Gebed foar leafde: hoe te lûken de wiere, Psalm, fertsjinje en oaren!

  • Diel Dit
Jennifer Sherman
Wurket

Gebed om leafde echt?

D'r binne in protte gebeden dy't rjochte binne om leafde yn it libben fan minsken te bringen en in protte gebeden binne garandearre om ûnfeilber te wêzen. It is lykwols de muoite wurdich om te ûnthâlden dat in gebed allinnich yn dit gefal net altyd it ferskil makket, om't it ek wichtich is dat jo jo diel dogge.

It hat bygelyks gjin sin om hielendal thús te bliuwen dei oeral, bidde om in leafde te krijen, as jo net útgean en josels net de kâns jaan om immen te moetsjen. Wit dat, op dizze manier, de kâns dat in nije leafde út it blau op jo doar kloppet, praktysk nul is.

Boppedat, ôfhinklik fan wat jo leauwe is, binne de leauwigen al bewust dat net alles dat as do fregest, it wurdt beäntwurde, simpelwei omdat it wie net foar dy, of it wie net it rjocht tiid om te barre. Yn it kristlik leauwen wurdt bygelyks in protte sein oer it akseptearjen fan Gods wil.

It is lykwols bekend dat bidden nea tefolle is. Dêrom, as jo op syk binne nei in nije leafde, bliuw dan dit artikel folgje en lear oer de meast ferskaatste gebeden!

Gebed foar wiere leafde

As it giet om it finen fan ien wiere leafde , de earste hillige dy't by minsken opkomt is Sint Antonius. Trouwe oer de hiele wrâld freegje om syn foarbidding foar it leafdeslibben.

Hy is lykwols net de iennichste dy't yn dit ferbân helpe kin. Sint Falentyn hat bygelyks ek in krêftich gebed foar leafhawwers.meitsje it myn lot, mar net myn hear.

Mak dizze leafde de grutte see dêr't myn dieden my nimme, mar dêr't ik ûnderdak fyn en de iennichste wêze dy't leaf en ûntfongen is. Hear, krekt sa't ik jo wetten hâld en jo paad folgje, lit him (tink oan him, of as jo op firtuele alters sille pleatse, set syn inisjalen) myn oanwêzigens fernimme en de doarren fan syn hert foar my iepenje. Amen!”

Gebed om in hertstocht te oerwinnen

It is in feit dat hast elkenien in hertslach of in teloarstelling yn 'e leafde hân hat. Dingen begjinne goed en, as jo it minste ferwachtsje, geane se nei ûnderen. Ynienen wurdt dy persoan dêr't er fan hâldde, dy't er fertroude en dêr't er net sûnder sjoen wurde koe, ien dy't net te werkennen is.

It is op dat stuit dat teloarstelling syn geast oernimt en yn syn hert allinnich de gefoelens fan fertriet. Dizze pine dy't de boarst fan leafhawwers nimt is lestich te ferklearjen. Jo moatte hjir lykwols sa gau mooglik út komme. Hjirfoar is d'r in spesjaal gebed dat jo kin helpe. Sjoch hjirûnder:

"Aartsingel Ezequiel, help my dizze leafde te ferjitten dy't my lokkich makke, mar dy't my hjoed safolle eangst bringt. Ferheegje my boppe de pine, lear my te akseptearjen en te ferjaan- my en dyjingen dy't doch my sear, sadat ik foarút kin en berikke wat my folle lokkiger makket.

Tankewol myn beskermengel, om't ik wit dat jo my fuort liede fan wat my sear docht, nei it libben fan ljochten hâld fan dat God foar my útkard hat. Ik iepenje myn hert no foar ûnbedoelde leafde foar alle dingen yn 'e himel en ierde. Allinnich hy ferljochtet en befelt myn libben. Amen!”

Gebed om in nije leafde te finen

Guon relaasjes dy't jo trochmakke hawwe, binne miskien net goed gien. Wês der lykwols wis fan dat de persoan foar jo noch op jo wachtet en, op 'e krekte tiid, jo sille moetsje.

As jo ​​wolle besykje foarút te kommen yn dit proses, is d'r in spesjaal gebed te finen in nije leafde en sels syn twillingoppasser. Kontrolearje it hjirûnder en bid mei leauwen:

"O God, ik wit dat der yn dizze wrâld in persoan is dy't Jo foar my reservearje en dat is de oare helte fan myn siel. Yn 'e djipten fan myn siel wit ik wêr't dy persoan op dit stuit is.

Wêr't hy ek is, sil de magnetyske krêft fan 'e leafde ús ûnfeilich tichterby bringe en dan sil in harmonieuze ferieniging plakfine. en seinge troch allegear . Ik tankje jo God foar it skeppen fan 'e oare helte fan myn siel en foar it leverjen fan ús in lokkich houlik. Amen!"

Untdek in oare manier om in gebed foar leafde te sizzen

Konsintraasje en in iepen hert binne grif guon fan 'e bêste manieren om in goed gebed te sizzen. Neffens saakkundigen, as jo wolle echt prate mei de godlike krêft wêryn jo leauwe, it is nijsgjirrich om te bliuwenallinne en, leafst, mei it ljocht út, besykje te soargjen foar in omjouwing fan frede.

Wat jo gebed en nije manieren om it te dwaan, as jo gjin spesifyk gebed opsizze wolle, besykje dan sykje nei de wurden dy't opslein binne yn it djipste plak fan jo hert. Safolle as der ûntelbere sterke gebeden binne, dy't jo yn dit artikel sjoen hawwe, wite dat de wurden dy't wirklik út jo binnen komme, ek tige machtich binne.

Dus, yn dit momint fan ferbining mei it godlike, besykje om jo hert te iepenjen en oprjocht te freegjen wat jo wolle. Guon minsken meie graach bidde troch muzyk, om't der ferskes binne dy't wiere gebeden binne.

Wat jo foarkar ek hawwe, hâld yn gedachten dat it wichtichste is om leauwe en hoop te hawwen. Leau dat jo godlik leauwe it bêste foar jo dwaan sil op 'e krekte tiid.

Derneist binne d'r ek wat heul krêftige psalmen dy't jo hert kalmearje. Folgje mei!

Gebed oan Sint Antonius

Sint Antonius is wrâldwiid bekend as de matchmakerhillige. Dizze bekendheid begûn yn Napels, doe't in jonge frou meldde dat se syn help hân hie om it jild te krijen om har trouwerij te beteljen.

No, as it wûnder dat jo wirklik nedich binne, in nije leafde is, hâldt neat op jo fan it sizzen fan dit krêftige gebed foar de foarspraak fan Sint Anthony yn jo leafdeslibben. Folgje mei:

"O Sint Antonius, sêft fan 'e hilligen, jo leafde foar God en woldiedigens foar syn skepsels makken jo weardich, doe't op ierde, wûnderbaarlike krêften hawwe. Oanmoedige troch dizze gedachte, smeekje ik jo om foar my te krijen (fersyk).

O sêfte en leafdefolle Sint Antonius, waans hert altyd fol fan minsklike sympaty west hat, flústerje myn petysje yn 'e earen fan it swiete berntsje Jezus , dy't ik graach yn syn earmen wie. De tankberens fan myn hert sil altyd fan dy wêze. Amen.”

Gebed fan leafde oan Sint Anthony

As jo ​​direkt nei it punt wolle gean en in gebed sizze dat mear rjochte is op it tema fan leafde, nim it dan rêstich, om't Sint Anthony ek hat dêr in spesjaal gebed foar. It is altyd wichtich om te sizzen dat jo foardat jo gebed begjinne moatte sykje nei in rêstich plak, wêr't jo wirklik ferbine kinne mei de himel.

"Myn grutte freonSint Anthony, jo dy't de beskermer binne fan leafhawwers, sjoch nei my, nei myn libben, nei myn eangsten. Ferdigenje my fan gefaren, hâld mislearrings, teloarstellings, ûntefredenens fan my ôf. It makket my realistysk, selsbetrouwen, weardich en fleurich. Mei ik in freon fine dy't my wol, dy't hurdwurkjend, deugdsum en ferantwurde is.

Mei ik wite hoe't ik nei de takomst en nei it libben gean tegearre mei de hâldingen fan dyjingen dy't fan God in hillige ropping krigen hawwe en in sosjale plicht. Mei myn frijheid lokkich wêze en myn leafde sûnder mjitte. Meie alle leafhawwers wjersidich begryp, mienskip fan it libben en groei yn it leauwe sykje. So be it. Amen.”

Gebed oan Falentyn

Sint Falentyn is troch in protte bekend as de hillige fan leafhawwers. Lykwols, net elkenien wit wêrom't hy hat sa'n bekendheid. It begon allegear doe't Valentine biskop wie yn 'e stêd Rome, yn in perioade dat houliken ferbean wiene. Dat kaam om't de oerheid doedestiids leaude dat as minsken gjin húshâlding foarmen, se makliker yn it leger oanmelde soene.

Falentyn wie lykwols tsjin dit idee en bleau de seremoanjes út. Dat wekte de grime op fan keizer Chaldean II, dy't him, doe't er dat fernaam, arresteare liet. Doe't er noch yn de finzenis siet, smieten in protte pearen blommen en briefkes nei binnen, wijd oan Valentim.

Op in moaie dei krige Valentim besite fan de dochter fan dejailer dy't blyn wie. De twa kamen tichterby en dy leafde makke har wer it sicht. In skoft letter waard er nei Via Flaminia brocht, dêr't er deaslein waard en ûnthalze. Hy waard in hillige, om't er stoar foar it tsjûgenis fan syn prysterskip, en de tsjerke beskôget him de beskermhillige fan leafhawwers foar it ferdigenjen fan it houlik.

Folgje syn gebed hjirûnder:

"Sint Valentine" , beskermhear fan de leafde, smyt jo freonlike eagen op my. Foarkom dat flokken en emosjonele neilittenskip fan myn foarâlden en flaters dy't ik yn it ferline begien haw, myn affektive libben fersteure. Ik wol lokkich wêze en minsken lokkich meitsje.

Help my om te stimmen mei myn twillingsiel, sadat wy genietsje kinne fan leafde, segene troch godlike foarsjenning. Ik freegje om jo machtige foarbidding, mei God en Us Hear Jezus Kristus. Amen."

Psalm 76

Psalm 76 is bekend om in krêftich gebed te wêzen yn it feroverjen fan leafde en lok. It giet om bepaalde aspekten fan Gods grutheid, en ek de effekten dêrfan en de manier wêrop syn beskerming prachtich wêze kin.

Dit gebed wurket benammen foar dyjingen dy't de namme fan God oanroppe. Dêrom, as jo in teken wolle oer jo leafdeslibben, bid dan dit gebed mei leauwen en hope. Folgje:

"God is bekend yn Juda; grut is syn namme yn Israel. En yn Salem is syn tabernakel en syn wenning yn Sion. Dêr ferbruts er depylken bôge; it skyld, en it swurd, en de oarloch (Sela). Do bist yllustrearrer en hearliker as de jachtbergen. Dy't frijmoedich binne fan hert binne bedoarn; hja sliepten hjar sliep; en gjinien fan 'e machtigen foun de hannen.

Op jins bestimming, o God fan Jakob, wurde weinen en hynders yn in djippe sliep smiten. Do, do bist freeslik; en hwa kin yn dyn eagen stean asto lilk bist? Ut 'e himel hawwe jo jo oardiel heard; de ierde skodde en stilte. Doe't God opstie om oardiel út te fieren, om alle sêftmoedigen fan 'e ierde (Sela) te rêden. Wis, de grime fan 'e minske sil jo priizgje; it oerbliuwsel fan 'e grime scilstû beheine.

Dizze biloften en betelje de Heare dyn God; bring kado's, dy't om him hinne, oan him dy't freeslik is. Hy sil de geast fan foarsten rispje; it is bjusterbaarlik foar de keningen fan 'e ierde."

Psalm 12

Bekend om de ûnderfining fan in leafde fol begryp te fertsjintwurdigjen, jout Psalm 12 in beskerming tsjin kweade tongen oan. As in mûle pervers , it kin skea feroarsaakje. Hy soarget der lykwols foar dat de krêft fan suvere wurden elkenien kin rêde.

Dus, as jo in leafde wolle hawwe fol mei frede en harmony, kin dizze psalm it ideale gebed foar jo wêze Sjoch hjirûnder:

"Rêd ús, Heare, want it ûntbrekt ús goede minsken; hwent d'r binne min dy't leauwe ûnder de minskebern. Elk sprekt falsk tsjin syn neiste; prate meiflattering lippen en bûgd hert. De Heare sil alle flaterjende lippen ôfsnije en de tonge dy't prachtich sprekt. Hwent hja sizze: Mei ús tonge sille wy oerwinne; ús lippen binne fan ús; hwa is de Heare oer ús?'

Om de ûnderdrukking fan 'e earmen, om't it kreunjen fan 'e behoeftigen sil Ik no opstean, seit de Heare; Ik sil dejinge rêde dêr't se op blaze. De wurden fan 'e Heare binne suvere wurden, lykas sulver ferfine yn in ierden oven, saun kear suvere. Jo sille se hâlde, Heare; út dit geslacht scilstû hjar for ivich forlosse. De goddeleazen rinne oeral, as de slimste fan 'e soannen fan' e minsken ferheven wurde."

Foar singles

As jo ​​ien binne en dreame fan leafde te finen, is it normaal om in bepaalde eangst of sels fertriet, foar it net fine kinnen fan dy persoan. It earste ding dat jo lykwols yn gedachten hâlde moatte is dat jo kalm wêze moatte, want alles bart op it krekte momint.

Dat sei, der is in spesifyk gebed foar singles, dat kin helpe jo yn dit momint fan it sykjen nei leafde. Folgje foarsichtich hjirûnder!

Gebed fan wurdich

As jo ​​echt wolle in bepaald ding yn dyn libben, lykas in nije leafde, bygelyks, it gebed fan fertsjinste kin wêze nijsgjirrich. Troch dit gebed, is it mooglik om te besykjen te ferbinen mear mei de positive enerzjy fan it libben en, dêrtroch, lûke wat jo wolle of fertsjinje.gebed hjirûnder:

“Ik bin weardich. Ik fertsjinne alles wat goed is. Net in part, net in bytsje, mar al dat is goed. No ferwiderje ik mysels fan alle negative, beheinende gedachten. Ik los en lit al myn beheinings los. Yn myn gedachten bin ik frij. Ik ferfiere mysels no nei in nije romte fan bewustwêzen dêr't ik ree bin om mysels oars te sjen.

Ik bin fan doel nije gedachten oer mysels en myn libben te meitsjen. Myn manier fan tinken wurdt in nije ûnderfining. Ik wit no en beweare dat ik ien bin mei de Power of Prosperity of the Universe. Sa bloei ik op ûntelbere manieren. De totaliteit fan mooglikheden is foar my. Ik fertsjinne it libben, in goed libben. Ik fertsjinje leafde, in oerfloed fan leafde. Ik fertsjinje goede sûnens.

Ik fertsjinje noflik te libjen en foarspoedich te wêzen. Ik fertsjinje wille en lok. Ik fertsjinje de frijheid om alles te wêzen wat ik kin wêze. Ik fertsjinje mear as dat. Ik fertsjinne alles wat goed is. It Universum is mear dan ree om myn nije leauwen te manifestearjen. Ik akseptearje dit oerfloedich libben mei freugde, wille en tankberens, om't ik it wurdich bin. ik akseptearje it; Ik wit dat it wier is.

Ik bin God tankber foar alle segeningen dy't ik krij. It is dien!”

Wannear en hoe it fertsjinste gebed te sizzen

Hoewol't jo in protte kearen besykje kinne om te berikken wat jo wolle, op bepaalde tiden kinne negative gedachten jo oernimme geast, benammen wanneardingen geane net sa goed.

Dit kin barre ûnderweis nei jo sykjen nei leafde. Jo relaasjes kinne miskien net streame lykas ferwachte en dêrmei kin negativiteit komme om jo te soargjen. It is op dit stuit dat it nedich is om de manier wêrop jo mei jo eigen libben omgeane te besjen en te begjinnen te hanneljen om jo perspektyf te feroarjen.

It is op dit punt yn jo libben dat it Gebed fan Fertsjinjen yn komt toanielstik. It is skreaun troch Louise Hay en wurket as in soarte fan behanneling foar in posityfer libben.

De behanneling bestiet út it útsprekken fan it gebed foar op syn minst 21 opienfolgjende dagen, wêryn jo it werhelje kinne as jo it nedich fiele . It is oan te rieden om in skoft fan 7 dagen te nimmen tusken de iene folchoarder en de oare.

Hoe wit ik oft ik it fertsjinje of net?

As jo ​​in goed persoan binne, dy't it goede paad rint, oaren helpt en besiket goed te dwaan yn jo dieden, fertsjinje jo goed rendemint yn jo libben.

Mar om ien of oare reden dy't is faaks boppe wat wy kinne ûntdekke, dingen wurkje net sa goed of bart net op it momint dat jo wolle. Dit kin jo ûntmoedigje en folje mei negativiteit.

Neffens saakkundigen is d'r in bepaald patroan fan enerzjy en gedachte yn elke persoan dy't jo foarkomme kinne om te bloeien. Sa kinne jo fiede safolle ferkearde ideeën dat in negatyf patroan fan net-fertsjinwurdige hâldt jo werom. It is as jo geast ferrifelje om te leauwendat jo dat trouwens net fertsjinje.

Dus, de earste aksje om te nimmen is om dy gedachte te feroarjen. Begjin allinich positive enerzjy te filterjen en leau dat jo fertsjinje, ja, om te feroverjen wat jo wolle. As jo ​​winsk is om in nije leafde te finen, tink dan oer wat in nijsgjirrige persoan jo binne en wa't it fertsjinnet om lokkich te wêzen.

Oare soarten gebeden foar leafde

As it giet om gebed om leafde Op it mêd fan leafde binne d'r in protte, fan spesifike gebeden om de leafde fan immen oan te lûken, oant gebeden om in leafde te oerwinnen dy't jo hert skea hat. Wat jo situaasje ek is, jo sille wis it ideale gebed foar jo fine. Folgje in pear mear hjirûnder!

Gebed om de leafde fan in man oan te lûken

Guon gebeden kinne tige krêftich wêze. Unthâld dat wurden grutte krêft hawwe. Dêrom, foardat jo in gebed lykas dit meitsje, is it essensjeel dat jo reflektearje of dit echt is wat jo wolle. Wat mear is, jo kinne net allinich oer josels tinke. Dus, as jo de namme fan ien yn it gebed sette, tink dan nei oft dit ek goed is foar dy persoan.

Wês wis fan wat jo wolle, besjoch it folgjende gebed:

“Hear, meitsje my it ljocht, dat er my sjen mei; meitsje my de wei, sadat er my rint; meitsje my de wierheid, dat er my folgje kin; lit my it libben wêze, dat er my sykje mei. Hear, meitsje leafde myn hear, dat ik dy folgje mei;

As ekspert op it mêd fan dreamen, spiritualiteit en esoterisme, bin ik wijd oan oaren te helpen de betsjutting yn har dreamen te finen. Dreamen binne in krêftich ark foar it begripen fan ús ûnderbewuste en kinne weardefolle ynsjoch biede yn ús deistich libben. Myn eigen reis yn 'e wrâld fan dreamen en spiritualiteit begon mear as 20 jier lyn, en sûnt doe haw ik wiidweidich studearre yn dizze gebieten. Ik bin hertstochtlik oer it dielen fan myn kennis mei oaren en har te helpen om te ferbinen mei har geastlike sels.