Mìcheal, Gabriel agus Raphael gu h-ìosal!

Ùrnaigh São Miguel Archangel

Gus iarraidh cuideachadh bho São Miguel Archangel, feumaidh luchd-tiomnaidh a bhith ga ghairm mar seo:

Prionnsa glòrmhor a’ Mhailisidh Nèamhaidh, Naomh Mìcheil an t-Ard-Aingeal, dìon sinn anns an t-strì an aghaidh phrionnsachan agus chumhachdan, an aghaidh luchd-riaghlaidh an t-saoghail dhorcha seo agus an aghaidh nan droch spioradan a tha air an sgapadh tron ​​adhar.

Lean air adhart le an urnuigh, feum- aidh na leanas a ràdh :

Cuir ar n-ùrnuighean chum an Tì a's Airde, chum, gun dàil, gu'n casgadh Tròcairibh an Tighearna sinn, agus gu'm biodh comas agad an dràgon a ghlacadh, an t-seann nathair a tha an diabhul agus Satan, agus tilg sios e do'n dubh-aigein an slabhruidhean, chum nach mealladh e na cinnich ni's mo. Amen.

Ùrnaigh do Naomh Gabriel Archangel

Gus ainm an Naoimh Gabriel Àrd-Aingeal a thagradh, feumaidh neach a ràdh:

An t-Ard-Aingeal Naomh Gabriel, thusa, Aingeal na h-eaglaise, teachdaire dhìleas do Dhia, fosgail ar cluasan chum 's gu'n glac iad eadhon na molaidhean agus na h-iarrtasan as buige air son gràis a tha teachd o chridhe ro ghràdhach ar Tighearna.

An sin, crìochnaich an ùrnaigh air dhòigh 's gun dèan iad eadar-ghuidhe ris. :

Tha sinn ag iarraidh ort fuireach còmhla rinn an-còmhnaidh gus am bi thu a’ tuigsinn Facal DeA Dhia agus a bhrosnachadh, leig fios dhuinn mar a dh’èisteas sinn ris, a’ coileanadh gu dìcheallach na tha Dia ag iarraidh bhuainn. Dèan sinn an-còmhnaidh ri fhaighinn agus furachail. Na biodh an Tighearna, nuair a thig e, nar cadal. Naomh Gabriel Archangel, ùrnaigh air ar son. Amen.

Ùrnaigh don Naomh Raphael Archangel

Gus ùrnaigh a ràdh ann an ainm an Naomh Raphael Archangel, bu chòir do luchd-tiomnaidh a bhith ga ghairm mar seo:

Naomh Raphael, Àrd-Aingeal an t-Solais A Shlànaighear Dhè, sruth fosgailte airson beatha lìonmhor Nèamh a bhith a’ sruthadh oirnn, companach air ar turas gu Taigh an Athar, buadhach thairis air droch shlòigh a’ bhàis, Aingeal na Beatha: Seo mise, ann am feum mar Tobias air do dhìon agus soluis.

Ma dheireadh, feumaidh tu an urnuigh a leanas a chriochnachadh, ag ath-aithris nam briathran :

Tha mi ag iarraidh ort a bhi maille rium air mo thurus, gam shaoradh o olc agus bho chunnartaibh, a' toirt slainte do 'n chuirp, inntinn agus spiorad dhomhsa agus dhomh-sa uile. Gu sònraichte tha mi a 'faighneachd an gràs seo dhut an-diugh: (aithris an gràs). Tha mi mu thràth a’ toirt taing dhut airson do eadar-ghuidhe ghràdhach agus airson a bhith an-còmhnaidh ri mo thaobh. Amen.

Dè a tha eadar-dhealaichte bho Miguel, Gabriel agus Rafael bho na h-ainglean eile?

Tha Miguel, Gabriel agus Rafael air an cur le Dia airson mhiseanan cudromach agus airson fàbhar nan tiomnaidhean. Is iadsan an fheadhainn a tha a 'fuireach timcheall an Tighearna, a bharrachd air a bhith a' cleachdadh an sgilean airson slighe a 'Chruthaiche. An seo, tha am Pàp, na sagartan agus na h-easbaigean air an deagh ghlòrachadh.

Naomh MìcheilTha uallach air Archangel airson adhbhar Dhè a dhìon, a bharrachd air a bhith a’ sabaid an dràgon agus an nathair. Tha a dhleastanasan aig Gabriel le fòcas air na teachdaireachdan a tha Dia airson a chuir gu na cuspairean aige, agus tha cumhachd aig Rafael a h-uile duine a shlànachadh. Mar sin, tha iad air an riochdachadh le deisciobail air na miseanan aca a bhith a’ beachdachadh air a’ Bhìoball!

Archangel

Tha bunaitean São Miguel Archangel ag amas air a h-uile sabaid a bha aige ri aghaidh agus a tha anns na sgriobtairean. Bha am fear a b’ ainmeile agus a bu chudromaiche airson an fhigear aige an aghaidh an Diabhal. Bhon uairsin, tha e air armachd agus claidheamh a chaitheamh mar shamhla air buaidh.

A bharrachd air an sin, tha an Naomh Mìcheal an t-Archangel a’ nochdadh ann an creideamhan Ioslamach, Iùdhach agus Crìosdail. Bidh e a 'dìon na h-eaglaise agus a h-uile dìleas, cuideachd a' faighinn a buaidh àrd mar theachdaire a 'Chruthaiche. Tha mìneachadh air ainm ann an Eabhra a’ ciallachadh: “am fear a tha coltach ri Dia”. Còmhla ri Gabriel agus Raphael, tha e aig mullach rangachd nan aingeal.

Neach-dìon agus gaisgeach

Canar gaisgeach, prionnsa agus aingeal nèamhaidh ri San Miguel. A bharrachd air an sin, bha com-pàirt làidir aige ann an cruthachadh an t-saoghail, an-còmhnaidh air taobh Dhè. Tha an suidheachadh seo aige airson a dhreuchd a fhrithealadh agus a choileanadh, gu h-àraidh a chionn 's gu bheil e air aon de na seachdnar as fìor-ghlan den bhuidheann taghte de ainglean.

Tha abairt aig Mìcheal cuideachd anns an Taisbeanadh, oir tha ceangal dìreach aige ris a' Chruithear. . Bidh e a 'toirt seachad teachdaireachdan an Tighearna gu daoine, a bharrachd air a bhith comasach air fuasgladh fhaighinn air na h-iarrtasan a tha air an cur air adhart. Mar sin, tha e a’ coileanadh dreuchd neach-dìon, a’ toirt aire dhaibhsan uile a tha gràdhach do Dhia.

Cult an Naoimh Mìcheil an t-Ard-Aingeal

Tha cult an Naoimh Mìcheil an t-Archangel ri fhaicinn anns an eaglais agus le àrd-chumhachd, oir aneisdeachd. Bidh a luchd-dealasach ag ràdh ùrnaighean agus novenas ris, a 'tagradh airson a dhìon bho olc agus airson slighe slànachaidh Dhè. Sgaoil am pròiseas seo chun an Iar agus an Ear.

Le làthaireachd na h-Òigh Mhoire, bidh cult an Naoimh Mhìcheil a’ fàs cumhachdach gus sabaid an aghaidh an diabhail. Chithear an dithis tro bhith a’ stobadh an casan agus bhuannaich iad an t-sabaid an aghaidh Shàtain. A bharrachd air an sin, tha an dithis aca le dràgon agus nathair.

Bha Mìcheal air a shamhlachadh leis a’ Phàpa Pius XII ann an 1950 mar neach-dìon seòladairean, dotairean, rèid-eòlaichean agus mòran eile.

Naomh Mìcheal an t-Archangel anns na Sgriobturan

Tha Naomh Mìcheil an t‑Ard-Aingeal an làthair anns na ceithir Sgriobtairean, agus is iad sin a gheibhear ann an leabhraichean Dhanieil, Iùdais, agus an Taisbeanadh. Tha gach aon de na briathran sin a’ daingneachadh a chumhachdan, agus ann an Dan 12:1 tha e a’ leughadh dìreach mar seo:

Aig an àm sin seasaidh am prionnsa mòr Mìcheal, a tha na neach-dìon clann do shluaigh.<. 4>

Nuair a bha e a’ dìon dhaoine o Shàtan, chaidh iomradh mar seo a dhèanamh air ann an Eòin 1:9:

A‑nis, nuair a bha an t‑àrd-aingeal Mìcheal a’ argamaid ris an deamhan, agus a’ connspaid mu chorp Mhaois, cha do rinn e sin. dàna binn bàis a thoirt 'na aghaidh, ach a mhàin thubhairt e : ' Gu'n tugadh an Tighearna fein achmhasan duit!'

Eachdraidh St. Gabriel Archangel

B'e an t-aingeal sin aig a bheil a ghnìomh le fòcas air teachdaireachdan diadhaidh, tha brìgh ainm aig Gabriel ann an Eabhra mar: “The Warrior ofCanar “Teachdaire Dhè” ris cuideachd, a chionn gu robh e air a shònrachadh a bhith toirt àithne do na h-ainglean le spiorad na fìrinn.

Roghnaich an Cruthaiche e airson a dhol còmhla ris ann an uile phròiseasan a shlàinte, a’ dol troimhe airson foillseachadh nan fàisneachdan gus an deach an naidheachd mhòr a fhuair am Mesiah Bha Aiseirigh agus Pàis Chrìosd an làthair cuideachd. Ionnsaich beagan a bharrachd mun archangel seo le bhith leughadh na cuspairean a leanas!

São Gabriel Archangel <7

Tha earrann aig an Naomh Gabriel an t-Ard-Aingeal ann an Lucas 1:19, far a bheil e ag ràdh:

Is mise Gabriel, agus tha mi an-còmhnaidh an làthair Dhè. Chaidh mo chuir a bhruidhinn riut agus a dh’ innse dhutsa am math seo

Mar sin, tha e ag iarraidh air a luchd-dealasach creidsinn na fhacal agus conaltradh a dhèanamh ri Dia. A bharrachd air an sin, is esan cuideachd an neach aig a bheil tiodhlac foillseachaidh agus aig a bheil fios dè a tha a dhìth air gach neach, a bharrachd air sin. a thuigsinn na h-uile feartan a tha làthair anns an dream a tha air an treòrachadh, Tha e 'samhlachadh a' bhinn a leanas ann an Amos 3:7:

Cha'n 'eil an Tighearn a' deanamh ni sam bith as eugmhais an Tiomnaidh. innis dha na planaichean aige dha na fàidhean, a sheirbhisich.

Naomh Gabriel Archangel anns an t-Seann Tiomnadh

San t-Seann Tiomnadh, tha fios gur e an t-Ard-Aingeal Naomh Gabriel an tè a bheir na teachdaireachdan riatanach gu daoine . Tro Dhia, tha e a 'cluich na dreuchd seo airson adhbharan deagh ainmeachadh. A’ nochdadh a’ conaltradh ri Daniel, a’ taisbeanadh an lèirsinn a bha aig fàidh ann an rann 8:16 de

Mar sin, thug e mar an ceudna a theachdaireachd gu sluagh Israeil, far an robh iad uile nam fògarrach (Daniel 9:21). Tha an ìomhaigh aige aithnichte a chionn 's gu bheil bata lili air, a bharrachd air a bhith air ainmeachadh mar naomh taic luchd-conaltraidh agus conaltraidh.

Tha an t-Ard-Aingeal Naomh Gabriel a' nochdadh do Shechariah

Mus tàinig fàisneachd 70 seachdainean , nochd an t-Archangel Saint Gabriel gu Sechariah ann an Ierusalem gus an naidheachd a thoirt dha gum biodh ro-ruithear Ìosa Crìosd air a bhreith. Mar sin, b’ e an Naomh Eòin Baiste mac an Naoimh Ealasaid leis an fhàidh. Ghnìomh iad gu cothromach an làthair Dhè, a thuilleadh air a bhith a 'leantainn a àitheantan.

A chionn 's gu robh iad le chèile sean agus nach b' urrainn dhaibh clann a bhith aca, a chionn 's gu robh Ealasaid neo-thorrach, dh'ainmich Gabriel breith am mac, ag adhbhrachadh nan tachradh mìorbhail. Rugadh Eòin Baiste san aon dòigh 's a chaidh Samuel agus Isaac a thoirt a-steach don t-saoghal.

Ag ainmeachadh breith Ìosa

Chuir Dia teachdaireachd tro St. Gabriel Archangel gu Màiri. A' fuireach ann an Galile, bha i a' dol a phòsadh Iòseph, a bha de shliochd Rìgh Daibhidh. Nuair a nochd an t-aingeal rithe, thuirt e:

Tha mi a' cur fàilte ort, a bhean ghràdhaich! Tha an Tighearna maille ribh.

Bha Màiri ga ceasnachadh fhèin agus bha i airson tuigsinn dè bha na faclan sin a' ciallachadh. An uairsin, lean Gabriel air:

Na biodh eagal ort, a Mhàiri. Bheir Dia beannachd iongantach dhut! Gu math luath bidh thutrom agus a’ breith balach, air an toir thu Iosa mar ainm. Bithidh e mòr, agus goirear Mac an Tì a's Airde air.

Faclan naomha an Ave Maria

Tha briathran naomha na h-Ave Maria mar thoradh air an t-Ard-Aingeal Naomh Gabriel a chuir air falbh. ann an ainm Dhe. Mar sin, tha e cuideachd air a chomharrachadh leis gun tug an t-aingeal fios dhi gu robh i trom, ag ràdh gum biodh i na màthair do Iosa Crìosd: “Dèan gàirdeachas, làn de ghràs!”, mar sin rinn e.

An ceann-latha 25 Tha am Màrt air a chomharrachadh agus air ainmeachadh mar an Annunciation, a bharrachd air a bhith naoi mìosan ron Nollaig. Cho luath ‘s a chaidh torrachas Ealasaid a chuir an cèill, chaidh torrachas Ìosa Crìosd ainmeachadh sia mìosan às deidh sin. B' i co-ogha do Mhoire agus do mhathair Eoin Baiste.

A' nochdadh do'n Naomh Ioseph

Bha Ioseph air a mheas 'na dhuine caoimhneil agus math. Bha e gu bhith a 'pòsadh Maria, nuair a dh' ionnsaich e gu robh i trom, gun a bhith ag iarraidh gealltainn tuilleadh. An sin nochd an t‑Ard-Aingeal Naomh Gabriel na aisling, agus dh’innis e na leanas dha, ann am Mata 2:13:

Eirich, gabh an leanabh agus a mhàthair, agus teich don Èiphit!

Mar sin dh’èisd e Teachdaireachd Gabriel agus phòs e Màiri. Dh’innis e cuideachd do Iòseph gur e Mac Dhè am mac a bha Muire a’ giùlan na broinn. Bha an leanabh gu bhith air ainmeachadh mar Iosa agus bhiodh e na Shlànaighear an t-Saoghail.

Seallaidhean Eile anns an Tiomnadh Nuadh

Nuair a nochd an t-Ard-Aingeal Naomh Gabriel anns an Tiomnadh Nuadh, rinn e an fios do Elisabet agus d'a fear Sechariah. Tha emar an ceudna an sàs gu làidir ann am breith agus ann an corp Dhè, agus thàinig an naidheachd seo gus am faodadh daoine a bhith air an sàbhaladh tro ghràs Ìosa Crìosd.

Dh’innis Gabriel do Mhàiri, agus thòisich i air a’ chumhachd a thuigsinn den Espírito Santo, a bharrachd air a bhith a’ toirt urram don mhisean agus ag ullachadh air a shon. Ann an Daniel 9:21-27 tha e air ainmeachadh:

Fhad 's a bha mi fhathast ann an ùrnaigh, thàinig Gabriel, am fear a chunnaic mi san t-sealladh roimhe, air itealaich gu luath far an robh mi, aig àm an fheasgair. ìobairt.

Eachdraidh an Naoimh Raphael Archangel

Tha sgeulachd an Naoimh Raphael Archangel a’ tòiseachadh nuair a tha cumhachd mòr aig brìgh ainm. Tha e air ainmeachadh mar "Dia a shlànaicheas" agus "Dia a shlànaicheas tu". Bidh e a’ fàbhar dhaoine agus a’ dèanamh cinnteach à slàinte spioradail is corporra. Tha e cuideachd a' fàbhar nan doill, sagairt, dotairean, scouts, saighdearan agus luchd-siubhail.

Tha Raphael air a mheas mar aingeal Fhreasdail, a' dìon nan uile dhaoine. Bidh e ag obair gu h-èifeachdach air dochann don bhodhaig agus don anam, a bharrachd air a bhith a’ dìon a h-uile duine co-ionann. A dh'aindeoin clas sòisealta gach neach, tha e air a stiùireadh le Dia gus a h-uile duine a chuideachadh. Tuig na taobhan aige gu h-ìosal!

An cruth daonna air a mheas

B’ e an Naomh Raphael an t-Archangel an aon fhear a ghabh ri cruth daonna gus Tobias a stiùireadh, a’ faighinn làmh an uachdair air Asariah. Mar so bha mac Thobit air a chuideachadh leis gus buaidh a thoirt air na thug athair dha.dh'iarr e. Phòs e Sarah, agus shaor an t-aingeal i o chràdh an diabhuil, a thug air a fir bàsachadh air oidhchean na bainnse aca.

Mar sin, tha ìomhaigh air a samhlachadh gu mionaideach leis an turas seo, oir ghlac Tobias iasg a bha air a chleachdadh chum athair doill a leigheas.

Beannaich Dia agus cuir an ceill am measg nan uile bheò na nithe maith a bhuilich e ort. Is mise Raphael, aon de na seachd ainglean a tha an-còmhnaidh an làthair agus aig a bheil cothrom air glòir an Tighearna. (Tb 5:12)

Adhbhar slànachaidh diadhaidh

Tha an t-Archangel Saint Raphael air a chuir le Dia gus daoine a shlànachadh gu inntinn, gu corporra agus gu spioradail. Le bhith ag obair san dòigh seo, bidh e a 'cosnadh an tiotal seo, oir is e am prìomh fhear anns a' phròiseas eadar-ghluasad de spiorad agus bodhaig. Ann an creideamhan Iùdhach agus Crìosdail, thathas a’ toirt iomradh air Raphael mar an tè a ghluais na h-uisgeachan ann an Eòin 5:4.

Chan eil iomradh air anns an Tiomnadh Nuadh, ach tha e an làthair ann an Iùdhachas. Mar sin, thadhail e air Abrahàm le dà aingeal eile, agus thachair seo eadhon mus deach Gomorrah agus Sodom a sgrios. Anns a’ chreideamh Ioslamach, dh’ainmich e gun tàinig a’ Bhreitheanas Mu dheireadh agus shèid e an adharc.

Naomh Pàdraig na Tròcair

A’ beachdachadh air an aingeal a tha na naomh-taic don tròcair, tha an Naomh Raphael a’ gabhail cùram de dotairean agus na sagartan. Bidh e cuideachd a 'dìon shaighdearan agus luchd-siubhail, a' dèanamh cinnteach à neart spioradail. San dòigh seo, tha e ann an dlùth cheangal ris aninstitiudan carthannach agus ospadail, a' toirt seachad na tha riatanach agus riatanach.

Mar sin, tha Naomh Raphael ag atharrachadh, a' leigheas agus a' barantachadh creideamh. Leis na prìomh fheartan sin uile, tha e a 'toirt air an duine stiùireadh air an t-slighe dìon aige, a bharrachd air a bhith a' toirt air falbh a h-uile càil a dh'fhaodadh a bhith cronail. Is ann ro Phàis a’ Chruithear a gheibh a h-uile duine slàinte agus, le eadar-mheadhan Raphael, thig a h-uile càil gu buil.

Dìonadair nan taistealaich

Tha cumhachd aig Naomh Raphael an t-Archangel cùram a ghabhail de thaistealaich, a bharrachd air a bhith gan stiùireadh air an turas. Tha iadsan uile a tha ann an slighe Dhè mar an ceudna gan dìon fhèin le a chùram. Mar sin, bidh an t-àrd-aingeal a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd gach beatha, a’ toirt air daoine an t-slighe cheart agus shàbhailte a choiseachd.

Bhuaithe-san, bidh luchd-tiomnaidh a’ dol a choinneachadh ri Dia, agus iad mar phrìomh neach a tha a’ riochdachadh na slàinte. Ann an Ìosa, bidh a h-uile duine a’ faighinn slànachadh airson bodhaig is anam, agus tha Rafael a’ gealltainn a dhreuchd anns na taobhan sin. Ann an 1969, thàinig an cuimhneachan gu 29 Sultain, ach faodaidh na cuspairean aige a chomharrachadh gu bràth.

Ùrnaigh gach archangel

Ron ùrnaigh, bidh daoine a’ dlùthachadh ri Dia. Mar sin, bha Iosa na dheagh eisimpleir chan ann a-mhàin anns an t-seadh seo, ach anns na h-uile a rinn e e fhèin an làthair airson slàinte. Le faclan, faodaidh luchd-tiomnaidh cruth-atharrachadh iarraidh, agus thig e ma tha iad a 'cunntadh air.

Mar eòlaiche ann an raon aislingean, spioradalachd agus esotericism, tha mi gu sònraichte airson daoine eile a chuideachadh gus brìgh nan aislingean a lorg. Tha aislingean nan inneal cumhachdach airson ar n-inntinnean fo-mhothachail a thuigsinn agus faodaidh iad seallaidhean luachmhor a thabhann air ar beatha làitheil. Thòisich mo thuras fhìn a-steach do shaoghal aislingean agus spioradalachd o chionn còrr air 20 bliadhna, agus bhon uairsin tha mi air sgrùdadh farsaing a dhèanamh anns na raointean sin. Tha mi dìoghrasach mu bhith a’ roinn m’ eòlas le daoine eile agus gan cuideachadh gus ceangal a dhèanamh leotha fhèin spioradail.